การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
วันที่เขียน 2/4/2562 23:15:06     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 2:47:01
เปิดอ่าน: 3001 ครั้ง

การเรียนการสอนในปัจจุบันจะต้องเปลี่ยนจากการบรรยาย เป็นการลงมือปฏิบัติ ซึ่งวิธีการหนึ่ง คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมด้วย

จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ในวันที่ 15 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์(สุขุมวิท 11) จ. กรุงเทพมหานคร นั้น  ข้าพเจ้าได้รับฟังการบรรยาย เรื่องการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการเรียนการสอน โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการ สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  รวมทั้งได้ทำ Workshop หัวข้อการเลือกใช้เทคโนโลยี ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และ กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีให้ตรงใจนักศึกษา  ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ และได้รับทราบวิธีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามีความสนใจ และเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น เช่น การใช้เกม JUNGLE PANG เพื่อให้นักศึกษาผ่อนคลายในการเรียน การใช้โปรแกรม kahoot ในการเรียนการสอน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนผ่าน padlet ที่นักศึกษาจะสามารถเรียนนอกห้องเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ หรือการทำ QR code เพื่อใช้ download เอกสารประกอบการสอนได้ง่ายยิ่งขึ้น จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจว่าการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจะต้องปรับให้เข้ากับความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น ลดเวลาในการบรรยายลง และหากิจกรรมหรือวิธีการที่ทำให้นักศึกษาสนใจเนื้อหาวิชาเพื่มมากขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าคาดว่าจะนำเทคนิคต่าง ๆ ที่ วิทยากรได้นำมาถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไปได้

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการติดตามบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ครบกำหนดในการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น กิจกรรมที่ 1 การสร้างความรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ ในวันที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาค...
การขอตำแหน่งทางวิชาการ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 23/2/2567 23:01:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 1/3/2567 0:10:22   เปิดอ่าน 29  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
งานวิจัยปวีณา » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566
จากการได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 เรื่อง นวัตกรรมเกษตรอาหาร และสุขภาพ ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัย...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ปวีณา ภูมิสุทธาผล  วันที่เขียน 22/1/2567 14:49:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/2/2567 19:42:13   เปิดอ่าน 76  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง