ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปวีณา ภูมิสุทธาผล
Asst. Prof. Dr. Paweena Pumisutapon
 อาจารย์สอนในหลักสูตร :
 การศึกษา :
1. ปริญญาเอก : Doctor of Philosophy (Plant Sciences)
สถาบันการศึกษา : Wageningen University

2. ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3. ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ/ตามตำแหน่ง:
ไม่มีข้อมูล
 ความเชี่ยวชาญอื่น ๆ ตามความถนัด/ความสนใจ:
ไม่มีข้อมูล

เริ่มต้น
สิ้นสุด

งานวิจัย
1. 2563 : SFL -64-001 : Improving of Different Factors Affecting on Growth and Quality of Some Ornamental Plants
แหล่งงบประมาณ : งานวิจัยระดับนานาชาติ (Suntory Flower Limited)

2. 2563 : SFL-64-001 : Improving of Different Factors Affecting on Growth and Quality of Some Ornamental Plants
แหล่งงบประมาณ : บริษัทเอกชน (Suntory Flower Limited)

3. 2563 : อพ.สธ.-64-003 : การศึกษาการเจริญเติบโตของนกคุ้มไฟที่เพาะเลี้ยงในระบบไฮโดรโปนิกส์ภายใต้การให้แสง LED
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)

4. 2562 : อพ.สธ.-63-004.1 : การศึกษาผลของ LED ต่อการสร้างสารด้านอนุมูลอิสระของกล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟที่เพาะเลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว
แหล่งงบประมาณ : หน่วยงานให้ทุนวิจัย (โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ)

5. 2561 : SFL-62-001 : Improving of Different Factors Affecting on Growth and Quality of Some Ornamental Plants
แหล่งงบประมาณ : อื่น ๆ (Suntory Flower Limited)

6. 2561 : มจ.1-62-01-033 : การพัฒนาการผลิตและการใช้ประโยชน์จากหัวหอมแขก (Allium cepa var. viviparum) เพื่อเป็นอาหารสุขภาพ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

7. 2561 : มจ.1-62-01-033.1 : การพัฒนาระบบการผลิตต้นพันธุ์หัวหอมแขก (Allium cepa var. viviparum) จากการเพาะเลี้ยงเยื่อ
แหล่งงบประมาณ : งบภายในมหาวิทยาลัย (งบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยแม่โจ้)

การตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ   ฉบับที่ :

สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร   ฉบับที่ : 49

บทความวิชาการ
ไม่มีข้อมูลบทความวิชาการ
บทความตีพิมพ์ร่วมกับนักศึกษา
1. 2564 : Influence of hot water treatment on alternative mycoprotein from Schizophyllum commune [0.4]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงหน้าที่จากเห็ดแครง
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ฉบับที่ : 1

2. 2564 : ผลของอาหารเพาะเลี้ยง benzylaminopurine และระบบไบโอรีแอคเตอร์ จมชั่วคราวต่อการเจริญเติบโตของเบญจมาศในสภาพปลอดเชื้อ [0.6]
ชื่อผลงาน : การพัฒนาวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการผลิตต้นพันธุ์เบญจมาศโดยใช้ ระบบจมชั่วคราว ไมโครโพนิกส์ และไฮโดรโพนิกส์
สื่อสิ่งพิมพ์ : วารสารวิชาการ มทร. สุวรรณภูมิ ฉบับที่ : 1

3. 2563 : การเจริญเติบโตของนกคุ้มไฟที่เพาะเลี้ยงในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว ภายใต้การให้แสง LED [0.2]
ชื่อผลงาน : ปัจจัยการขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินนกคุ้มไฟในระบบไบโอรีแอคเตอร์จมชั่วคราว
สื่อสิ่งพิมพ์ : บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ฉบับที่ : 1

สิทธิบัตร
ไม่มีข้อมูลสิทธิบัตร
การค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
ไม่มีข้อมูลการค้นพบพันธุ์พืช-สัตว์
หนังสือ/ตำรา/งานแปล
ไม่มีข้อมูลตำรา/หนังสือ/งานแปล