การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส B (การทำงาน)
วันที่เขียน 4/10/2562 16:31:36     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 17:04:49
เปิดอ่าน: 729 ครั้ง

ข้อปฏิบัติในการจ้างชาวต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานในราชอาณาจักร

การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) รหัส B (การทำงาน)

อายุวีซ่า

     -  3 เดือน สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ครั้งเดียว (single entry)

     -  1 ปี สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้หลายครั้ง (multiple entries)

ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท (single entry)  และ 5,000 บาท (multiple entries)

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

จำนวนเงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร คือ ต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท

การขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร  คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาพำนักให้อยู่ต่อไปในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา

เนื่องจากการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศไทยหลายประการ  เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบในการขอรับการตรวจลงตราจึงแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง  และสถานทูตสถานกงสุลอาจขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

 1.  เมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa “B”) จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่แล้ว เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ให้ไปติดต่อกองงานคนต่างด้าว  เพื่อยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว จึงจะสามารถทำงานได้

2.  ในกรณีของคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี นายจ้างจะต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อได้รับพิจารณาอนุมัติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ทราบโดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอให้ตรวจลงตรา Non-Immigrant Visa รหัส  B-A  ซึ่งพำนักได้ 1 ปี ให้แก่คนต่างด้าวนั้นต่อไป

แนวปฏิบัติการตรวจลงตรา การขยายเวลาพำนักอยู่ในราชอาณาจักร และการออกใบอนุญาตทำงานให้แก่คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร

  ประเภทของคนต่างด้าว การตรวจลงตรา ก.การต่างประเทศ การขยายเวลาพำนักของ ตม. การออกใบอนุญาตทำงานของกรมการจัดหางาน
1 คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานกับบริษัทเอกชน / หน่วยงาน

Non-Immigrant “B” Single Entry

เอกสารต่างๆของหน่วยงานไทย

 บางกรณีขอดู ตท.3

ใช้เวลาในการพิจารณาคำขอ 30 วัน นับถัดจากวันอนุญาตสิ้นสุด

ใช้เวลา 7 วัน ในการพิจารณาครั้งแรก อายุ Work Permit ไม่เกิน 2 ปี

2

คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานกับองค์การเอกชน (NGO)

ของไทย รวมถึงอาสาสมัครที่ไม่มีค่าตอบแทน

Non-Immigrant “O” Single Entry 

 หนังสือรับรองการจ้างงานและเอกสารหลักฐานขององค์การฯ

ไม่ต้องมีหนังสือรับรองว่า

ไม่มีประวัติอาชญากรรม)

อนุญาตให้อยู่ต่อฯ ครั้งละไม่เกิน

90 วัน หากมีการรับรองและร้องขอจากหัวหน้าส่วนราชการระดับ 10 หรือเทียบเท่า ขึ้นไปซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรนั้น

จะอนุญาตให้อยู่ต่อฯ ครั้งละ ไม่เกิน 1 ปี

อายุ Work Permit ไม่เกิน 2 ปี

ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวน  

(ไม่ต้องเปลี่ยนเป็น “B”)
3

คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O-A (Long Stay) 


 

Non-Immigrant “O-A” (Long Stay) Multiple Entries

 ประทับตรา

“Employment Prohibited”

รายงานตัวทุก ๆ 90 วัน กรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน

อยู่ได้ครั้งละ 1 ปี

(ไม่ต้องทำ Re-entry Permit)

ไม่สามารถทำงานได้

ไม่สามารถ

        ทำงานได้
4 คนต่างด้าวที่เป็นคู่สมรสของคนไทย ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส “O” และประสงค์จะทำงาน    -

ต้องมีหลักฐานในการขออยู่ต่อ ว่ามีรายได้ในการอุปการะคู่สมรสคนไทย จึงหมายความว่า ทำงานได้


ขอ Work Permit ได้ (ไม่ต้องเปลี่ยนเป็น “B”)

แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราของ ตม. สำหรับคนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงาน

 

                  ประเภทของคนต่างด้าว แนวปฏิบัติของ ตม.                              แนวปฏิบัติของ ตม.            
1

คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา (ขอยกเว้นเฉพาะกรณี)

ให้อำนาจ ตม. ดำเนินการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวให้ผู้ที่เข้ามาโดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราได้ (เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา)

2

คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว และเดินทางผ่าน 

ให้อำนาจ ตม. เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากประเภทนักท่องเที่ยวและเดินทางผ่านเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราวได้ (เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา)

3

คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับการตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี

ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้เป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราวได้

4

คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรแบบคนอยู่ชั่วคราว ด้วยรหัสต่างๆ ที่ไม่ใช่รหัส “B”

ตม. ไม่มีอำนาจในการเปลี่ยน “รหัส”

 


คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1062
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
ด้านความปลอดภัยและวิทยุสื่อสาร » คู่มือเครือข่ายสื่อสารองค์กรด้านการข่าวเพื่อการประสานงานและการประชาสัมพันธ์(วิทยุคมนาคม – วิทยุสื่อสาร ชุดที่1/62)
การจัดทำเอกสารคู่มือเครือข่ายสื่อสารองค์กรด้านการข่าวเพื่อการประสานงานและการประชาสัมพันธ์(วิทยุคมนาคม – วิทยุสื่อสาร ชุดที่1/62) สำหรับเป็นแหล่งข้อมูลและรวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ป...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน นพกิจ แผ่พร  วันที่เขียน 31/10/2562 16:36:24  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 11:53:14   เปิดอ่าน 493  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเตรียมการในการจัดงานเลี้ยงรับรองในการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมนานาชาติ » ความสำคัญของการจัดงานเลี้ยงรับรองและประเภทของงานเลี้ยงรับรอง
การจัดงานเลี้ยงรับรองเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการหารือกันในห้องประชุม เพราะผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองทุกคน จะได้อยู่ในบรรยากาศที่มีความสนุกสนานและเป็นกันเอง ซึ่งจะสามารถนำไปสู่กา...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 9/10/2562 9:54:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 17:02:21   เปิดอ่าน 452  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน » ยศทหาร-ตำรวจไทย (ภาษาอังกฤษ)
การจำตำแหน่ง ยศต่างๆ ของทหารและตำรวจ อาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่ทำงานหรืออยู่กับสายงานนี้ แต่สำหรับบุคคลทั่วไป อาจจะมีคำศัพท์หลายคำที่ย่อแล้วอาจสับสนเบาๆ นอกจากนั้น ยังมีในหมวดยศต่างๆ เป็นภาษาอังก...
Police Ranks  Royal Thai Air Force Ranks  Royal Thai Army Ranks  Royal Thai Navy Ranks  ยศตำรวจ  ยศทหารบก  ยศทหารเรือ  ยศทหารอากาศ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 6/10/2562 17:13:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 17:04:22   เปิดอ่าน 15174  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ » ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
กองวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานในการประสานงานกับคณะและสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2 กรณี คือ 1. ติดต่อสมัครโดยตรงผ่านสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ 2. ...
นักศึกษาต่างชาติ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน อาจารีย์ สว่างศรี  วันที่เขียน 1/10/2562 11:46:55  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 16:33:03   เปิดอ่าน 485  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง