ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มุจลินทร์ ผลจันทร์
Asst. Prof. Dr. Mujalin Pholchan
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Environmental Engineering)
สถาบันการศึกษา : University of Newcastle Upon Tyne

2. ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีวิศวกรรม)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : EU-64-001 : Sustainable Solid Waste Management and Policies (SWAP)
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (The European Union)

2. 2562 : วช.-63-006 : การวิจัยพัฒนาถ่านชีวภาพดัดแปลงด้วยจุลินทรีย์บำรุงเพื่อเป็นวัสดุปรับคุณภาพดินและส่งเสริมการเจริญของพืช
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   ฉบับที่ :

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2562 : กลุ่มจุลินทรีย์ชนิดเด่นในระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากสลัดจ์บ่อเกรอะร่วมกับเปลือกลำไย [0.2]
ชื่อผลงาน : ผลของการดำเนินระบบ TPAD ต่อกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ในการหมักร่วมระหว่างสลัดจ์บ่อเกรอะกับของเสียจากการแปรรูปลำไยอบแห้ง
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2561 : The Use of Bioreactor System and Aquatic Plants (Water Hyacinth) for Aquaculture Wastewater Treatment [0.4]
ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพของระบบไบโอรีแอคเตอร์ร่วมกับพืชน้ำในการบำบัดน้ำเสีย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

3. 2561 : A Novel Sacha Inchi (Plukenetia volubilis L.) inner shell as a modified-porous Activated Carbon Product [0.4]
ชื่อผลงาน : การศึกษาการแปรรูปถ่านกัมมันต์จากเปลือกถั่วดาวอินคาเหลือทิ้งจากกระบวนการสกัดน้ำมันเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

4. 2561 : Bioelectricity production from Rice Noodle Wastewater using Plant Microbial Fuel Cell (PMFC) [0.4]
ชื่อผลงาน : ประสิทธิภาพการผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำเสียโรงงานผลิตเส้นขนมจีนด้วยเซลล์เชื้อเพลิงจุลินทรีย์ (ลาออก)
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

อนุสิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลอนุสิทธิบัตร
สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล