รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ
วันที่เขียน 17/4/2563 9:17:43     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 4/10/2565 4:08:00
เปิดอ่าน: 1714 ครั้ง

การศึกษาการจัดการเรียนการสอนด้วยสุยโมเดลเป็นรูปแบบหนึ่งการจัดการเรียนการสอนที่บรรลุผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และการพัฒนาโมเดล 5B บรรลุเป้ามายของการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)

ข้าพเจ้านายวิชาญ คงธรรม ได้สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 ด้านการเรียนการสอน มีดังนี้ การศึกษาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน คือ 1)สร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจเพื่อดึงดูดให้ผู้เรียนเกิดความต้องการในการเรียนรู้ 2)เสาะหาความรู้เดิมของผู้เรียนก่อนที่จะเรียนในแต่ละครั้ง 3)สุข/สนุก โดยสร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนรู้สึกสนุกกับการเรียน 4)สำเร็จ ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน ผ่านเกณฑ์การประเมินในรายวิชา และ 5)สุย เป็นการผลักดัน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ได้เร็ว ตาม[1] และการพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยใช้ 5B Model บรรลุผลตาม[2] และจากการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ข้าพเจ้าได้นำแนวคิดมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยปรับใช้กับราย วิชาฟส 101 ฟิสิกส์เชิงมโนทัศน์ ที่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบสอนในภาคเรียนที่ 2/2562 ซึ่งได้ผลดี นักศึกษามีความสนใจต่อการเรียนมากขึ้น มีการทำงานเป็นทีม ได้แบ่งปันแนวคิดของตนเองและได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนในเนื้อหาความร้อน มีการจัดทำเตาชีวมวลปีบ ซึ่งได้ผลผลิตที่ทุกคนร่วมกันทำงานและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได และผลจากการตั้งใจเรียนทำให้นักศึกษาได้เกรด A เป็นส่วนใหญ่

เอกสารอ้างอิง

[1] พิสุทธิ์ และคณะ. การศึกษาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติจาการจัดการเรียนการสอนด้วยสุยโมเดลของมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี. รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13. 2563, 1-8.

[2] วสุพล เผือกนำผล และคณะ. การพัฒนาผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแ่งชาติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13. 2563, 51-61.

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1100
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
ค่ายสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารระดับประเทศ » การสร้างสรรค์งานด้านนวัตกรรมอาหาร
นวัตกรรมการแปรรูปอาหารและหลักการเบื้องต้น ต้องอาศัยด้านการถนอมอาหาร การใช้สารเพิ่มความคงตัว เทคโนโลีการแปรรูปอาหาร การแลกเปลี่ยนมุมมองนวัตกรรมอาหารยุคใหม่ ผ่านผู้เชี่ยวชาญ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ Keto ...
innovation of food production     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ฐิติพรรณ ฉิมสุข  วันที่เขียน 28/9/2565 17:17:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/10/2565 23:43:17   เปิดอ่าน 36  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ » งานประชุมวิชาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เมื่อวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสนำทีมงานและนักวิจัยทำงานสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กว่า 15 คน ในนามของศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. และได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยา...
อพ.สธ.     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล  วันที่เขียน 27/9/2565 8:22:56  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/10/2565 23:15:47   เปิดอ่าน 51  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง