ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปารวี กาญจนประโชติ
Asst. Prof. Dr. Parawee Kanjanaphachoat
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Molecular Biology)
สถาบันการศึกษา : National Chung Hsing University

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พันธุศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (พันธุศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : อพ.สธ.-64-001 : การศึกษาข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ พันธุกรรมและองค์ประกอบทางพฤกษเคมีของรวงผึ้งเพื่อประโยชน์ทางการอนุรักษ์
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

2. 2563 : อพ.สธ.-64-006 : การบันทึกสายพันธุ์ของรวงผึ้งที่พบในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

3. 2563 : มจ.2-63-043 : การพัฒนากระบวนการตรวจสอบลักษณะทางสัณฐานวิทยาและพันธุกรรมของสตรอเบอรี่พันธุ์การค้า
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

4. 2562 : บพข.-63-003 : กลยุทธ์การกำจัดวัชพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตรล้านนา
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)

5. 2562 : มจ.2-63-085 : ผลของ NAA ต่อการออกราก และแตกยอดของกิ่งปักชำหนานเฉาเหว่ย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร)

6. 2562 :
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

7. 2562 : OT-63-023 : RAPD marker analysis of genetic variation in Kluai Nam Wa (Musa ABB group) banana plants regenerated after 8 and 9 subcultures
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

8. 2562 : วท-63-005 : RAPD marker analysis of genetiv variation in Kluai Nam Wa (Musa ABB froup) banana plants regenerated after 8 and 9 subcultures
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

9. 2561 : มจ.3-62-020 : การศึกษาไมโครไบโอต้าของหญ้าแห้วหมูเพื่อพัฒนาเทคนิคการกำจัดวัชพืช
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Plant Biochemistry and Biotechnology   ฉบับที่ : 29

สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology   ฉบับที่ : 14(02)

สื่อสิ่งพิมพ์ : Maejo International Journal of Science and Technology   ฉบับที่ : 14(2)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2565 : การศึกษาเบื้องต้นของพฤติกรรมการดูดกลืนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในสับปะรดสี Neoregelia ‘Chili Verde’ [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2564 : Effects of Indole Butyric Acid (IBA) and Naphathalene Acetic Acid (NAA) on Rooting and Shooting of Jiaogulan (Gymnanthemum extensum) Cutting Stem [0.6]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : International Scientific Journal of Engineering and Technology ฉบับที่ : 1

3. 2563 : ผลของ NAA ต่อการออกราก และการแตกยอดของกิ่งปักชำหนานเฉาเหว่ย (Gymnanthemum extensum (Wall. ex DC.) STEETZ) [0.2]
ชื่อผลงาน :
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล