รองศาสตราจารย์ ดร. วิรันธชา เครือฟู
Assoc. Prof. Dr. Viruntachar Kruefu
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Nanoscience and Nanotechnology)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วัสดุศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. วัสดุศาสตร์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : มจ.1-63-04-003 : เทคโนโลยีวัสดุในการตรวจวัดความสุกแก่ของผลไม้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

2. 2562 : บพข.-63-003 : กลยุทธ์การกำจัดวัชพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อทดแทนการใช้สารเคมีทางการเกษตรล้านนา
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ)

3. 2562 : สวก.-63-007 : การพัฒนาโรงรมแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมการส่งออกลำไย
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (: สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน))

4. 2561 : วท-62-110 : Facile Synthesis of CeO2/SnO2 N-N Heterostructure
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

5. 2561 : วท-62-111 : H2s Gas Sensor Based on Ru-MoO3 Nanoflake Thick Film
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Materials Chemistry and Physics   ฉบับที่ : 254

สื่อสิ่งพิมพ์ : Materials Science Forum   ฉบับที่ : 962

สื่อสิ่งพิมพ์ : Applied Mechanics and Materials   ฉบับที่ : 891

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Nanoscience and Nanotechnology   ฉบับที่ : 19

สื่อสิ่งพิมพ์ : Solid State Phenomena   ฉบับที่ : 283

สื่อสิ่งพิมพ์ : Applied Mechanics and Materials   ฉบับที่ : 879

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : Journal of Materials Science and Applied Energy   ฉบับที่ : -

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2564 : กิจกรรมปฏิปักษ์ของแบคทีเรียไฟลัม Firmicutes จากไลเคน Parmotrema และอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์ในการยับยั้งแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae pv. oryzae [0.2]
ชื่อผลงาน : การสังเคราะห์อนุภาคนาโนออกไซด์ของทองแดงและสังกะสีด้วยบาซิลลัส เพื่อควบคุมจุลินทรีย์ก่อโรคในข้าว
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2563 : Highly sensitive and selective ethylene gas sensors based on CeOx-SnO2 nanocomposites prepared by a Co-precipitation method [1]
ชื่อผลงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจจับเอทิลีนของเซ็นเซอร์ผสมซีเรียมออกไซด์กับทินออกไซด์สำหรับประยุกต์ใช้ตรวจสอบความสุกแก่ของผลไม้
สื่อสิ่งพิมพ์ : Materials Chemistry and Physics ฉบับที่ : 254

3. 2561 : H2S Gas Sensor Based on Ru-MoO3 Thick Film [0.4]
ชื่อผลงาน : ปรับปรุงความจำเพาะเจาะจงและความไวในการตรวจจับทางสิ่งแวดล้อมสำหรับตรวจจับแก๊สพิษโดยใช้โมลิบดินัมไตรออกไซด์นาโนริบบิ้นหนึ่งมิติที่ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยรูติเนียม
สื่อสิ่งพิมพ์ : การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2561 : Synthesis of Molybdenum Trioxide: Structure Properties and Sensing Film Preparation [1]
ชื่อผลงาน : ปรับปรุงความจำเพาะเจาะจงและความไวในการตรวจจับทางสิ่งแวดล้อมสำหรับตรวจจับแก๊สพิษโดยใช้โมลิบดินัมไตรออกไซด์นาโนริบบิ้นหนึ่งมิติที่ปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยรูติเนียม
สื่อสิ่งพิมพ์ : Applied Mechanics and Materials ฉบับที่ : 879

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล