ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการขอ Re-entry Permit สำหรับบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันที่เขียน 30/9/2562 10:04:52     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 13/4/2567 11:52:09
เปิดอ่าน: 3426 ครั้ง

ขั้นตอนและข้อปฏิบัติในการขอ Re-entry Permit สำหรับบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อรักษาสิทธิของวีซ่าประเภท Non-immigrant B สำหรับบุคลากร และ ED สำหรับนักศึกษา

บุคลากรและนักศึกษาต่างชาติที่ปฏิบัติงานหรือศึกษา ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ถือครองวีซ่าประเภท Non-immigrant B สำหรับบุคลากร และ Non-immigrant ED สำหรับนักศึกษา สามารถเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทยและกลับมาพำนักในประเทศได้เท่าระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ โดยไม่เสียสิทธิการถือครองวีซ่า หากได้รับ Re-entry Permit ก่อนออกนอกประเทศ ดังนั้นบุคลากรและนักศึกษาต่างชาติทุกคนที่มีความจำเป็นต้องกลับมายังประเทศไทยเพื่อปฏิบัติงาน หรือศึกษาต่อ จะต้องขอ Re-entry Permit ก่อนออกนอกประเทศไทย

ประเภทของ Re-entry Permit
1. Single Re-entry: ใช้ในการเดินทางออกและเข้าประเทศครั้งเดียว ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท ต่อการขออนุญาต 1 ครั้ง
2. Multiple Re-entry: ใช้ในการเดินทางออกและเข้าประเทศได้หลายครั้ง ในช่วงระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ค่าธรรมเนียม 3,800 บาท ต่อการขออนุญาต 1 ครั้ง

เอกสารประกอบการยื่นขอ Re-entry Permit
1. หนังสือเดินทาง (Passport)
2. แบบคำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักร (ตม.8) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 4*6 ซม. จำนวน 1 รูป
3. ค่าธรรมเนียมการยื่นขออนุญาต 1,000 บาท สำหรับ Single Re-entry และ 3,800 บาท สำหรับ Multiple Re-entry

สถานที่ยื่นคำร้องในจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
อบรม การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ » การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ
การปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาตนเองทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดทักษะใหม่ๆ ที่จะน...
การพัฒนา  งานประจำ  นวัตกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน กฤตาณัฐ ศรีประภา  วันที่เขียน 22/3/2567 8:02:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/4/2567 22:29:41   เปิดอ่าน 56  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:41:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/4/2567 13:15:51   เปิดอ่าน 107  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:31:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/4/2567 20:42:41   เปิดอ่าน 110  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง