Blog : ด้านความปลอดภัยและวิทยุสื่อสาร
รหัสอ้างอิง : 1026
ชื่อสมาชิก : นพกิจ แผ่พร
เพศ : ชาย
อีเมล์ : noppakit@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 1/5/2555 14:21:08
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 1/5/2555 14:21:08

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ด้านความปลอดภัยและวิทยุสื่อสาร
ด้านความปลอดภัยและวิทยุสื่อสาร
ด้านความปลอดภัยและวิทยุสื่อสาร » คู่มือเครือข่ายสื่อสารองค์กรด้านการข่าวเพื่อการประสานงานและการประชาสัมพันธ์(วิทยุคมนาคม – วิทยุสื่อสาร ชุดที่1/62)
การจัดทำเอกสารคู่มือเครือข่ายสื่อสารองค์กรด้านการข่าวเพื่อการประสานงานและการประชาสัมพันธ์(วิทยุคมนาคม – วิทยุสื่อสาร ชุดที่1/62) สำหรับเป็นแหล่งข้อมูลและรวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ผ่านช่องทางการกระจายข้อมูล เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถรับรู้ รับทราบ ชี้แจง สั่งการ ถือปฏิบัติ ระหว่างหน่วยงานหรือเฉพาะเจาะจงกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสารสำหรับ การอ่านประเภทหนังสือบันทึกข้อความลักษณะเป็นทางการและไม่เป็นทางการประเภทต่างๆหรือสื่อสารด้วยวิธีการสนทนาระหว่างบุคคลสองคนขึ้นไป มีการแลกเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลที่ใช้ถ้อยคำ รวมถึง การใช้รหัส(code) สื่อแทนความหมายในทิศทางเดียวกันให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ มีการใช้เทคโนโลยีจากคอมพิวเตอร์(เก็บข้อมูลและประมวลผลด้วยไมโครอิเล็กทรอนิกส์)และเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือวิทยุคมนาคม(การสื่อสารผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)เป็นช่องทางถ่ายทอดข้อมูล หากต้องใช้วิธีการเดินเอกสาร(เจ้าหน้าที่เดินหนังสือ) หรือเข้าพบปะ ปรึกษาหารือส่งข้อความถึงกัน ซึ่งเป็นวิธีการ ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง เป็นการสิ้นเปลืองทรัพยากรและงบประมาณ สำหรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการพัฒนาวางระบบการสื่อสารหลายด้านเพื่อให้การเผยแพร่ข่าวสารมีประสิทธิภาพสูงสุด ป้องกันและลดช่องว่างในการปฏิบัติงานระหว่างบุคลากรหรือภายในหน่วยงาน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2473  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นพกิจ แผ่พร  วันที่เขียน 31/10/2562 16:36:24  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/6/2567 1:00:39
ด้านความปลอดภัยและวิทยุสื่อสาร » คู่มือจำลองเหตุชุดที่1/62 ฝึกทำแผนปฏิบัติการผจญเพลิง และอพยพ อาคารอำนวย ยศสุข
คู่มือจำลองเหตุชุดที่1/62 เป็นการฝึกทำแผนปฏิบัติการผจญเพลิง และอพยพ อาคารอำนวย ยศสุข กรณีถังน้ำมันเชื้อเพลิง(เบนซิน) รถยนต์บุคลากรรั่ว และเกิดเพลิงไหม้ มีควันพิษ ที่จอดรถ โซน A ชั้น 1 ทั้งนี้ เหตุการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงจากรถยนต์และรถจักยานยนต์เคยเกิดขึ้นจริงกับรถยนต์บุคลากรและนักศึกษาที่จอดรถ โซน A ชั้น 1 ในอาคารอำนวย ยศสุข แต่ไม่เกิดเพลิงไหม้ คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว(Green Office) หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ศูนย์กิจการนักศึกษา จึงเห็นความสำคัญในการฝึกทำแผนเป็นการเตรียมความพร้อมจัดตั้งอัตรากำลังที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกอบรมบุคลากรประจำอาคารให้สามารถดำเนินการระงับหรือควบคุมสถานการณ์ ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งประจำอาคารควบคุมเพลิง โดยคัดเลือก/สมัคร อาสาสมัครทำหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการเผชิญเหตุประจำอาคาร รวมทั้งชุดปฏิบัติการอพยพ เคลื่อนย้าย นำทาง และค้นหา ในการดำเนินการตามขั้นตอนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ การจัดทำคู่มือจำลองเหตุการณ์ภายในและนอกอาคาร ต้องให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 กฎกระทรวงในการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 เรื่องมาตรการและแนวทางในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1883  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน นพกิจ แผ่พร  วันที่เขียน 9/9/2562 15:11:54  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/6/2567 16:30:36

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้