รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
วันที่เขียน 17/4/2563 9:17:43     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 17:26:41
เปิดอ่าน: 210 ครั้ง

การศึกษาการจัดการเรียนการสอนด้วยสุยโมเดลเป็นรูปแบบหนึ่งการจัดการเรียนการสอนที่บรรลุผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการพัฒนาโมเดล 5B บรรลุเป้ามายของการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ข้าพเจ้านายวิชาญ คงธรรม ได้สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 ด้านการเรียนการสอน มีดังนี้ การศึกษาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน คือ 1)สร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจเพื่อดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความต้องการในการเรียนรู้ 2)เสาะหาความรู้เดิมของผู้เรียนก่อนที่จะเรียนในแต่ละครั้ง 3)สุข/สนุก โดยสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน 4)สำเร็จ ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินในรายวิชา และ 5)สุย เป็นการผลักดัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้เร็ว ตาม[1] และการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยใช้ 5B Model บรรลุผลตาม[2] และจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้นำแนวคิดมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยปรับใช้กับราย วิชาฟส 101 ฟิสิกส์เชิงมโนทัศน์ ที่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบสอนในภาคเรียนที่ 2/2562 ซึ่งได้ผลดี นักศึกษามีความสนใจต่อการเรียนมากขึ้น มีการทำงานเป็นทีม ได้แบ่งปันแนวคิดของตนเองและได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในเนื้อหาความร้อน มีการจัดทำเตาชีวมวลปีบ ซึ่งได้ผลผลิตที่ทุกคนร่วมกันทำงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได และผลจากการตั้งใจเรียนทำให้นักศึกษาได้เกรด A เป็นส่วนใหญ่

เอกสารอ้างอิง

[1] พิสุทธิ์ และคณะ. การศึกษาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจาการจัดการเรียนการสอนด้วยสุยโมเดลของมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13. 2563, 1-8.

[2] วสุพล เผือกนำผล และคณะ. การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแ่งชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13. 2563, 51-61.

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1100
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
Yeast Expression Technology and Application » Yeast Expression Technology and Application
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพของยีสต์ในปัจจุบัน ซึ่งได้แก่ พันธุศาสตร์โมเลกุล ระบบการแสดงออก และชีววิทยาสังเคราะห์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่องานวิจัย และทางอุตสาหกรรม โดยบทความนี้จะกล่าวถึง 3 สายพั...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปานวาด ศิลปวัฒนา  วันที่เขียน 13/7/2563 14:42:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 13:54:58   เปิดอ่าน 10  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2020
ได้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2020 วันที่ 13–14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทอง กรุงเทพมหานคร รวมทั้งได้นำเสนอผลงานวิชาการประเภทโปสเตอร์ ตลอดจนฟังบรรยายในหัวข้อและงา...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน เพชรลดา กันทาดี  วันที่เขียน 11/3/2563 13:41:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 15:56:20   เปิดอ่าน 181  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง