Blog : เผยแพร่ความรู้จากการอบรม how to ทิ้ง ความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
รหัสอ้างอิง : 267
ชื่อสมาชิก : อนรรฆอร ศรีไสยเพชร
เพศ : หญิง
อีเมล์ : anakhaorn@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 8/3/2554 12:21:54
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 8/3/2554 12:21:54

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : เผยแพร่ความรู้จากการอบรม how to ทิ้ง ความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ความน่าสนใจในเนื้อหาทางวิชาการหากแม้อยู่ในห้องเรียนก็มีความยากที่ผู้เรียนจะสนใน ยิ่งโดยเฉพราะในปัจจุบันการเรียนกสรสอนออนไลน์ มีความจะเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้นผู้ที่ต้องทำให้ความสนใจในเนื้อหามีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ก็คือผู้สอน ดังนั้นผู้สอนควรเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงในเบื้องต้น ถึงรูปแบบความแตกต่างระหว่างการสอนออนไลน์และการสอนในห้องเรียน และเมื่อผู้สอนเปิดใจแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการทำอย่างไรให้การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นั้นมีความน่าเบื่อน้อยลง ซึ่งเมื่อผู้สอนเปิดใจแล้วจะพบว่าปัจจุบันมีเทคโนโลยีหลายหลายมากที่มีความน่าสนใจ น่าตื่นเต้นและได้ถูกพัฒนามาใช้สำหรับการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน ส่วนการใช้เทคโนโลยีของโปรแกรมนั้นเป็นสิ่งที่สามารถศึกษาเรียนรู้ได้ภายหลังจากที่ผู้สอนเปิดใจ
เผยแพร่ความรู้จากการอบรม how to ทิ้ง ความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 » เผยแพร่ความรู้จากการอบรม How to ทิ้งความน่าเบื่อในห้องเรียน เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ความน่าสนใจในเนื้อหาวิชาการ หากแม้อยู่ในห้องเรียนก็เป็นการยากที่ผู้เรียนจะสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัยการเรียนการสอนออนไลน์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ต้องทำให้เนื้อหามีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นก็คือผู้สอน โดนเริ่มจากอันดับแรกผู้สอนต้องเปิดใจที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลง และทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างการสอนในห้องเรียน กับการสอนออนไลน์ และในเมื่อผู้สอนเปิดใจแล้วขั้นตอนต่อมาคือการทำอย่างไรให้การเรีนในรูปแบบออนไลน์มีความน่าเบื่อน้อยลง ซึ่งจะพบว่าในปัจจุบันมีเทคโนโลยีมากมายที่สามารถสนับสนุนส่งเสริมให้การเรียนการสอนออนไลน์มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการศึกษารูปแบบการใช้โปรแกรมต่างๆแม้จะมีความแตกต่างกันออกไป แต่เมื่อใดที่ผู้สอนเปิดใจ ข้อจำกัดหรือ ข้อแม้เหล่านี้ก็จะหายไป ทำให้ผู้สอนสามารถค้นพบแนวทางของตนเองที่ทำให้สามารถทำงานปฎิบิติการสอนได้อย่างน่าสนใจแม้จะเป็นการสอนออนไลน์ก็ตาม
คำสำคัญ : การเรียนการสอนออนไลน์ ยอมรับ  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 635  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 4/10/2564 17:53:15  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 28/5/2565 3:17:34

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้