ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 129
ชื่อสมาชิก : อาจารีย์ สว่างศรี
เพศ : หญิง
อีเมล์ : acharee@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 19/1/2554 13:54:48
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 19/1/2554 13:54:48


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต พร้อมทั้งได้เรียนรู้เข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ตลอดจนแนวคิดและวิธีการทำงานของหน่วยงานในต่างประเทศ ถือเป็นส่วนสำคัญของการเตรียมบัณฑิตให้พร้อมที่จะเลือกอาชีพและเข้าสู่ระบบการทำงานทันทีที่จบการศึกษา ทำให้บัณฑิตสหกิจศึกษา “รู้จักตน รู้จักคน และรู้จักงาน”
รายละเอียดกระบวนงานและขั้นตอนการปฏิบัติการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
การแจ้งที่พักของคนต่างด้าว ซึ่งตาม พระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 38 ได้กำหนดไว้ว่า เจ้าบ้าน เจ้าของบ้านหรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมที่รับคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ เคหสถาน หรือโรงแรมนั้นภายใน 24 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ถ้าท้องที่ใดไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้น กรณีนักศึกษาหรือบุคลากรต่างชาติเข้าพักอาศัยที่หอพัก หรือบ้านพักบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี จะเป็นผู้รับมอบอำนาจในการแจ้งที่พักคนต่างด้าวให้ตรวจคนเข้าเมือง จ.เชียงใหม่ ทราบทันทีเมื่อมีนักศึกษาหรือบุคลากรต่างชาติเข้าพักอาศัย
รัฐบาลไทยได้มอบทุนการศึกษาภายใต้ความร่วมมือการประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว ให้แก่ผู้รับทุนจาก สปป.ลาว เพื่อมาศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีระเบียบและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายผู้รับทุนรัฐบาลไทยจาก สปป.ลาว
กองวิเทศสัมพันธ์ ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรต่างชาติ ที่เดินทางมาศึกษา แลกเปลี่ยนหรือปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ข่าวสารทุนการศึกษาต่างประเทศ