ดร. ณิชมน ธรรมรักษ์
Miss Nitchamon Thamaragsa
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. พันธุวิศวกรรม
2. เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
3. อณูชีววิทยา
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. จุลชีววิทยาประยุกต์

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-63-043 : การพัฒนากระบวนการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรมของสตรอเบอรี่พันธุ์การค้า
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

2. 2562 :
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

3. 2561 : มจ.2-62-043 : การหาสภาวะที่เหมาะสมต่อกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพรแบบพร้อมทานของชุมชนแพะป่าห้า ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล