การจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา (Sandbox)
วันที่เขียน 18/8/2565 17:00:38     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/6/2567 14:13:51
เปิดอ่าน: 1596 ครั้ง

เนื่องจากมีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564

ซึ่งในการประชุมเชิปฏิบัติการ ดังกล่าว ได้มีการให้ความรู้ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร Sandbox ว่ามีแนวคิดและวิธีการจัดทำและเสนอหลักสูตรอย่างไร  ครั้งแรกที่ได้ยินเกี่ยวกับหลักสูตรนี้ก็นึกถึง series เรื่อง startup เลยทีเดียว  ฮ่าๆๆๆ

วันนี้เลยจะมาบอกเล่าเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษษ หรือ หลักสูตร Sandbox จากที่ได้ไปประชุมและทำความเข้าใจมาค่ะ

เป้าหมายหลักสูตร Sandbox ได้แก่

 1. ผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงตามความต้องการของประเทศ
 2. นวัตกรรมการศึกษา

ซึ่งเมื่อกำหนดเป้าหมายหลักสูตร Sandbox ก็นำมาขายความในการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการ Conceptpaper ดังนี

1.ผลิตกำลังคนสรรถนะสูงตามความต้องการของประเทศ

 • คุณภาพบัณฑิตที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสูงขึ้น
 • ตลาดแรงงานได้แรงงานตรงตามความต้องการ สะท้อนผ่านการทำงานตรงสาขาที่เรียนมา
 • ระยะเวลาในการหางานทำสั้นลงและมีรายได้ที่สูงขึ้น
 • ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตที่ดีขึ้น
 • บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรมากขึ้น

เสริม** ผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงตามความต้องการของประเทศ
*ที่มา:กระทรวงอุตสาหกรรม*10+2 อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

S-curve การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added)

 1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุภาพ
 4. อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
 5. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ

New S-curve  ยกระดับมูลค่า (Value Shifted)

   6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์

   7. อุตสาหกรรมการเพทย์ครบวงจร

   8. อุตสาหกรรมขนส่งและการบิน

   9. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร

   10. อุตสาหกรรมดิจิทัล

   11. อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

   12. อุตสาหกรรมพัฒนาคนและการศึกษา

***การจ้างงานใน New S-curve 

 1. ดิจิทัล 30,742 ตำแหน่ง
 2. การบิน/โลจิสติกส์ 29,289 ตำแหน่ง
 3. การแพทย์ครบวงจร 17,732 ตำแหน่ง
 4. แปรรูปอาหาร 12,458 ตำแหน่ง
 5. หุ่นยนต์ 10,020 ตำแหน่ง

2. นวัตกรรมการศึกษา

 • ปัญหา Workfore (กำลังคน) ในอนาคต ที่จะเกิดขึ้นจากการ Disruptive Technology ต้องมีการ Reskill (พัฒนาทักษะที่มีอยู่) Upskill (เสริมทักษะใหม่) Newskill (สร้างทักษะใหม่)
 • อนาคตที่เทคโนโลยีจะเข้ามามีบทบาทขึ้นและคงจะมากขึ้นไปอีก ทักษะของกำลังคนในยุคต่อไปคงไม่ได้หยุดและจบลงที่การเรียนรู้ในห้องเรียน
 • กำลังคนที่สามาร Self-learning (เรียนได้ด้วยตนเอง) Lifelong learning (เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต)เพราะเทคโนโลยีจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้าง คนทุกเพศทุกวัย สามารถเสริมทักษะได้ตลอดเวลา

แล้วถ้าจะพัฒนาหลักสตร Sandbox จะเริ่มจาก???
สำรวจตัวเองว่า
     - หลักสูตรปกติมุ่งผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคการผลิตและบริการ

     - หลักสูตรมีเครือข่ายกับสถานประกอบการ ชุมชน สังคม หน่วยงานภายนอกอย่างกว้างขวาง

     - มีความชัดเจนในกระบวนการผลิตที่มุ่งสุ๋เป้าหมายของผลลัพธ์เชิงสมรรถะนะให้กับผู้เรียน

     - มีต้นทุนและทรัพยากร และมีความพร้อมในด้าน Digital Transformation

     - มี mindset ว่าความท้าทายคือโอกาส

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร Sandbox

 1. ส่วนหลักสูตรดำเนินการ

     -  เข้าใจเป้าหมายการพัฒนาหลักสูตร Sandbox

     -  คิดพัฒนาหลักสูตรในรุปแบบ Sandbox

     - ร่าง Concepttual framework

     - นำเสนออธิการบดีลงนาม

     - ส่งมาที่คณะทำงาน Sandbox สป.อว. เพื่อพิจารณา

    2. ส่วน สป.อว.

    - คณะทำงานเห็นชอบ

    - เขียนเล่มหลักสูตรเต็มรูปแบบ

    - นำเสนอสภามหาวิทยาลัย

    - จัดการเรียนการสอน

    - ติดตามและประเมิน โดยคณะกรรมการ

 

ประเด็นหลักๆ ที่ต้องชัดใน Conceptual Framwork

*จะพัมนาหลักสูตรอะไร

 • ทีมงานมีความเชี่ยวชาญหรือคิดว่าบริหารหลักสูตรนี้ในลักษณะ Co-creation ได้
 • เป้าหมายตอบโจทย์การพัมนากำลังคนเป็นตัวตั้ง ทิ้งกระบวนการพัมนาหลักสูตรแบบเดิมๆ
 • ใช้แนวทาง OBE ในการพัมนาหลักสุตร - Backwark Design Curriculum

*รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

    - รุปแบบนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากปกติที่ได้ดำเนินการ

    - นำเสนอกระบวนการให้เข้าใจว่าผู้ร่วมผลิดเป็น Co-ownership อย่างไร

    - การสนับสนุนของมหาวิทยาลัยและคระ

    - ระบุว่ามาตรฐานใดที่ต้องการยกเว้น

    - จำนวนรุ่น ระบุระยะเวลาที่ดำเนินการ

*การสร้างความมั่นใจว่าหลักสูตรจะประสบความสำเร็จ

    - จัดทำแผนบริหารคสามเสี่ยงในกรรีที่นักศึกษาอาจไม่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเข้ามาเรียนในหลักสูตรปกติได้

    - กระบวนการติดตาม และการรับฟังข้อเสนอแนะจากคณะผู้ประเมินอิสระ

 

 

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1291
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
อบรม การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ » การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ
การปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาตนเองทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดทักษะใหม่ๆ ที่จะน...
การพัฒนา  งานประจำ  นวัตกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน กฤตาณัฐ ศรีประภา  วันที่เขียน 22/3/2567 8:02:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 15/6/2567 10:53:30   เปิดอ่าน 169  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:41:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 16/6/2567 7:50:33   เปิดอ่าน 154  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:31:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/6/2567 10:17:59   เปิดอ่าน 156  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง