Blog : คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
รหัสอ้างอิง : 108
ชื่อสมาชิก : อัจฉรี นาคะเสถียร
เพศ : หญิง
อีเมล์ : adcharee@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 17/1/2554 14:03:16
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 17/1/2554 14:03:16

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : คู่มือปฏิบัติงานการรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการรับนักศึกษา ส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งในการดำเนินงานจำเป็นต้องมีการกำหนดคุณสมบัติในการรับนักศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของสาขาวิชา และมีเกณฑ์การคัดเลือกที่โปร่งใส และชัดเจน เป็นไปตามความต้องการของคณะ
URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้