Blog : คู่มือกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รหัสอ้างอิง : 144
ชื่อสมาชิก : เจษฎาพร ด้วงชนะ
เพศ : ชาย
อีเมล์ : jadsteed@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 20/1/2554 9:44:56
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 20/1/2554 9:44:56

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : คู่มือกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
คู่มือกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้สนับสนุนงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 บท ครอบคลุมการทำงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบในงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ อาทิ ขั้นตอนการดำเนินงานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา(PDCA) ซึ่งบุคลากรสังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ผู้จัดทำขอขอบคุณ คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ผู้ให้ความรู้ แนวทาง และข้อมูลในการทำงาน บุคลากรในสำนักงานเลขานุการ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือตลอดการทำงาน ผู้จัดทำหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้นำไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวัง
คู่มือกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » รายงานการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ต่อหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
รายงานการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ต่อหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาได้สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ต่อหลักสูตรที่เปิดสอน โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อกำหนดความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ต่อหลักสูตรที่เปิดสอนเรื่องต่างๆ โดยการแจกแบบสอบถามในช่วงวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทั้งหมด 325 ชุด จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 476 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมาจำนวน 226 ชุด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่เปิดสอน ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.75 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละคุณลักษณะ พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมาก 2 คุณลักษณะ โดยคุณลักษณะที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 2 อันดับแรก คือหัวข้อ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และคำแนะนำและความช่วยเหลือด้านการเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และความพึงพอใจของบัณฑิต 2 อันดับสุดท้ายคือ หัวข้อ จำนวนเอกสารและตำรา ในสำนักหอสมุดสำหรับการค้นคว้า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และ หัวข้อ ท่านได้รับความรู้ภาษาอังกฤษ มีเพียงพอที่จะใช้ในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 73.5 อายุเฉลี่ยประมาณ 22 ปี เกรดเฉลี่ย 2.68 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 7,700 บาท คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจฯในระดับมาก จากข้อคำถาม 13 ข้อเท่ากับ 3.75
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1526  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เจษฎาพร ด้วงชนะ  วันที่เขียน 30/9/2562 10:43:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 11:37:09
คู่มือกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คู่มือกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้สนับสนุนงานบริการการศึกษาและกิจการนัก
คู่มือกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาระงานของงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อใช้สนับสนุนงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 5 บท ครอบคลุมการทำงาน และหน้าที่ความรับผิดชอบในงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ด้านต่างๆ อาทิ ขั้นตอนการดำเนินงานกิจการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ตามหลักประกันคุณภาพการศึกษา(PDCA) ซึ่งบุคลากรสังกัดงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา และชมรมในสังกัดสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และถูกต้องตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ผู้จัดทำขอขอบคุณ คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ผู้ให้ความรู้ แนวทาง และข้อมูลในการทำงาน บุคลากรในสำนักงานเลขานุการ และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือตลอดการทำงาน ผู้จัดทำหวังว่าคู่มือฉบับนี้จะให้ความรู้และเป็นประโยชน์แก่ผู้นำไปใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามความคาดหวัง
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2864  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน เจษฎาพร ด้วงชนะ  วันที่เขียน 29/11/2561 13:04:44  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 23:13:54

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้