ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 390
ชื่อสมาชิก : เยาวลักษณ์ คงธรรม
เพศ : หญิง
อีเมล์ : yaowa.k@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 1/4/2554 16:51:40
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 1/4/2554 16:51:40


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
สรุปเนื้อหาการเข้าร่วมประชุมวิชการเพื่อเผยแพร่
สรุปเนื้อหาประเด็นที่สนใจจากการเข้าร่วมโครงการอบรม "การเขียนบทความวิชาการอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์และเลือกวารสารวิชาการที่เหมาะสมกับผลงาน"
สรุปเนื้อหาการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ AUN-QA Overview
สรุปเนื้อหาการนำไปใช้ประโยชน์จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ"การประชุมวิชาการระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 7"
ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 9" จัดขึ้น เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 โดยมีรูปแบบการจัดแบบออนไลน์
สรุปเนื้อหาจากการเข้าร่วมประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่10
สรุปเนื้อหาจากการนำเสนองานวิจัยในการประชุมวิชาการ World Congress on Engineering 2018 (WCE 2018)
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้แก่สาธารณะชน ซึ่งการจะเลือกวารสารที่จะตีพิมพ์ผลงานวิชาการนั้นจะต้องมีขอบเขตเดียวกับงานวิจัยของเราและเพื่อให้การส่งบทความได้รับการตอบรับจึงต้องมีการเตรียมบทความวิจัยให้มีคุณภาพ