ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 18
ชื่อสมาชิก : ทิพย์สุดา ตั้งตระกูล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : tipsuda@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 12/1/2554 0:00:00
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 12/1/2554 15:21:43


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ขอประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของการจัดตั้งและการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าขณะนี้ได้มีการจัดทำระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ภายในเดือนสิงหาคม 2555 นี้คาดว่าจะสามารถประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุน เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจากฐานข้อมูลรายชื่อผู้ที่ลขออนุมัติลาศึกษาต่อโดยใช้ทุนส่วนตัว ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยสอบถามมาได้ที่ ดร.ทิพย์สดา ตั้งตระกูล (tipsuda@mju.ac.th)
องค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารผลงาน เช่น ระบบประเมินแบบใหม่ BSC และ KPI เป็นต้น
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กระบวนกร
Share ทักษะการสอนโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักศึกษาให้เรียนอย่างมีความสุข และจบออกไปเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ในเชิงกระบวนการ เช่น การจัดการความรู้ตนเองและองค์กร การถอดบทเรียน ความรู้ฝังลึก (tacit knowledge)ความรู้ชัดแจ้ง (explicit knowledge)การปฏิบัติได้ดี (good/best practice)และชุมชนปฏิบัติ (CoP: comunity of practice) เป็นต้น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับ Competency ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ใช้เป็น model หนึ่งเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร