ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการขอ Re-entry Permit สำหรับบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่เขียน 30/9/2562 10:04:52     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/6/2566 5:52:35
เปิดอ่าน: 3099 ครั้ง

ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการขอ Re-entry Permit สำหรับบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อรักษาสิทธิของวีซ่าประเภท Non-immigrant B สำหรับบุคลากร และ ED สำหรับนักศึกษา

บุคลากรและนักศึกษาต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ถือครองวีซ่าประเภท Non-immigrant B สำหรับบุคลากร และ Non-immigrant ED สำหรับนักศึกษา สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยและกลับมาพำนักในประเทศได้เท่าระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ โดยไม่เสียสิทธิการถือครองวีซ่า หากได้รับ Re-entry Permit ก่อนออกนอกประเทศ ดังนั้นบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติทุกคนที่มีความจำเป็นต้องกลับมายังประเทศไทยเพื่อปฏิบัติงาน หรือศึกษาต่อ จะต้องขอ Re-entry Permit ก่อนออกนอกประเทศไทย

ประเภทของ Re-entry Permit
1. Single Re-entry: ใช้ในการเดินทางออกและเข้าประเทศครั้งเดียว ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อการขออนุญาต 1 ครั้ง
2. Multiple Re-entry: ใช้ในการเดินทางออกและเข้าประเทศได้หลายครั้ง ในช่วงระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียม 3,800 บาท ต่อการขออนุญาต 1 ครั้ง

เอกสารประกอบการยื่นขอ Re-entry Permit
1. หนังสือเดินทาง (Passport)
2. แบบคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (ตม.8) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4*6 ซม. จำนวน 1 รูป
3. ค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาต 1,000 บาท สำหรับ Single Re-entry และ 3,800 บาท สำหรับ Multiple Re-entry

สถานที่ยื่นคำร้องในจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา