รองศาสตราจารย์ ดร. ลัคนา วัฒนะชีวะกุล
Assoc. Prof. Dr. Lakhana Watthanacheewakul
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สถิติ)
สถาบันการศึกษา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

2. ปริญญาโท : พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (สถิตประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2562 : OT-63-009 : การแปลงสำหรับข้อมูลที่มีการแจกแจงเบ้ซ้าย
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

2. 2562 : OT-63-016 : การแปลงสำหรับข้อมูลการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศไทย:กรณีศึกษาประเทศอาเซียน
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   ฉบับที่ : ีที่ 19 ฉบับที่ 2 หน้า 105-116

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์