การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส B (การทำงาน)
วันที่เขียน 4/10/2562 16:31:36     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2567 12:01:41
เปิดอ่าน: 9866 ครั้ง

ข้อปฏิบัติในการจ้างชาวต่างด้าวเข้ามาปฏิบัติงานในราชอาณาจักร

การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa) รหัส B (การทำงาน)

อายุวีซ่า

     -  3 เดือน สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ครั้งเดียว (single entry)

     -  1 ปี สำหรับการเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้หลายครั้ง (multiple entries)

ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท (single entry)  และ 5,000 บาท (multiple entries)

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร ครั้งละไม่เกิน 90 วัน

จำนวนเงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร คือ ต้องมีเงินหรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยคนละไม่น้อยกว่า 20,000 บาท ครอบครัวละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท

การขยายระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร  คนต่างด้าวที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง จะได้รับการพิจารณาขยายระยะเวลาพำนักให้อยู่ต่อไปในราชอาณาจักรเป็นระยะเวลาครั้งละไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เอกสารที่ใช้ยื่นประกอบในการขอรับการตรวจลงตรา

เนื่องจากการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการเดินทางเข้าประเทศไทยหลายประการ  เอกสารหลักฐานที่ใช้ยื่นประกอบในการขอรับการตรวจลงตราจึงแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของการเดินทาง  และสถานทูตสถานกงสุลอาจขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

 1.  เมื่อคนต่างด้าวได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant Visa “B”) จากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่แล้ว เมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ให้ไปติดต่อกองงานคนต่างด้าว  เพื่อยื่นคำร้องขอรับใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และเมื่อได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว จึงจะสามารถทำงานได้

2.  ในกรณีของคนต่างด้าวที่ประสงค์จะเข้ามาทำงานและพำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลา 1 ปี นายจ้างจะต้องยื่นคำร้องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เมื่อได้รับพิจารณาอนุมัติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ทราบโดยผ่านกระทรวงการต่างประเทศเพื่อขอให้ตรวจลงตรา Non-Immigrant Visa รหัส  B-A  ซึ่งพำนักได้ 1 ปี ให้แก่คนต่างด้าวนั้นต่อไป

แนวปฏิบัติการตรวจลงตรา การขยายเวลาพำนักอยู่ในราชอาณาจักร และการออกใบอนุญาตทำงานให้แก่คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในราชอาณาจักร

  ประเภทของคนต่างด้าว การตรวจลงตรา ก.การต่างประเทศ การขยายเวลาพำนักของ ตม. การออกใบอนุญาตทำงานของกรมการจัดหางาน
1 คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานกับบริษัทเอกชน / หน่วยงาน

Non-Immigrant “B” Single Entry

เอกสารต่างๆของหน่วยงานไทย

 บางกรณีขอดู ตท.3

ใช้เวลาในการพิจารณาคำขอ 30 วัน นับถัดจากวันอนุญาตสิ้นสุด

ใช้เวลา 7 วัน ในการพิจารณาครั้งแรก อายุ Work Permit ไม่เกิน 2 ปี

2

คนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานกับองค์การเอกชน (NGO)

ของไทย รวมถึงอาสาสมัครที่ไม่มีค่าตอบแทน

Non-Immigrant “O” Single Entry 

 หนังสือรับรองการจ้างงานและเอกสารหลักฐานขององค์การฯ

ไม่ต้องมีหนังสือรับรองว่า

ไม่มีประวัติอาชญากรรม)

อนุญาตให้อยู่ต่อฯ ครั้งละไม่เกิน

90 วัน หากมีการรับรองและร้องขอจากหัวหน้าส่วนราชการระดับ 10 หรือเทียบเท่า ขึ้นไปซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจขององค์กรนั้น

จะอนุญาตให้อยู่ต่อฯ ครั้งละ ไม่เกิน 1 ปี

อายุ Work Permit ไม่เกิน 2 ปี

ไม่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวน  

(ไม่ต้องเปลี่ยนเป็น “B”)
3

คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O-A (Long Stay) 


 

Non-Immigrant “O-A” (Long Stay) Multiple Entries

 ประทับตรา

“Employment Prohibited”

รายงานตัวทุก ๆ 90 วัน กรณีอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่า 90 วัน

อยู่ได้ครั้งละ 1 ปี

(ไม่ต้องทำ Re-entry Permit)

ไม่สามารถทำงานได้

ไม่สามารถ

        ทำงานได้
4 คนต่างด้าวที่เป็นคู่สมรสของคนไทย ได้รับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส “O” และประสงค์จะทำงาน    -

ต้องมีหลักฐานในการขออยู่ต่อ ว่ามีรายได้ในการอุปการะคู่สมรสคนไทย จึงหมายความว่า ทำงานได้


ขอ Work Permit ได้ (ไม่ต้องเปลี่ยนเป็น “B”)

แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราของ ตม. สำหรับคนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงาน

 

                  ประเภทของคนต่างด้าว แนวปฏิบัติของ ตม.                              แนวปฏิบัติของ ตม.            
1

คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา (ขอยกเว้นเฉพาะกรณี)

ให้อำนาจ ตม. ดำเนินการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวให้ผู้ที่เข้ามาโดยได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราได้ (เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา)

2

คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว และเดินทางผ่าน 

ให้อำนาจ ตม. เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราจากประเภทนักท่องเที่ยวและเดินทางผ่านเป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราวได้ (เฉพาะผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา)

3

คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยได้รับการตรวจลงตราประเภทอัธยาศัยไมตรี

ไม่สามารถเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราให้เป็นประเภทคนอยู่ชั่วคราวได้

4

คนต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรแบบคนอยู่ชั่วคราว ด้วยรหัสต่างๆ ที่ไม่ใช่รหัส “B”

ตม. ไม่มีอำนาจในการเปลี่ยน “รหัส”

 


คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1062
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
อบรม การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ » การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ
การปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาตนเองทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดทักษะใหม่ๆ ที่จะน...
การพัฒนา  งานประจำ  นวัตกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน กฤตาณัฐ ศรีประภา  วันที่เขียน 22/3/2567 8:02:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 21/4/2567 11:10:02   เปิดอ่าน 75  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:41:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 10:47:11   เปิดอ่าน 111  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:31:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 20/4/2567 10:47:11   เปิดอ่าน 113  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง