Blog : สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
รหัสอ้างอิง : 390
ชื่อสมาชิก : เยาวลักษณ์ คงธรรม
เพศ : หญิง
อีเมล์ : yaowa.k@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 1/4/2554 16:51:40
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 1/4/2554 16:51:40

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ
สรุปเนื้อหาการเข้าร่วมประชุมวิชการเพื่อเผยแพร่
สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ » สรุปเนื้อหาประเด็นที่สนใจจากการเข้าร่วมโครงการอบรม "การเขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และเลือกวารสารวิชาการที่เหมาะสมกับผลงาน"
หนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญในการเขียนบทความคือคำนำ ที่กล่าวถึงประเด็นวิจัยหรือบทความ ความสำคัญของหัวข้อหรือชื่อเรื่อง การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงมีบทความที่กล่าวถึงเรื่องนี้หรือไม่ และวัตถุประสงค์ของบทความ ซึ่งก็เป็นนัยที่สำคัญหลักทางวิชาการ แต่เคล็ดลับการเขียนก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงในกล่าวถึงสิ่งที่ไม่ค่อยมีความหมายหรือเขียนไปแล้วไม่ได้เพิ่มคุณค่าให้กับบทความ แสดงข้อมูลทางสถิติที่น่าเชื่อถือ มีการกล่าวอ้างอิงเอกสารครบถ้วนและถูกต้องโดยเฉพาะควรอ้างอิงเอกสารที่เป็นต้นแบบการคิดเรื่องนั้นๆอย่างลึกซึ้ง เขียนให้กระชับและชัดเจน
คำสำคัญ : การเขียนบทความ  คำนำ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 154  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ คงธรรม  วันที่เขียน 29/9/2566 9:37:30  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/2/2567 6:25:29
สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ » สรุปเนื้อหาการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ AUN-QA Overview
การประเมินหลักสูตรโดยใช้เกณฑ์ AUN-QA จากเดิม Version 3.0 มีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 11 เกณฑ์ ตอนนี้มีการพัฒนาเป็น Version 4.0 มีเกณฑ์การประเมินทั้งหมด 8 เกณฑ์ ซึ่งเป็นการปรับปรุงจาก Version 3.0 โดยยุบรวมเกณฑ์ข้อที่ 2 กับ 3 และมีการยุบรวมเหกณฑ์ข้อที่ 7 กับ 8 ส่วนเกณฑืข้อที่ 10 มีการกระจายไปอยู่ตามเกณฑ์ข้อต่าง ๆ
คำสำคัญ : PLOs  การประกันคุณภาพการศึกษา  เกณฑ์ AUNQA  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 699  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ คงธรรม  วันที่เขียน 26/9/2565 21:50:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 20:51:16
สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ » สรุปเนื้อหาการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ"การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7"
การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงคราม ครั้งที่ 7 เป็นการประชุมวิชาการที่เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ที่สนใจด้านการวิจัยได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัย ซึ่งแยกงานวิจัยที่มีการนำเสนอเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 65 ผลงาน และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 17 ผลงาน โดยจัดขึ้นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบออนไลน์
คำสำคัญ : จุดตรึง  ประชุมวิชาการพิบูลย์สงครามวิจัย  ปริภูมิเมตริกบี  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 609  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ คงธรรม  วันที่เขียน 25/9/2565 10:55:47  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 20:51:14
สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ » ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9" จัดขึ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยมีรูปแบบการจัดแบบออนไลน์
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ คือ ด้านความพร้อมของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ด้านสื่อสารสนเทศ และด้านคุณภาพการจัดการเรียนรู
คำสำคัญ : การจัดการเรียนรู้  สื่อสารสนเทศ  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1016  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ คงธรรม  วันที่เขียน 28/9/2564 1:47:26  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/2/2567 20:14:24
สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ » สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่10
การวิจัยทฤษฎีบทจุดตรึงในปริภูมิเมตริก bv(s) ได้ทฤษฎีบทใหม่ที่ครอบคลุมทฤษฎีบทในปริภูมิเมตริกที่เป็นที่รู้จักกันดี
คำสำคัญ : ทฤษฎีบทจุดตรึง ปริภูมิเมตริก  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2484  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ คงธรรม  วันที่เขียน 4/9/2561 11:25:17  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 20:55:20
สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ » สรุปเนื้อหาจากการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ World Congress on Engineering 2018 (WCE 2018)
เนื้อหาจากการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ World Congress on Engineering 2018 (WCE 2018) ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม 2561 ณ Imperial College กรุงลอนดอน เรื่อง“Contraction on Some Fixed Point Theorem in bv(s)-Metric Spaces” ผลงานวิจัยครอบคลุมทฤษฎีบทที่เป็นที่รู้จักกันดีในปริภูมิเมตริกก่อนหน้านี้
คำสำคัญ : ปริภูมิเมตริกปกติ ปริภูมิเมตริกเชิงสามเหลี่ยม ปริภูมิเมตริกบี ปริภูมิเมตริกเชิงสามเหลี่ยม บี  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2663  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เยาวลักษณ์ คงธรรม  วันที่เขียน 4/9/2561 7:17:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/2/2567 20:51:06

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้