การเข้าร่วมเป็น Session Chair ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ECTI DAMT and NCON 2023
วันที่เขียน 19/9/2566 23:12:18     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 12:13:43
เปิดอ่าน: 137 ครั้ง

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 8th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 6th ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON) หรือ ECTI DAMT and NCON 2023 เป็นงานประชุมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ ได้นำเสนอบทความที่เกี่ยวข้องกับกับงานวิจัยด้านสื่อ ศิลปะดิจิทัล และการใช้เทคโนโลยดิจิทัล สารสนเทศ และคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ด้านต่างๆ ซึ่งในงานมีการนำเสนอบทความรวมมากกว่า 70 บทความ ซึ่งในบทความนี้จะเป็นการสรุปในส่วนที่ข้าพเจ้าเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็น Session chair ใน Track Information Technology

ข้าพเจ้าได้ เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็น Session chair ใน Track Information Technology ได้ให้คำวิจารณ์และข้อเสนอแนะผู้วิจัย และ เจ้าของบทความวิจัยในหัวข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
- Deeplearning algorithm Performance Evaluation for Forest Fire Detection ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้อัลกอริธีมการเรียนรู้เชิงลึกในการตรวจจับเหตุการณ์เกิดไฟไหม้ป่าจากภาพถ่ายด้วยกล้องที่ติดบนอากาศยานไร้คนขับ
- Design, Implementation and Evaluation of coffee Traceability System Using UX Process ซึ่งเป็นงานวิจัยด้านการออกแบบ การสรรสร้าง และ ประเมิน ระบบตรวจสอบการผลิตผลิตภัณฑ์กาแฟ โดยใช้กระบวนการของยูเซอร์เอกซ์พีเรียน
- Intangible Cultural Heritage Based Augmented Reality Mobile Learing Applicaiton Development and Heuristics Evaluation ซึ่งเป็นงานวิจัยที่นำเสนอแอพพลิเคชั่นบนมือถือที่สอนความรู้เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมมรดกของชาติ ประเทศใต้หวัน ด้วยเทคนิคความจริงเสริม ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูลความรู้เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมแก่ผู้ใช้งาน
- The Art and Algorithms for segmentation of ultrasound image of Breast Cancer Using Artificial Life ซึ่งเป็นงานวิจัยที่อธิบายขั้นตอนวิธีด้านการตัดแบ่งส่วนประกอบของภาพถ่ายอัลตราซาวด์เพื่อการตัวจับมะเร็งทรวงอก ด้วยเทคนิคอาร์ติฟิเชียลไลฟ์แพลตฟอร์ม
ซึ่ง ความรู้ แนวคิด ขั้นตอนวิธี ต่างๆ ของงานวิจัยที่ได้นำเสนอในส่วนที่ข้าพเจ้าได้เป็นผู้ควบคุมช่วงเวลาการนำเสนอนี้ ข้าพเจ้าจะนำไปถ่ายถอดในห้องเรียนในรายวิชา  ฐานข้อมูลโครงสร้างเชิงสัมพันธ์ Structure Relational Databased 10301223 รายวิชาวิทยาการข้อมูล DataScience คพ341 ที่ข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้สอนในปีการศึกษา 2566  ต่อไป

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร » Data Science คืออะไร และนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร
Data Science หรือ วิทยาการข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ โดยครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการเก็บข้อมูล (Collect) การจัดการข้อมูล (Manage) การวิเคราะห์ข้อมูล (Analyze) ไปจนถึงขั้นตอนการนำข้อมูลมาช...
Data Science  วิทยาการข้อมูล     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ธวัชชัย เพชรธาราทิพย์  วันที่เขียน 24/4/2567 13:27:01  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 11:58:15   เปิดอ่าน 96  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5 ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องเอกภพวิทยา ชั้น G อาคารจุฬาภรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจัดโดย...
ChatGPT  การประชุมวิชาการ  เทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์  สิ่งแวดล้อม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน พิกุล ศรีดารัตน์  วันที่เขียน 11/4/2567 15:19:10  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 8:58:58   เปิดอ่าน 124  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าอบรม สัมมนาหรือประชุมวิชาการ » รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหาและการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงาน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 5
รายงานสรุปเนื้อหา     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานสายวิชาการ
ผู้เขียน ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์  วันที่เขียน 2/4/2567 16:14:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 17/6/2567 8:58:59   เปิดอ่าน 144  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง