รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร ราชกิจ
Assoc. Prof. Dr. Kreangkri Ratchagit
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. คณิตศาสตร์ประยุกต์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
1. การวิเคราะห์ข้อมูล (คณิตศาสตร์)
2. คณิตศาสตร์ประกันภัย
3. วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : OT-64-054 : The dynamics of a Leslie type predator–prey model with fear and Allee effect
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

2. 2563 : OT-64-055 : Finite-/fixed-time synchronization of delayed Clifford-valued recurrent neural networks
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

3. 2563 : OT-64-056 : Exponential stability in the Lagrange sense for Clifford-valued recurrent neural networks with time delays
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

4. 2563 : OT-64-057 : Global exponential stability of Clifford-valued neural networks with time-varying delays and impulsive effects
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

5. 2563 : OT-64-058 : Dynamical analysis of a delayed food chain model with additive Allee effect
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

6. 2563 : OT-64-059 : Impulsive effects on Clifford-valued neural networks with time-varying delays:An asymptotic stability analysis
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

7. 2563 : OT-64-060 : Synchronization in finite-time analysis of clifford-valued neural networks with finite-time distributed delays
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

8. 2563 : OT-64-061 : Finite-time event-triggered approach for recurrent neural networks with leakage term and its application
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

9. 2563 : OT-64-062 : Analytical approach of Fe3O4-ethylene glycol radiative magnetohydrodynamic nanofluid on entropy generation in a shrinking wall with porous medium
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

10. 2563 : OT-64-063 : Robust Passivity and Stability Analysis of Uncertain Complex-Valued Impulsive Neural Networks with Time-Varying Delays
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

11. 2563 : OT-64-064 : Finite-time synchronization of clifford-valued neural networks with infinite distributed delays and impulses
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

12. 2563 : OT-64-065 : Mixed ?-Infinity and Passive Synchronization of Markovian Jumping Neutral-Type Complex Dynamical Networks with Randomly Occurring DistributedCoupling Time-Varying Delays and Actuator Faults
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

13. 2563 : OT-64-066 : Neutrosophic Semiopen Hypersoft Sets with an Application to MAGDM under the COVID-19 Scenario
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

14. 2563 : OT-64-067 : On Odd Average Harmonious Labeling of Graphs
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

15. 2563 : OT-64-068 : Finite-Time Stability Analysis of Switched Genetic Regulatory Networks with Time-Varying Delays via Wirtinger's Integral Inequality
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

16. 2563 : OT-64-069 : A New Approach to Hyers-Ulam Stability of r -Variable Quadratic Functional Equations
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

17. 2563 : OT-64-070 : Runge-Kutta Fehlberg Method for Solving Linear and Nonlinear Fuzzy Fredholm Integro-Differential Equations
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

18. 2563 : OT-64-071 : Generalized linear differential equation using hyers-ulam stability approach
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

19. 2563 : OT-64-072 : Impulsive effects on stability and passivity analysis of memristor-based fractional-order competitive neural networks
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

20. 2563 : OT-64-073 : A study on fractional differential equations using the fractional Fourier transform
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

21. 2563 : OT-64-074 : Fractional Fourier transform and stability of fractional differential equation on Lizorkin space
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

22. 2563 : OT-64-075 : Delay-dependent stability criteria of delayed positive systems with uncertain control inputs: Application in mosquito-borne morbidities control
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

23. 2563 : OT-64-076 : Controllability criteria of fractional differential dynamical systems with non-instantaneous impulses
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

24. 2563 : OT-64-077 : A delay-dependent asymptotic stability criteria for uncertain BAM neural networks with leakage and discrete time-varying delays: A novel summation inequality
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

25. 2563 : OT-64-078 : Mittag-Leffler stability and adaptive impulsive synchronization of fractional order neural networks in quaternion field
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

26. 2563 : OT-64-079 : An extended analysis on robust dissipativity of uncertain stochastic generalized neural networks with markovian jumping parameters
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

27. 2563 : OT-64-080 : Discrete-time stochastic quaternion-valued neural networks with time delays:An asymptotic stability analysis
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

28. 2563 : OT-64-081 : Global stability analysis of fractional-order quaternion-valued bidirectional associative memory neural networks
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

29. 2563 : OT-64-082 : A delay-dividing approach to robust stability of uncertain stochastic complex-valued Hopfield delayed neural networks
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

30. 2563 : OT-64-083 : Robust stability of complex-valued stochastic neural networks with time-varying delays and parameter uncertainties
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

31. 2563 : OT-64-084 : Robust dissipativity analysis of hopfield-type complex-valued neural networks with time-varying delays and linear fractional uncertainties
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

32. 2563 : OT-64-085 : Finite-Time Mittag-Leffler Stability of Fractional-Order Quaternion-Valued Memristive Neural Networks with Impulses
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

33. 2563 : OT-64-086 : Global mittag-leffler stability and stabilization analysis of fractional-order quaternion-valued memristive neural networks
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

34. 2563 : OT-64-087 : Synchronization of fractional order fuzzy bam neural networks with time varying delays and reaction diffusion terms
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

35. 2563 : OT-64-088 : Novel results on global robust stability analysis for dynamical delayed neural networks under parameter uncertainties
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

36. 2563 : OT-64-089 : Global Stability Analysis of Neural Networks with Constant Time Delay via Frobenius Norm
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

37. 2563 : OT-64-090 : Novel lagrange sense exponential stability criteria for time-delayed stochastic cohen–grossberg neural networks with markovian jump parameters: A graph-theoretic approach
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

38. 2563 : OT-64-091 : Global projective lag synchronization of fractional order memristor based BAM neural networks with mixed time varying delays
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

39. 2562 : OT-63-015 : เสถียรภาพของแบบจำลองผู้ล่า-เหยื่อ โดยมีอัตราคงที่ของการเก็บเกี่ยวของผู้ล่าและเหยื่อ
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

40. 2561 : วท-62-107 : Fractional delay segments method on time-delayed recurrent neural networks with impulsive and stochastic effects: An exponential stability approach
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

41. 2561 : สกว.-62-006 : เสถียรภาพแบบจำกัดเวลาของเครือข่ายควบคุมการแสดงออกของยีนที่มีตัวหน่วงแปรเปลี่ยนตามเวลา
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Neural Processing Letters   ฉบับที่ : Volume: 53 Issue: 1 Pages: 581-606

สื่อสิ่งพิมพ์ : Applied Mathematics and Computation   ฉบับที่ : Volume407 Article Number126309

สื่อสิ่งพิมพ์ : Advances in Difference Equations   ฉบับที่ : 2021

สื่อสิ่งพิมพ์ : Advances in Difference Equations   ฉบับที่ : Volume2021 Issue1 Article Number276

สื่อสิ่งพิมพ์ : AIMS Mathematics   ฉบับที่ : Volume9 Issue11 Article Number1163

สื่อสิ่งพิมพ์ : Advances in Difference Equations   ฉบับที่ : Volume2021 Issue1 Article Number256

สื่อสิ่งพิมพ์ : Advances in Difference Equations   ฉบับที่ : Volume2021 Issue1

สื่อสิ่งพิมพ์ : Mathematics and Computers in Simulation   ฉบับที่ : 182

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Engineering and Technology (UAE)   ฉบับที่ : Volume34 Issue2 Page517-527

สื่อสิ่งพิมพ์ : Advances in Difference Equations   ฉบับที่ : Volume2021 Issue1 Article Number54

สื่อสิ่งพิมพ์ : Advances in Difference Equations   ฉบับที่ : 2021

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Function Spaces   ฉบับที่ : 2021

สื่อสิ่งพิมพ์ : IEEE Access   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : IEEE Access   ฉบับที่ : Volume9 Page130862-130883

สื่อสิ่งพิมพ์ : AIMS Mathematics   ฉบับที่ : Volume6 Issue2 Page1607-1623

สื่อสิ่งพิมพ์ : Mathematical Problems in Engineering   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : IEEE Access   ฉบับที่ : 8

สื่อสิ่งพิมพ์ : Thai Journal of Mathematics   ฉบับที่ : 18

สื่อสิ่งพิมพ์ : Nonlinear Analysis : Modelling and Control   ฉบับที่ : 25

สื่อสิ่งพิมพ์ : IMA Journal of Mathematical Control and Information   ฉบับที่ : 37

