ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1416
ชื่อสมาชิก : สุภารัตน์ ลีธนัชอุดม
เพศ : หญิง
อีเมล์ : suparat_l@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 14/10/2556 13:13:06
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 14/10/2556 13:13:06


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
การรวบรวมองค์ความรู้สำคัญๆจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการโดยเฉพาะงานประชุมที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางด้านพันธุศาสตร์
เทคนิคการตรวจสอบและคัดเลือกวารสารเพื่อการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ
การนำโปรแกรม Kahoot มาใช้เพื่อการตอบสนองต่อการเรียนการสอน
CRISPR/CAS9 TARGET GENOME EDITING
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนา หรือประชุมวิชาการ “ฝ่ายวิชาการ สกว. สัญจร” ครั้งที่ 2
สรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ ประจำปี 2558
พันธุศาสตร์และจีโนมิกส์: จากการศึกษาระดับโมเลกุลสู่การประยุกต์
การศึกษาชุดโครโมโซมในเซลล์พืช ด้วยเครื่อง Flow Cytometry (Plant DNA Ploidy Analysis with Flow Cytometry)
การศึกษาทางพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ด้วยเครื่องวิเคราะห์ยุคใหม่ (Next generation sequencing for genetics and genomics studies)