การนำโปรแกรม Kahoot มาใช้เพื่อการตอบสนองต่อการเรียนการสอน
วันที่เขียน 4/10/2562 15:26:52     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/1/2564 2:28:44
เปิดอ่าน: 1559 ครั้ง

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสารไร้สายโดยเฉพาะระบบอินเตอร์เน็ตได้มีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้ได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค และแท็บเล็ต เป็นต้น จึงกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีเหล่านี้ ดังนั้นบุคลากรทางด้านการศึกษายุคใหม่จะต้องมีความสนใจในเทคโนโลยี มีความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีความรู้ที่ทันสมัยและทันต่อเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปได้ ทั้งนี้การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งโปรแกรมหรือเทคโนโลยีต่าง ๆ จะสามารถนำมาใช้เพื่อช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนการสอนที่มีความน่าสนใจและน่าเรียนรู้มากยิ่งขึ้นเหมาะสมสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในยุคปัจจุบันที่มีความสนใจในเทคโนโลยีมากกว่าการบรรยายธรรมดาดังเช่นเดิมและยังเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้จากการมีส่วนร่วมในกิจกกรมที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนอีกด้วย

          ในการบรรยายได้มีการยกตัวอย่างเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมและสร้างกิจกรรมในการเรียนการสอน ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนกับนักศึกษาในชั้นเรียนผ่านเทคโนโลยีและสมาร์ทโฟน  (Smart phone) เสมือนเป็นการการเรียนรู้ที่ผ่านการเล่นเกมส์ตอบคำถามซึ่งเป็นความรู้ที่อยู่ในบทเรียนจากการบรรยายในชั้นเรียนในหัวข้อที่ได้เรียนผ่านมาหรือกำลังเรียนอยู่ ตัวอย่างเช่น การนำเทคโนโลยีที่มีชื่อเรียกว่า Kahoot” มาใช้เพื่อสร้างชุดคำถามจากอาจารย์ผู้สอนผ่านเว็บไซต์ getkahoot.com โดยผู้สอนสามารถเข้าไปสมัครและสร้างชุดคำถามที่เป็นของตัวเองหรือจากผู้อื่นที่มีการแชร์ในระบบ ทั้งภาษาไทยและภาษอังกฤษ ทั้งนี้วิทยากรได้อธิบายและถ่ายทอดขั้นตอนและวิธีการในการดำเนินการสร้างชุดคำถาม การกำหนดค่าต่าง ๆ การนำรูปภาพหรือวีดีโอ ทั้งจากข้อมูลของตนเองที่มีอยู่หรือจากเครือข่ายระบบอินเตอร์เน็ต เช่น จากเว็บไซต์ www.youtube.com ซึ่งสามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการได้  โดยชุดคำถามแต่ละชุดจะมีการกำหนดรหัสชุดคำถามหรือเรียกว่า PIN ให้ผู้ตอบคำถามหรือนักศึกษาได้นำไปใช้เพื่อเข้าไปตอบคำถาม

 นักศึกษาสามารถเข้าไปตอบคำถามแข่งขันกันในชั้นเรียนซึ่งเป็นชุดคำถามที่สร้างโดยอาจารย์ผู้สอน ผ่านการเข้าเว็บไซต์ kahoot.it จากสมาร์ทโฟน (Smart phone) ที่มีการเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ต โดยผู้ตอบคำถามจะเข้าไปกรอกรหัสชุดคำถามหรือเรียกว่า PIN จากอาจารย์ผู้สอนเพื่อตอบคำถามร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นคนอื่น ๆ ได้ ทั้งนี้ในการตอบคำถามนั้นจะมีการกำหนดระยะเวลาในการตอบคำถามซึ่งจะถูกกำหนดโดยผู้สร้างชุดคำถาม ผู้ตอบคำถามจะได้รับคะแนนภายหลังจากหมดเวลาในการตอบคำถามทั้งนี้จะมีการให้คะแนนที่แตกต่างกันโดยวัดจากการตอบคำถามในข้อที่ถูกต้องและความเร็วในการตอบคำถาม โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะเป็นผู้ที่ตอบคำถามได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุด เมื่อสิ้นสุดการตอบคำถามอาจารย์ผู้สอนสามารถตรวจสอบผลสรุปการตอบคำถามของนักศึกษาในขั้นเรียนได้โดยระบบ getkahoot.com จะมีการรายงานผลสรุปของการตอบคำถามออกมาเป็นค่าต่าง ๆ ทั้งนี้อาจารย์หรือผู้สอนสามารถนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมาใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อตรวจสอบความเข้าใจในประเด็นหรือหัวข้อต่าง ๆ ของนักศึกษาได้ เช่นหากประเด็นใดมีร้อยละของนักศึกษาที่ตอบคำถามถูกน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ จะเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าหัวข้อดังกล่าวนักศึกษาส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจมากนักซึ่งผู้สอนอาจพิจารณาในการปรับปรุงในการเรียนการสอนหรืออาจหาแนวทางในการเพิ่มข้อมูลอื่น ๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นต่อไป นอกเหนือจากการประเมินด้วยวิธีการสอบ

นอกจาก kahoot แล้ววิทยากรได้นำเสนอเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใช้เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนได้ เช่น Plickers (www. Plickers.com) โดยเทคโนโลยีนี้ผู้ถามจะเป็นผู้ที่มีสมาร์ทโฟนและระบบอินเตอร์เน็ต แต่ผู้ตอบไม่ต้องมีสมาร์ทโฟนและระบบอินเตอร์เน็ต การสร้าง QR code เพื่อใช้ใน scan เพื่อตอบคำถามที่สร้างจากระบบ google form และ การใช้ระบบ 3 มิติเพื่อให้นักศึกษาได้เห็นภาพต่าง ๆ ที่มิติมากยิ่งขึ้น เป็นต้น

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1059
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม
ได้เข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม เมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 256...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เพชรลดา กันทาดี  วันที่เขียน 7/12/2563 14:41:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/1/2564 2:04:54   เปิดอ่าน 82  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เผยแพร่และสรุปเนื้อหาเข้าร่วมประชุม PACCON2020 » เผยแพร่และสรุปเนื้อหาเข้าร่วมประชุม PACCON2020
ข้าพเจ้านางสาวอนรรฆอร ศรีไสยเพชร ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัด หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอนำเสนอรายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมการประ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 10/10/2563 9:28:19  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 18:26:22   เปิดอ่าน 257  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ประชุมวิชาการ » การเข้าร่วมประชุมวิชาการ Scitech ครั้งที่1
งานประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (มหาวิทยาลัยแม่โจ้) ครั้งที่1 หรืองาน Scitech ครั้งที่1 จัดขึ้นในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน รัชนีวรรณ วงศ์พระจันทร์  วันที่เขียน 6/10/2563 14:37:06  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 18/1/2564 21:16:03   เปิดอ่าน 332  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
เนื้อหาสรุปอบรม » Microsoft teams classroom
ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญและมีความจำเป็นในยุคปัจจุบันและอนาคต Microsoft (MS) teams ถูกนำมาใช้ ในการสร้างชั้นเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สมคิด ดีจริง  วันที่เขียน 24/9/2563 14:29:20  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 19/1/2564 1:46:57   เปิดอ่าน 546  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง