การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
วันที่เขียน 2/4/2562 23:15:06     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 15:09:16
เปิดอ่าน: 1919 ครั้ง

การเรียนการสอนในปัจจุบันจะต้องเปลี่ยนจากการบรรยาย เป็นการลงมือปฏิบัติ ซึ่งวิธีการหนึ่ง คือ การนำเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมด้วย

จากการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน ในวันที่ 15 16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์(สุขุมวิท 11) จ. กรุงเทพมหานคร นั้น  ข้าพเจ้าได้รับฟังการบรรยาย เรื่องการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนิรุทธ์  สติมั่น ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลายในการเรียนการสอน โดย ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการ สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  รวมทั้งได้ทำ Workshop หัวข้อการเลือกใช้เทคโนโลยี ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน และ กลยุทธ์การใช้เทคโนโลยีให้ตรงใจนักศึกษา  ซึ่งทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรู้ และได้รับทราบวิธีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษามีความสนใจ และเข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น เช่น การใช้เกม JUNGLE PANG เพื่อให้นักศึกษาผ่อนคลายในการเรียน การใช้โปรแกรม kahoot ในการเรียนการสอน รวมถึงการจัดการเรียนการสอนผ่าน padlet ที่นักศึกษาจะสามารถเรียนนอกห้องเรียนเมื่อไหร่ก็ได้ หรือการทำ QR code เพื่อใช้ download เอกสารประกอบการสอนได้ง่ายยิ่งขึ้น จากการที่ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ทำให้ข้าพเจ้ามีความเข้าใจว่าการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันจะต้องปรับให้เข้ากับความสนใจของผู้เรียนให้มากขึ้น ลดเวลาในการบรรยายลง และหากิจกรรมหรือวิธีการที่ทำให้นักศึกษาสนใจเนื้อหาวิชาเพื่มมากขึ้น ซึ่งข้าพเจ้าคาดว่าจะนำเทคนิคต่าง ๆ ที่ วิทยากรได้นำมาถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไปได้

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
เผยแพร่ความรู้จากการอบรม how to ทิ้ง ความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 » เผยแพร่ความรู้จากการอบรม How to ทิ้งความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ความน่าสนใจในเนื้อหาวิชาการ หากแม้อยู่ในห้องเรียนก็เป็นการยากที่ผู้เรียนจะสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัยการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำให้เนื้อหามีความ...
การเรียนการสอนออนไลน์ ยอมรับ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 4/10/2564 17:53:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 14:27:30   เปิดอ่าน 101  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
หลักการแก๊สโครมาโทกราฟี » Pesticide analysis by GC-MS/MS
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม การตรวจยาฆ่าแมลงในเครื่องเทศด้วยเทคนิค GC-MS/MS ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. การเตรียมตัวอย่างทำได้โดยเทคนิคการสกัด และทำความสะอาดสารตัวอย่างด้ว...
GC-MS/MS  Pesticide     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน สุภาพร แสงศรีจันทร์  วันที่เขียน 3/10/2564 21:49:53  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 14:28:51   เปิดอ่าน 108  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานการอบรม ประชุมวิชาการ » องค์ประกอบของ research articles
องค์ประกอบของ research article ประกอบด้วย Abstract Introduction Methodology Results และ Discussion/conclusion โดย Abstract จะแสดงถึงความสำคัญของเปเปอร์และจะทำให้ผู้อ่านตัดสินใจว่าจะต้องการอ่านเปเป...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน นฤมล เข็มกลัดเงิน  วันที่เขียน 30/9/2564 22:34:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/10/2564 13:53:35   เปิดอ่าน 97  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง