น.ส. จิราภรณ์ กิติกุล
Miss Jiraporn Kitikul
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมีประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

2. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
สถาบันการศึกษา : สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.2-64-048 : ชุดทดสอบอย่างง่ายสำหรับตรวจวัดไอออนลบในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อมโดยใช้เมทัลโลโครมิกอินดิเคเตอร์
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะคณะวิทยาศาสตร์)

2. 2563 : มจ.1-63-04-001 : วัสดุปรับปรุงดินจากลีโอนาร์ไดต์และดินขาวเพื่อใช้เป็นตัวปลดปล่อยธาตุอาหารและกำจัดคลอเรตในดิน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

3. 2563 : มจ.1-63-02-011 : การประดิษฐ์เซนเซอร์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือตรวจวิเคราะห์สุขภาพส่วนบุคคลโดยใช้นาโนเทคโนโลยีช่วยในการเสริมประสิทธิภาพสัญญาณ
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

4. 2563 : มจ.1-63-02-011.2 : การพัฒนากลูโคสเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าโดยใช้อนุภาคเมโซพอรัสคาร์บอนร่วมกับอนุภาคนิกเกิลที่มีลักษณะต่าง ๆ
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

5. 2563 : มจ.1-63-02-011.1 : การประดิษฐ์โดปามีนไบโอเซนเซอร์โดยใช้เอนไซม์ไทโรซิเนสตรึงร่วมกับคาร์บอนดอทหุ้มด้วยไคโตซาน
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (งบประมาณแผ่นดินแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
ไม่มีข้อมูลบทความวิจัย
บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล