ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1656
ชื่อสมาชิก : วริศรา สุวรรณ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : warissara@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 16/8/2557 9:50:55
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 16/8/2557 9:50:55


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
สรุปรายงานจากการอบรม และการใช้ประโยชน์
การประยุกต์ใช้เทคนิค Loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ในงานวิจัย
การผลิตสื่อด้วยโปรแกรมขั้นพื้นฐานในยุคโควิด
การเตรียมตัวอย่างโปรตีน และการตรวจสอบทาง immunodetection
ความหลากหลายของสายพันธุ์กัญชา
แนวทางการจัดการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
การใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอในการตรวจสอบสายพันธุ์พืช
การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์เบื้องต้น
กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลับที่ต่อกับชุดฟลูออเรสเซ็นต์
หลักการทำงานของเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม และเทคนิคพีซีอาร์ (PCR)
การใช้ Flow Cytometry ในการศึกษาโครโมโซมในเซลล์พืช
12