รองศาสตราจารย์ ดร. วันจักร สาทสนิท
Assoc. Prof. Dr. Wanchak Satsanit
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง

4. ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : OT-64-034 : ค่าคลาดเคลื่อนจากการประมาณค่าในช่วงโดยข้อเสนอใหม่
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

2. 2561 : วท2561-078 : On the diamond heat kernel related related to the ?k operator
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

3. 2561 : วท-62-115 : On the Diamond Bessel Klein Gordon operator related to linear differential equation
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

4. 2561 : วท-62-116 : A Fourier transform and convolution of Diamond operator
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

5. 2561 : วท2561-072 : ON The Distribution Convolution
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Nonlinear and Convex Analysis   ฉบับที่ : 12

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Nonlinear and Convex Analysis   ฉบับที่ : 12

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Pure and Applied Mathematics - SCimago, Scupus Q4   ฉบับที่ : 120

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Pure and Applied Mathematics - SCimago, Scupus Q4   ฉบับที่ : 118

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล