Blog : อบรม การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ
รหัสอ้างอิง : 987
ชื่อสมาชิก : กฤตาณัฐ ศรีประภา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : jiraporns@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/3/2555 16:01:55
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/3/2555 16:01:55

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : อบรม การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ
ฝึกอบรม ผ่าน Zoom Cloud Meeting วันที่ 24 มกราคม 2567 โดยหลังการอบรม ได้ประชุมนักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เพื่อถอดความรู้ โดยเลือกถอดความรู้จากงานที่ปฏิบัติร่วมกันแล้วพบประเด็นปัญหา (painpoint) ทำการวิเคราะห์ปัญหา และกลั่นกรองปัญหา จัดกลุ่มปัญหา แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ แก้ไขได้ทันที, แก้ไขไม่ได้, แก้ไขได้ โดยใช้เวลาการแก้ไขเล็กน้อย และใช้กระบวนการภายในคณะ, แก้ไข โดยใช้เวลาในการแก้ไข ซึ่งต้องใช้กระบวนการภายนอกคณะ (ส่วนกลางมหาวิทยาลัย) และสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาตามประเด็นข้อปัญหาที่พบแยกตามกลุ่ม
อบรม การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ » การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ
การปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาตนเองทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดทักษะใหม่ๆ ที่จะนำมาใช้ปรับปรุงการทำงานประจำให้ดีขึ้นได้ ดังนั้น การอบรมเรื่องการพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ จึงเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ ตรงกับแนวทางการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน ที่มีหน้าที่สนับสนุนภารกิจของสถาบันการศึกษา ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัยและพัฒนา การบริการทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น บทบาทของสายสนับสนุน ช่วยสนับสนุนการดำเนินการของสายวิชาการ และผู้บริหาร เพื่อให้บรรลุภารกิจของมหาวิทยาลัย โดย ช่วยวิเคราะห์ สังเคราะห์ หรือวิจัย เพื่อหาทางเลือก ข้อดีข้อเสีย พร้อมแนวทางการตัดสินใจ ให้กับฝ่ายบริหารหรือสายวิชาการ ให้เป็นไปตามระเบียบและทันสมัย รวมทั้งต้องมีความชำนาญในหน้าที่ของตน
คำสำคัญ : การพัฒนา  งานประจำ  นวัตกรรม  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 124  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน กฤตาณัฐ ศรีประภา  วันที่เขียน 22/3/2567 8:02:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 27/5/2567 14:18:47

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้