ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วชิระ ชุ่มมงคล
Asst. Prof. Dr. Vachira Choommongkol
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : สวทช.-64-002 : ไบโอแคตตาไลติกรีดักชันของสารประกอบคาร์บอนิลโดยพืชสีม่วง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

2. 2563 : สวทช.-64-002 : ไบโอแคตตาไลติกรีดักชันของสารประกอบคาร์บอนิลโดยพืชสีม่วง
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)

3. 2563 : มจ.1-64-005 : การใช้ประโยชน์และนิเวศวิทยาของชาเมี่ยงในพื้นที่ภาคเหนือ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (ทุนงบประมาณแนดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประเภท Fundamental Fund กลุ่ม Basic Research Fund))

4. 2562 : วท-63-016 : Microwave-Assisted Improved Extraction and Purification of Anticancer Nimbolide from Azadirachta indica (Neem) Leaves
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

5. 2562 : วท-63-030 : Commercial Copper-Catalyzed Aerobic Oxidative Synthesis of Quinazolinones from 2-Aminobenzamide and Methanol
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

6. 2562 : สวก.-63-012.3 : การผลิตสารทุติยภูมิของข้าวเย็นเหนือโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))

7. 2561 : สวก.-62-002 : การพัฒนากระบวนการสกัดและสมบัติการละลายน้ำของเซซามินสำหรับประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องดื่มอาหารเสริม
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สวก)

8. 2561 : มจ.1-62-01-034 : การประยุกต์ใช้ชาเมี่ยงให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

9. 2561 : มจ.1-62-01-034.2 : การประยุกต์ใช้เมี่ยงหมัก และน้ำเมี่ยงให้เกิดประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัชกรรม
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

10. 2561 : มจ.2-62-087 : โครงการพัฒนาสมุนไพรที่มีศักยภาพต่อการประยุกต์ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Molecules   ฉบับที่ : 25

สื่อสิ่งพิมพ์ : European Journal of Organic Chemistry   ฉบับที่ : 18

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : การปรับปรุงคุณภาพสีในผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่ม [0.8]
ชื่อผลงาน : การปรับปรุงคุณภาพด้านสี เนื้อสัมผัส และกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่ม ชนิดปรับกรดบรรจุขวดปิดสนิท
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับที่ : 2

2. 2565 : อิทธิพลของการใช้กรดอินทรีย์ชนิดต่างๆ ต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่ม ชนิดปรับกรดบรรจุขวดปิดสนิท [0.8]
ชื่อผลงาน : การปรับปรุงคุณภาพด้านสี เนื้อสัมผัส และกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่ม ชนิดปรับกรดบรรจุขวดปิดสนิท
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา ฉบับที่ : 2

3. 2564 : ผลของกรดซิตริกและแอสคอร์บิกต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่มพาสเจอไรส์บรรจุขวด [0.2]
ชื่อผลงาน : การปรับปรุงคุณภาพด้านสี เนื้อสัมผัส และกลิ่นรสของผลิตภัณฑ์น้ำพริกหนุ่ม ชนิดปรับกรดบรรจุขวดปิดสนิท
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล