ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 108
ชื่อสมาชิก : อัจฉรี นาคะเสถียร
เพศ : หญิง
อีเมล์ : adcharee@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 17/1/2554 14:03:16
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/1/2554 14:03:16


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการรับนักศึกษา ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งในการดำเนินงานจำเป็นต้องมีการกำหนดคุณสมบัติในการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสาขาวิชา และมีเกณฑ์การคัดเลือกที่โปร่งใส และชัดเจน เป็นไปตามความต้องการของคณะ