รองศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพรรณ ฉิมสุข
Assoc. Prof. Dr. Thitiphan Chimsook
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เคมี)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
1. เคมี
2. เคมีอินทรีย์
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : วท-64-001 : Preparation of Ethanolic Butterfly Pea Extract Using Microwave Assisted Extraction and Loaded Nanostructured Lipid Carriers: Evaluation of Antioxidant Potential for Stabilization of Fish Oil
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

2. 2563 : วท-64-002 : Preparation Adlay and Black Sesame Seeds Extracts Using Osmotic Dehydration and Increasing the Stability of Extracts Using Encapsulation
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

3. 2563 : สวพ.-63-002 : การพัฒนากระบวนการอบแห้งสมุนไพร ชาดอกไม้:กรณีศึกษาศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ จังหวัดเชียงราย
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน))

4. 2563 : สวก.-64-009 : การพัฒนาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบให้ความร้อนเสริมควบคุมแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีไอโอที
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน))

5. 2561 : มจ.1-62-01-001 : การสร้างมูลค่าเพิ่มจากดอกอัญชัน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

6. 2561 : มจ.1-62-01-001.1 : การพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์จากดอกอัญชัน
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

7. 2561 : มจ.1-62-01-004.1 : การทดสอบผลผลิต การคุ้มครองพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์ ของสายพันธุ์ ข้าวสังข์หยดพัทลุง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้า/ข้าวเหนียว หอม สีแดง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

8. 2561 : มจ.1-62-01-004.2 : การคัดเลือก การศึกษาพันธุ์ การทดสอบผลผลิตหอมมะลิแดง ไม่ไวต่อช่วงแสง ต้นเตี้ย ข้าวเจ้าหอม ต้านทานต่อโรคแมลง คุณค่าทางโภชนาการสูง
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

9. 2561 : มจ.2-62-036 : การตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกัดงาดำด้วยวิธีสกัดที่ไม่ใช้สารเคมี
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

10. 2561 : วท-62-100 : Bioactivities of Cordyceps militaris and formulation of health product containing Cordyceps militaris
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

11. 2561 : วท-62-101 : Antioxidant activity, total phenolic contents, total flavonoid contents and cytotoxicity of spent coffee ground extracts from different extraction methods
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

12. 2561 : วท-62-102 : Preparation of garlic extract containing allicin using different extraction methods
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

13. 2561 : วท2561-001 : Bioactivity of Clitoria Ternatea Extract from Different Extraction Methods
แหล่งงบประมาณ : กองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ()

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : Key Engineering Material   ฉบับที่ : 873

สื่อสิ่งพิมพ์ : Key Engineering Material   ฉบับที่ : 873

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : - : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (-)   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : - : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (-)   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : MATEC Web of Conferences   ฉบับที่ : MATEC Web of Conferences 192, 03001 (2018)

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2562 : Bioactivity of Cordyceps militaris and formulation of health product containing Cordyceps militaris [0.4]
ชื่อผลงาน : ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดอัญชันและสารสกัดฟ้าทะลายโจรและการประยุกต์สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2561 : Bioactivity of Clitoria Ternatea Extract from Different Extraction Methods [0.4]
ชื่อผลงาน : ฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดอัญชันและสารสกัดฟ้าทะลายโจรและการประยุกต์สำหรับพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดใหม่
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2561 : Antioxidant Activity, Total Phenolic contents and Cytotoxicity of Coix Lacryma-Jobi Extracts from Different Extraction Methods [0.4]
ชื่อผลงาน : การเตรียมสารสกัดจากลูกเดือยและกากกาแฟ และการตั้งตำรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ประเภท : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประเภท :

ประเภท : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ประเภท : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประเภท : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานการพัฒนาวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ประเภท : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ประเภท : มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ประเภท :

สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล