ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 18
ชื่อสมาชิก : ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : tipsuda@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:43


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
เมื่อวันที่ 19-23 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีโอกาสนำทีมงานและนักวิจัยทำงานสนองพระราชดำริ โครงการ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กว่า 15 คน ในนามของศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. และได้รับมอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยให้เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย: 30 ปี อพ.สธ. ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญคือ การเข้าร่วมจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ครั้งที่ 10 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น และพิธีการรับมอบธงเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 12 ทรัพยากรไทย: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน โดยในวันที่ 19 กันยายน รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี พร้อมด้วยรองอธิการบดี รศ.ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง และผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี เข้าร่วมพิธีเปิดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะทำงานในการร่วมจัดนิทรรศการของศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มจ. ซึ่งภายในนิทรรศการมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้นำเสนอที่มาของโครงการและผลงานสรุปตลอด 28 ปี ที่ได้สนองพระราชดำริโครงการ อพ.สธ. บทบาท และขอบเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. ผลิตภัณฑ์และผลงานวิจัยชุดโครงการกล้วยไม้นกคุ้มไฟ ผลงานวิจัยชุดโครงการกล้วยไม้เอื้องคำ ผลงานวิจัยชุดโครงการงานวิจัยรวงผึ้ง ผลงานวิจัยมะเกี๋ยง ผลงานวิจัยผึ้งชันโรง และผลงานวิจัยไผ่ ซึ่งในบูทนิทรรศการมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เข้าชม อาทิ การออกขวดกล้วยไม้ โดยชุมชนบ้านปงไคร้ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสามารถนำกลับไปปลูกต่อที่บ้านได้ (โดยได้รับคำแนะนำการปลูกที่ถูกต้องทางวิชาการ) การเพาะเลี้ยงผึ้งชันโรง การนำพืชมาทำเป็นของที่ระลึก ระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ทั้งเชียงใหม่ แพร่และชุมพร เข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ รวมทั้งสิ้นกว่า 10 ผลงาน และมีผลงานชุดโครงการวิจัยที่ได้รับรางวัลการนำเสนอทั้งในรูปแบบบรรยาย และโปสเตอร์หลายผลงาน ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ทางมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดพิธีการส่งมอบและรับมอบธงเจ้าภาพการจัดงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 12: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน แก่ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งจะจัดขึ้นในปี 2568 โดยมี ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร อาจารย์ ดร.ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มจ. และคณะทำงานศูนย์ประสานงานฯ เข้าร่วมในพิธี ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีครั้งนี้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดชุดการแสดง “เกษตรแม่โจ้แห่งภูมิปัญญา สืบสาน อนุรักษ์ ฮักษา: หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน” จากกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการแสดงที่งดงามตระการตาและสร้างความประทับใจแก่ผู้ชมเป็นอย่างยิ่ง
ขอประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของการจัดตั้งและการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าขณะนี้ได้มีการจัดทำระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ภายในเดือนสิงหาคม 2555 นี้คาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากฐานข้อมูลรายชื่อผู้ที่ลขออนุมัติลาศึกษาต่อโดยใช้ทุนส่วนตัว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสอบถามมาได้ที่ ดร.ทิพย์สดา ตั้งตระกูล (tipsuda@mju.ac.th)
องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลงาน เช่น ระบบประเมินแบบใหม่ BSC และ KPI เป็นต้น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กระบวนกร
Share ทักษะการสอนโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เรียนอย่างมีความสุข และจบออกไปเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในเชิงกระบวนการ เช่น การจัดการความรู้ตนเองและองค์กร การถอดบทเรียน ความรู้ฝังลึก (tacit knowledge)ความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge)การปฏิบัติได้ดี (good/best practice)และชุมชนปฏิบัติ (CoP: comunity of practice) เป็นต้น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Competency ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ใช้เป็น model หนึ่งเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร