รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : การเรียน
ทักษะการสอน (Teaching Skills) » การเรียนการสอนในยุค Covid-19
จาก Covid-19 นำมาสู่ New Normal เป็นสถานการณ์ขั้นเด็ดขาดที่จะไม่ทำไม่ได้ การพัฒนาตนเองเพื่อจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ก็ถือว่าเป็นวิถีใหม่ของพวกเราชาวอุดมศึกษาเช่นกันค่ะ
คำสำคัญ : Covid -19, การเรียนการสอนออนไลน์, ms team, ความอัจฉริยะทางเทคโนโลยีดิจิทัล  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 365  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 3/10/2563 22:55:57  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 23:45:29
งานวิจัยสถาบัน » งานหนักไม่เคยฆ่าคน vs Life-long Learnings
วาทะโอวาทที่รู้จักกันดี "งานหนักไม่เคยฆ่าคน" ถอดเป็นปรัชญาการศึกษาของมหาวทิยาลัยแม่โจ้ได้อย่างไร แล้ว Life-long Learnings เข้าไปผูกกับกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างไร Stay Tuned
คำสำคัญ : งานหนักไม่เคยฆ่าคน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ การเรียนรู้ตลอดชีวิต Life-long learning  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 550  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 15/6/2563 10:08:35  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/1/2564 9:48:35
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และแนวคิดที่คลาดเคลื่อน » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
การศึกษาการจัดการเรียนการสอนด้วยสุยโมเดลเป็นรูปแบบหนึ่งการจัดการเรียนการสอนที่บรรลุผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการพัฒนาโมเดล 5B บรรลุเป้ามายของการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
คำสำคัญ : การจัดการเรียนการสอน  สุยโมเดล  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 562  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วิชาญ คงธรรม  วันที่เขียน 17/4/2563 9:17:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 4:45:53
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม » ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอน จากที่ผู้สอนบรรยาย (Lecture) อยู่หน้าชั้นเรียน เป็นการจัดการเรียนการสอนที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ซึ่งอาจจะทำในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งทำให้มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน รวมทั้งผู้เรียนด้วยกันเอง ซึ่งจะทำให้การเรียนรู้นั้นเป็นการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ทำให้นักศึกษาเข้าใจ และจดจำสิ่งที่เรียนรู้ได้ยาวนาน ทำให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างดี
คำสำคัญ : Active Learning  การจัดการเรียนการสอน  วิธีประเมินผล  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 883  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ  วันที่เขียน 3/12/2562 22:23:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 15:34:21
เกร็คความรู้จากการประชุมวิชาการ » การนำโปรแกรม Kahoot มาใช้เพื่อการตอบสนองต่อการเรียนการสอน
คำสำคัญ : kahoot  โปรแกรมส่งเสริมการเรียนการสอน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1559  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม  วันที่เขียน 4/10/2562 15:26:52  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/1/2564 2:28:44
การบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา » กิจกรรมนักศึกษา กับการใช้เทคโนโลยี สู่วิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
โลกในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน หรือกิจกรรมนักศึกษานั้น ถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมากในการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะและประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนนั้นทำให้นักศึกษามีโอกาสได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เป็นเครื่องมือฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม เป็นหมู่คณะ และรู้จักคิด รู้จักวางแผนอย่างเป็นกระบวนการ ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ จะเป็นตัวกำหนดการทำงานขององค์กรอย่างมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีระยะเวลาที่แน่นอน สามารถวางระบบการทำงานที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม หรือเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นได้ และปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับการลงทุนทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology : ICT) เพื่อนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) จึงเป็นเครื่องมือที่มีพลานุภาพสูงในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา เช่น ช่วยนำการศึกษาให้เข้าถึงประชาชน (Access) ส่งเสริมการเรียนรู้ต่อเนื่องนอกระบบโรงเรียนและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ช่วยจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการ ช่วยเพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการจัดทำข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล การเก็บรักษา และการเรียกใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ในงานจัดการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยการเรียนการสอน ฯลฯ
คำสำคัญ : กิจกรรมนักศึกษา วิชาชีวิต การเรียนรู้นอกห้องเรียน เทคโนโลยีสารสนเทศ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2860  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ณัฐภัทร ดาวสุข  วันที่เขียน 9/9/2562 9:57:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 20:53:18
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2562 (AMM 2019)
การประชุมวิชาการทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ. 2562 “The 24th Annual Meeting in Mathematics” (AMM 2019) ณ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ตามใบขออนุมัติเดินทางไปปฏิบัติงาน ที่ ศธ 0523.4.5/153 ลงวันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2562 และใบขออนุมัติขยายระยะเวลาการเดินทางเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ ที่ ศธ 0523.4.5/182 ลงวันที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
คำสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์  การนำเสนอผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์  การประยุกต์ทางคณิตศาสตร์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1391  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 19/6/2562 16:02:04  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 22:33:29
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learner ที่มีคุณลักษณะ Soft skill
การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคดิจิตัล ยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร จะทำอย่างไรให้ผู้เรียนเรียนได้อย่างสนุกและมีความสุข มีความน่าสนใจตลอดเวลา การทำให้นักศึกษามีทักษะต่างๆ ที่ต้องการ การใช้เทคโนโลยีมาช่วยเป็นสิ่งจำเป็นและทำได้ไม่ยากเกินไป เช่น Google Classroom
คำสำคัญ : Active Learner  Google Classroom  Soft Skill  การจัดการเรียนการสอน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1468  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 18/4/2562 11:57:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 10:12:37
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม » การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
การเรียนการสอนในปัจจุบันจะต้องเปลี่ยนจากการบรรยาย เป็นการลงมือปฏิบัติ ซึ่งวิธีการหนึ่ง คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมด้วย
คำสำคัญ : การจัดการเรียนการสอน  การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1441  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ  วันที่เขียน 2/4/2562 23:15:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 2:58:30
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้รับจากการอบรม » การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
การเรียนการสอนในปัจจุบันจะต้องเปลี่ยนจากการบรรยาย เป็นการลงมือปฏิบัติ ซึ่งวิธีการหนึ่ง คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมด้วย
คำสำคัญ : การจัดการเรียนการสอน  การใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1441  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ  วันที่เขียน 2/4/2562 23:15:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 2:58:30
สรุปรายงานการอบรม » การจัดการเรียนการสอนแบบ Active learner ที่มีคุณลักษณ์ Soft Skill
ในปัจจุบันการเรียนการสอนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เอง โดยผู้สอนเปลี่ยนบทบาทจากเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เรียนโดยตรงเป็นผู้จัดเตรียมและสนับสนุนกระบวนการและกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ซึ่งการสื่อสาร การช่วยเหลือ ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน จะช่วยให้การเรียนรู้นั้นบรรลุวัตถุประสงค์ และยังทำให้เกิดทักษะด้านต่างๆ ตามมา เช่น ทักษะการค้นคว้า ทักษะการสื่อสาร ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านภาษา ทักษะการทำงานเป็นทีม ร่วมทั้งการรับผิดชอบต่อหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งเรียกทักษะเหล่านี้ว่า Soft skill ซึ่งผู้สอนจะเป็นผู้กำหนดว่าต้องการพัฒนา Soft skill ของผู้เรียนด้านใด ทำให้การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นหลักสามารถพัฒนา Soft skill ของผู้เรียนควบคู่ไปด้วยเช่นกัน
คำสำคัญ : Active learner  Soft skill  การเรียนการสอน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2132  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช  วันที่เขียน 2/4/2562 18:07:03  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/1/2564 0:05:59
Piyatida KM » เก็บตกจากงาน Make Learning Great Again and Again and Again!
เมื่อได้มีโอกาสไปร่วมงานนำเสนอผลงานวิจัย ในหัวข้อ รูปแบบการเรียนรู้สำหรับคนรุ่นใหม่ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จึงได้รวบรวมไฮไลท์ที่น่าสนใจที่ได้ฟังจากงาน มาเล่าเป็นเก็บตกเพื่อเป็นประโยชน์กับการพัฒนาการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
คำสำคัญ : Learning  การเรียนรู้  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2450  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปิยธิดา กล่ำภู่  วันที่เขียน 29/8/2560 23:59:38  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/1/2564 3:03:24
สรุปรายงานการอบรม » “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0”
การเปลี่ยนแปลงสู่มหาวิทยาลัย 4.0 เพื่อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะตามที่โลก 4.0 ต้องการ คือ มีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินชีวิต เป็นพลเมืองที่ดี มีศีลธรรม จริยธรรม ซึ่งรูปแบบการสอนได้เปลี่ยนแปลงการถ่ายทอดความรู้ มาเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต ผ่านการฝึกฝนให้เกิดทักษะโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในหลากหลายมิติ
คำสำคัญ : มหาวิทยาลัย 4.0 นวัตกรรมการเรียนการสอน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1605  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ชมัยพร นิธิกาจณ์พานิช  วันที่เขียน 14/3/2560 14:49:46  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 9:22:38
การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และแนวคิดที่คลาดเคลื่อน » การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และแนวคิดที่คลาดเคลื่อน
บทความนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และความสำคัญของการแก้ไขแนวคิดที่คลาดเคลื่อนของผู้เรียน ซึ่งถ้าไม่ได้แก้ไขแนวคิดของผู้เรียนที่มีแนวคิดที่คลาดเคลื่อน ให้มีแนวคิดที่ถูกต้องแล้ว อาจส่งผลเสียหายต่อผู้อื่นหรือสาธารณชนได้
คำสำคัญ : การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  แนวคิดที่คลาดเคลื่อน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1621  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน วิชาญ คงธรรม  วันที่เขียน 1/9/2559 17:06:04  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/1/2564 0:40:50
DTI » รายงานผลการเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการ ICDAMT 2016 ณ จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย
งานประชุมวิชาการ ICDAMT 2016 (International Conference on Digital Arts, Media and Technology) เป็นงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2559 จัดขึ้นเป็นครั้งแรกโดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยเชียงราย
คำสำคัญ : ICDAMT  เกมส์เพื่อการเรียนรู้  รายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1989  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นษิ ตันติธารานุกุล  วันที่เขียน 8/3/2559 16:10:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 14:15:38
ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม KM เรื่องการทวนสอบตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ » ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม KM เรื่องการทวนสอบตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้
การทวนสอบตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ เป็นอีก 1 พันธกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะมีกระบวนการในการจัดทำในหลายระดับ ตั้งแต่ ระดับมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร และ รายวิชา โดยการทวนสอบตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้จะทำให้ทราบว่าการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรที่สร้างขึ้นหรือไม่ และควรมีการปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอย่างไร เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามที่แต่ละหลักสูตรได้กำหนดไว้
คำสำคัญ : การทวนสอบ  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4290  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ  วันที่เขียน 7/3/2559 18:22:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 14:37:57
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " Self Biography Study" » การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " Self Biography Study"
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " Self Biography Study" จัดโดย ดร. อรุโณทัย ไชยช่วย วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด็น จ. เชียงใหม่ พูดถึงการจัดการเรียนการสอนแบบวอลดอร์ฟ ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนแบบธรรมชาติ หรือเป็นการสอนเด็กไปตามพัฒนาการธรรมชาติของเด็ก มีรากฐานมาจากมนุษยปรัชญา (Anthroposophy) โดย ดร.รูดอร์ฟ สไตเนอร์ (Rudolf Steiner) การสอนแบบนี้จะทำให้เด็กโตขึ้นหรืออายุย่างเข้า 21 ปี เขาจะรู้จักตัวตนของตนเอง รู้ว่าต้องการอะไรหรือมีเป้าหมายในชีวิตอย่างไร ซึ่งต่างจากการสอนทั่วไป
คำสำคัญ : การจัดการเรียนการสอนแบบธรรมชาติ  การศึกษา  วอลดอร์ฟ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2748  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ลลิดา ภู่ทอง  วันที่เขียน 4/3/2559 17:26:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 18:49:51
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 – 24 มีนาคม 255 » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 – 24 มีนาคม 255
ข้าพเจ้า อ.ดร.ปริศญารัตณ์ สังกะเพศ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์ จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย ตามหนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ เลขที่ ศธ.0523.4.5 / 44 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2558 ซึ่งการเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวข้าพเจ้าได้เลือกใช้งบประมาณการพัฒนาบุคลากรตามกรณีที่ 3 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้ทางคณิตศาสตร์ 2. เพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ 3. เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย ตลอดจนการพัฒนาความร่วมมือเพื่อสร้างและพัฒนาความก้าวหน้าของงานวิจัยทางคณิตศาสตร์ต่อไป
คำสำคัญ : การเรียนการสอนในทศวรรษที่ 21  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1953  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปริศญารัตณ์ สังกะเพศ  วันที่เขียน 6/9/2558 18:17:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 0:34:29
รายงานวิจัยในชั้นเรียน » การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา สต 312 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการวิจัยเพื่อสร้างสมการจำแนกกลุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา สต 312 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ และเพื่อศึกษาตัวแปรที่สามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา สต 312 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา สต 312 ในภาคเรียนที่ 1/2557 จำนวน 273 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า จำนวน 41 ข้อ โดยสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟามีค่าเท่ากับ .9599 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่ใช้ ได้แก่ สถิติพรรณนา สถิติทดสอบที และการวิเคราะห์จำแนกกลุ่มโดยวิธีขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง เรียนคณะผลิตกรรมการเกษตร ชั้นปีที่ 2 เกรดเฉลี่ยสะสมเท่ากับ 2.64 และเมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มพบว่า ระดับการปฏิบัติของทั้ง 2 กลุ่ม แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญ .05 (p<.05) ในด้านความตั้งใจเรียน (X1) ด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ (X3) ด้านความมีวินัยในตนเอง (X4) และด้านเจตคติของผู้เรียน (X5) ส่วนด้านการแสวงหาความรู้ (X2) ไม่แตกต่างกัน (P>.05) สมการจำแนกกลุ่มนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ ซึ่งสามารถจำแนกความถูกต้องได้ร้อยละ 73.6 โดยมีสมการดังนี้ D = -5.378 + 2.110X1 + -.833X2
คำสำคัญ : การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2386  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 3  ครั้ง
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 28/4/2558 9:30:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/1/2564 2:26:58
เข้าร่วมโครงการ » โครงการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
รวบรวมความรู้ที่ได้รับจากการได้เข้าร่วมโครงการบูรณาการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
คำสำคัญ : การเรียนการสอน  ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  บูรณาการ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2041  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จีรวรรณ แซ่เล้า  วันที่เขียน 12/3/2558 20:54:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 14:25:18
การเผยแพร่ความรู้จากการอบรม » ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย เรื่อง Catalytic Conversations on Learning and the Road Ahead
การจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน ต้องมีการปรับเปลี่ยน เนื่องจากลักษณะของผู้เรียนในปัจจุบัน แตกต่างจากผู้เรียนในอดีต การจัดการเรียนการสอนที่ใช้กิจกรรมเข้ามาประกอบจะทำให้การเรียนการสอนประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ : การจัดการเรียนการสอน  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2149  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน รุ่งกานต์ ใจวงค์ยะ  วันที่เขียน 8/9/2557 8:59:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 19:26:30
ผลงานวิจัย » ผลการใช้รูปแบบผลการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา CIPPA ในรายวิชาหลักสถิติ ของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักสถิติ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 2 กลุ่มเรียน 135 คน ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มเรียนที่ผู้วิจัยทำการสอน และการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ใช้ตัวอย่างกลุ่มเดียวทดสอบหลังการทดลอง (One Group Posttest Design) และใช้แผนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า มีนักศึกษาที่สอบได้คะแนนตั้งแต่ 12.5 ขึ้นไป จำนวน 75 คน คิดเป็น ร้อยละ 55.6 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ สำหรับผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา อยู่ในระดับมาก 4.22 ซึ่งประเด็นความพึงพอใจในด้านการมีเทคนิคและวิธีการสอนที่หลากหลาย มีความน่าสนใจ ชัดเจน เข้าใจง่าย มีการกระตุ้นให้คิด วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีคะแนนอยู่ในระดับมาก
คำสำคัญ : การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบซิปปา วิชาหลักสถิติ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2270  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน หนึ่งหทัย ชัยอาภร  วันที่เขียน 15/8/2557 17:12:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 10:03:20
การศึกษา » เพชะ คุชะ (Pecha Kucha) ช่วยสร้างสรรค์ความคิดและความมั่นใจ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบเพชะ คุชะ (Pecha Kucha) นับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยทำให้ผู้เรียนเกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์แบบกว้างไกลและมีความมั่นใจในตนเองมากยิ่งขึ้น
คำสำคัญ : Pecha Kucha  การเรียนการสอน  คณะผลิตกรรมการเกษตร  ความคิดสร้างสรรค์  เพชะคุชะ  ยุคศตรรษที่ 21  ห้องสมุด  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 7478  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 26/7/2557 17:47:21  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 18:27:06
การศึกษา » เรียน - สอน กันอย่างไร...ในยุคศตวรรษที่ 21
ในยุคศตวรรษที่ 21 การจัดรูปแบบการเรียนการสอนต้องปรับเปลี่ยนตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป
คำสำคัญ : การเรียนการสอน  กิจกรรม  ความคิดเชิงวิพากษ์  ความคิดสร้างสรรค์  ทักษะ  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 9566  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 12/3/2557 20:35:48  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/1/2564 4:57:20
การศึกษาตามอัธยาศัย » สนุกเพลิดเพลินกับการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
การศึกษาและเรียนรู้ของคนเรามีหลายรูปแบบ ...การศึกษาและเรียนรู้ตามอัธยาศัยเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
คำสำคัญ : การเรียนรู้  การศึกษา  ตามอัธยาศัย  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5785  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ปาณิศา วงค์ใส  วันที่เขียน 22/2/2557 16:00:07  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 3:57:11
นวัตกรรมการเรียนการสอน - ผลงานเพื่อลุ้น New I PAD » การรายงานผล Lab ด้วย VDO
เวลาผู้สอนสั่งให้นักศึกษาทำ Lab และรายงานผล Lab ในลักษณะกลุ่ม จะมีนักศึกษาบางคนเท่านั้นที่ทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ ตรงนี้มีแนวทางแก้ไขมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นั่นคือ การรายงานผล Lab ด้วย VDO ซึ่งจะส่งเสริมทั้งทักษะวิชาการ วิชาชีพ และการทำงานกลุ่ม
คำสำคัญ : VDO  นวัตกรรมการเรียนการสอน  วีดิทัศน์  วีดิโอ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3753  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 1  ครั้ง
ผู้เขียน สุเนตร สืบค้า  วันที่เขียน 15/8/2555 14:25:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/1/2564 22:03:40
เรือจ้าง » Classstart ห้องเรียนออนไลน์ ของเด็กเจนฯ วาย (Gen Y)
การสร้างห้องเรียนเสมือนจริงในโลกไซเบอร์ เสริมการจัดการเรียนการสอน
คำสำคัญ : ห้องเรียนเสมือนจริง โลกไซเบอร์ แบบฝึกหัดเสริม การเรียนการสอน ภาษาไทย  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 5907  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 3  ครั้ง
ผู้เขียน สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร  วันที่เขียน 24/2/2555 12:05:16  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/1/2564 7:36:37
การเรียนรู้ส่งใหม่ ๆ » ได้อะไรจากการอบรม นบก.มจ.รุ่นที่ 2
การตรงต่อเวลา , การปฏิบัติงานตามตาราง (Check List)
คำสำคัญ : การตรงต่อเวลา  การทำงานและการอยู่ร่วมกันเป็นทีม  การปฏิบัติงานตามตาราง (Click List)  การเรียนรู้และจดจำ  การสร้างเครือข่าย  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การบริหารจัดการ การจัดการความรู้
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 4217  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน พจมาน สุวรรณโกสุม  วันที่เขียน 18/1/2554 12:08:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 21:06:02
นานาสาระ » ทำดีต้องชื่นชม (กิจกรรม "พี่ติวน้อง")
พี่บอกว่า "อยากให้น้องได้คะแนนดี ๆ "
คำสำคัญ : การเรียน  ติว  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : เรื่องทั่วไป
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3981  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร  วันที่เขียน 18/1/2554 10:46:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/1/2564 2:44:36
การศึกษาด้านภูมิสถาปัตยกรรม » ครูไทยไปอเมริกา
จะเห็นได้ว่า การทำงานผสมผสานทั้งกลุ่มและทำงานส่วนบุคคล ส่งผลดีต่อวินัยในการปฏิบัติงานของนักศึกษา นอกจากนี้ การแบ่งการให้คะแนนตามลำดับขั้นตอนจะช่วยให้นักศึกษาเอาใจใส่ในการตรวจแบบร่างมากขึ้น การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วม ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้บรรยากาศที่ใกล้เคียงกับการปฏิบัติงานจริงมากที่สุด
คำสำคัญ : Oklahoma State University  การเรียนการสอน  การออกแบบ  ภูมิสถาปัตยกรรม  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การศึกษา การเรียนการสอน
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 10756  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน จรัสพิมพ์ บุญญานันต์  วันที่เขียน 13/1/2554 12:30:33  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 18:39:01