สื่อสิ่งพิมพ์ : Asian Journal of Control   ฉบับที่ : 22

สื่อสิ่งพิมพ์ : IEEE Access   ฉบับที่ : 8

สื่อสิ่งพิมพ์ : NEUROCOMPUTING   ฉบับที่ : 417

สื่อสิ่งพิมพ์ : Symmetry   ฉบับที่ : 12

สื่อสิ่งพิมพ์ : Symmetry   ฉบับที่ : 12

สื่อสิ่งพิมพ์ : AIMS Mathematics   ฉบับที่ : 8

สื่อสิ่งพิมพ์ : AIMS Mathematics   ฉบับที่ : 8

สื่อสิ่งพิมพ์ : Applied Mathematics and Computation   ฉบับที่ : 382

สื่อสิ่งพิมพ์ : AIMS Mathematics   ฉบับที่ : 8

สื่อสิ่งพิมพ์ : Symmetry   ฉบับที่ : 12

สื่อสิ่งพิมพ์ : AIMS Mathematics   ฉบับที่ : 8

สื่อสิ่งพิมพ์ : Mathematical Methods in the Applied Sciences   ฉบับที่ : 43

สื่อสิ่งพิมพ์ : Neural Processing Letters   ฉบับที่ : 51

สื่อสิ่งพิมพ์ : AIMS Mathematics   ฉบับที่ : 8

สื่อสิ่งพิมพ์ : AIMS Mathematics   ฉบับที่ : 8

สื่อสิ่งพิมพ์ : Asian Journal of Control   ฉบับที่ : 22

สื่อสิ่งพิมพ์ : Advances in Difference Equations   ฉบับที่ : 578

สื่อสิ่งพิมพ์ : Advances in Difference Equations   ฉบับที่ : 691

สื่อสิ่งพิมพ์ : Advances in Difference Equations   ฉบับที่ : 691

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of GEOMATE   ฉบับที่ : 18

สื่อสิ่งพิมพ์ : Advances in Difference Equations   ฉบับที่ : 2019

สื่อสิ่งพิมพ์ : Mathematics and Computers in Simulation   ฉบับที่ : 7

สื่อสิ่งพิมพ์ : Mathematics and Computers in Simulation   ฉบับที่ : 7

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Adaptive Control and Signal Processing   ฉบับที่ : 33

สื่อสิ่งพิมพ์ : IMA Journal of Mathematical Control and Information   ฉบับที่ : 36

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of the Franklin Institute - Engineering and Applied Mathematics   ฉบับที่ : 356

สื่อสิ่งพิมพ์ : IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems   ฉบับที่ : 49

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of the Franklin Institute - Engineering and Applied Mathematics   ฉบับที่ : 356

สื่อสิ่งพิมพ์ : NEUROCOMPUTING   ฉบับที่ : 323

สื่อสิ่งพิมพ์ : Neural Processing Letters   ฉบับที่ : 49

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Control, Automation and Systems   ฉบับที่ : 17(2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of the Franklin Institute - Engineering and Applied Mathematics   ฉบับที่ : 356

สื่อสิ่งพิมพ์ : Mathematics and Computers in Simulation   ฉบับที่ : 155

สื่อสิ่งพิมพ์ : Mathematics and Computers in Simulation   ฉบับที่ : 155

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Control, Automation and Systems   ฉบับที่ : 17(8)

สื่อสิ่งพิมพ์ : Neural Computing and Applications   ฉบับที่ : 31

สื่อสิ่งพิมพ์ : Neural Computing and Applications   ฉบับที่ : 30

สื่อสิ่งพิมพ์ : NEUROCOMPUTING   ฉบับที่ : 317

สื่อสิ่งพิมพ์ : Chaos, Solitons and Fractals   ฉบับที่ : 115

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Adaptive Control and Signal Processing   ฉบับที่ : 32

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of the Franklin Institute - Engineering and Applied Mathematics   ฉบับที่ : 355

สื่อสิ่งพิมพ์ : NEURAL NETWORKS   ฉบับที่ : 103

สื่อสิ่งพิมพ์ : Applied Mathematics and Computation   ฉบับที่ : 326

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of the Franklin Institute   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : Applied Mathematics and Information Sciences - Scopus   ฉบับที่ : 12

สื่อสิ่งพิมพ์ : Neural Processing Letters   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : Advances in Difference Equations   ฉบับที่ : 123

สื่อสิ่งพิมพ์ : International Journal of Control, Automation and Systems   ฉบับที่ : 16

สื่อสิ่งพิมพ์ : Advances in Difference Equations   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of the Franklin Institute - Engineering and Applied Mathematics   ฉบับที่ : 355

สื่อสิ่งพิมพ์ : Nonlinear Dynamics   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : NEUROCOMPUTING   ฉบับที่ : 275

สื่อสิ่งพิมพ์ : Neural Computing and Applications   ฉบับที่ : 4

สื่อสิ่งพิมพ์ : Nonlinear Analysis : Modelling and Control   ฉบับที่ : 23

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล