ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีรวรรณ พัชรประกิติ
Asst. Prof. Dr. Jerawan Patcharaprakiti
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3. ประกาศนียบัตรบัณฑิต : ประกาศนียบัตรบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

4. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์)
สถาบันการศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2564 : มจ.2-64-047 : การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกลำไยในยุคดิจิทัล
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (เงินรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

2. 2563 : RPF-64-005 : การพัฒนาศักยภาพด้านการทอผ้ากะเหรี่ยงด้วยกี่ทอเอวกึ่งอัตโนมัติ
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (มูลนิธิโครงการหลวง)

3. 2563 :
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

4. 2563 :
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

5. 2563 :
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

6. 2562 : มจ.2-63-072 : การศึกษาความเร็วและความสูงของคลื่นสินามิที่เคลื่อนที่เข้าสู่ชายฝั่งทะเลโดยอยู่ในรูปแบบของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

7. 2562 : วท-63-032 : The solution of Klein-Gordon equation by using modified Adomian decomposition method
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย ()

8. 2562 : มจ.2-62-077 : การหาค่าเหมาะสมที่สุดของฟังก์ชันหลายตัวแปรโดนใช้เทคนิคความฉลาดแบบกลุ่ม
แหล่งงบประมาณ : งบภายในหน่วยงาน (งบรายได้คณะวิทยาศาสตร์)

9. 2561 : OT-62-020 : การแก้สมการการพาโดยใช้วิธีการแยกแบบธรรมชาติ
แหล่งงบประมาณ : ส่วนตัวของผู้วิจัย (ทุนส่วนตัว)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : Mathematics and Computers in Simulation   ฉบับที่ : 171

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ : -

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ : -

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
ไม่มีข้อมูลบทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล