คู่มือจำลองเหตุชุดที่1/62 ฝึกทำแผนปฏิบัติการผจญเพลิง และอพยพ อาคารอำนวย ยศสุข
วันที่เขียน 9/9/2562 15:11:54     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/4/2567 9:23:13
เปิดอ่าน: 1866 ครั้ง

คู่มือจำลองเหตุชุดที่1/62 เป็นการฝึกทำแผนปฏิบัติการผจญเพลิง และอพยพ อาคารอำนวย ยศสุข กรณีถังน้ำมันเชื้อเพลิง(เบนซิน) รถยนต์บุคลากรรั่ว และเกิดเพลิงไหม้ มีควันพิษ ที่จอดรถ โซน A ชั้น 1 ทั้งนี้ เหตุการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงจากรถยนต์และรถจักยานยนต์เคยเกิดขึ้นจริงกับรถยนต์บุคลากรและนักศึกษาที่จอดรถ โซน A ชั้น 1 ในอาคารอำนวย ยศสุข แต่ไม่เกิดเพลิงไหม้ คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว(Green Office) หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย ศูนย์กิจการนักศึกษา จึงเห็นความสำคัญในการฝึกทำแผนเป็นการเตรียมความพร้อมจัดตั้งอัตรากำลังที่มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกอบรมบุคลากรประจำอาคารให้สามารถดำเนินการระงับหรือควบคุมสถานการณ์ ใช้อุปกรณ์ดับเพลิงติดตั้งประจำอาคารควบคุมเพลิง โดยคัดเลือก/สมัคร อาสาสมัครทำหน้าที่เป็นชุดปฏิบัติการเผชิญเหตุประจำอาคาร รวมทั้งชุดปฏิบัติการอพยพ เคลื่อนย้าย นำทาง และค้นหา ในการดำเนินการตามขั้นตอนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ การจัดทำคู่มือจำลองเหตุการณ์ภายในและนอกอาคาร ต้องให้สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 กฎกระทรวงในการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2543 เรื่องมาตรการและแนวทางในการป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ

http://www.stu2.mju.ac.th/goverment/20111119104835_mju_stu/Doc_25621031171002_65980.pdf

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1001
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
อบรม การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ » การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ
การปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาตนเองทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดทักษะใหม่ๆ ที่จะน...
การพัฒนา  งานประจำ  นวัตกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน กฤตาณัฐ ศรีประภา  วันที่เขียน 22/3/2567 8:02:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/4/2567 3:53:20   เปิดอ่าน 80  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:41:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 11:50:24   เปิดอ่าน 112  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:31:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/4/2567 11:50:14   เปิดอ่าน 115  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง