รายงานการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ต่อหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
วันที่เขียน 30/9/2562 10:43:14     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 3/6/2566 5:51:55
เปิดอ่าน: 1421 ครั้ง

รายงานการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ต่อหลักสูตรที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยงานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษาได้สำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ต่อหลักสูตรที่เปิดสอน โดยใช้แบบสอบถาม เพื่อกำหนดความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ต่อหลักสูตรที่เปิดสอนเรื่องต่างๆ โดยการแจกแบบสอบถามในช่วงวันปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทั้งหมด 325 ชุด จากจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 476 คน ได้รับแบบสอบถามคืนมาจำนวน 226 ชุด นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ มีความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่เปิดสอน ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.75 เมื่อพิจารณาความพึงพอใจในแต่ละคุณลักษณะ พบว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ อยู่ในระดับมาก 2 คุณลักษณะ โดยคุณลักษณะที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจ 2 อันดับแรก คือหัวข้อ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 และคำแนะนำและความช่วยเหลือด้านการเรียนจากอาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไปค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98 และความพึงพอใจของบัณฑิต 2 อันดับสุดท้ายคือ หัวข้อ จำนวนเอกสารและตำรา ในสำนักหอสมุดสำหรับการค้นคว้า ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และ หัวข้อ ท่านได้รับความรู้ภาษาอังกฤษ มีเพียงพอที่จะใช้ในระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.15 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงร้อยละ 73.5 อายุเฉลี่ยประมาณ 22 ปี เกรดเฉลี่ย 2.68 ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 7,700 บาท คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจฯในระดับมาก จากข้อคำถาม 13 ข้อเท่ากับ 3.75

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1045
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา