ว่าด้วยเรื่อง ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา "รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรุ้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565"
วันที่เขียน 21/7/2565 12:02:36     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2567 15:23:32
เปิดอ่าน: 2039 ครั้ง

จากที่ได้ติดตาม ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธืการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

ซึ่งได้มีรายละเอียดเกี่ยวกับผลลัพธ์การเรียนรู้ อย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่

  1. ความรู้ (Knowledge) 
  2. ทักษะ (Skill)
  3. จริยธรรม (Ethics)
  4. ลักษณะบุคคล (Character)

ในตัวประกาศได้กำหนดรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้แต่ละด้าน ตามคุณวุฒิแต่ละระดับไว้  ส่วนตัวผู้เขียนได้สนใจด้าน ทักษะ (Skill) ซึ่งในตัวรายละเอียดแนบท้ายมีระบุไว้ว่า หลักสูตรต้องอ้างอิงทักษะจากกรอบแนวคิวทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ Top 10 skills ของ World Economic Forum ทำให้ผู้เขียนมีความสนใจประเด็น Top 10 skills ที่คนนทำงานต้องมีในปี 2025 

 

Top 10 Skills of 2025 จาก World Economic Forum ???

พอเกิดคำถาม จึงได้ไปค้นคว้ามาว่า 10 ทักษะสำคัญที่ว่านี้ เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง

เราลองมาดูกันเลยค่ะ

 

 

1. การคิดเชิงวิเคราะห์ และการสร้างนวัตกรรม

2. การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม และมีกลยุทธ์การเรียนรู้

3. ความสามารถในการแก้ปัญหาซับซ้อน

4. การคิดและวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ มีวิจารณญาณ

5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นต้นฉบับ ไม่ซ้ำใคร

6. ความเป็นผู้นำ และการมีอิทธิพลต่อสังคม

7. ความสามารถในการใช้ ควบคุม ดูแลเทคโนโลยี

8. ความสามารถในการออกแบบเทคโนโลยี และเขียนโปรแกรม

9. การจัดการความเครียด ยืดหยุ่น และรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ

10. การให้เหตุผล การแก้ปัญหา และการระดมแนวคิด

 

จาก 10 อันดับที่ว่านี้ จะเห็นได้ว่ามี

  • 5 ข้อ (ข้อที่ 1,3,4,5,10) เกี่ยวกับทักษะการแก้ปัญหา (Problem-solving)
  • 2 ข้อ (ข้อที่ 2,9) เกี่ยวกับทักษะในการจัดการตัวเอง (Self-Management)
  • 2 ข้อ (ข้อที่ 7,8) เกี่ยวกับทักษะการใช้และพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Use and Development) และ
  • 1 ข้อ (ข้อที่ 6) เกี่ยวกับการทำงานร่วมกับคนอื่น (Working with People)

เมื่อเราพอจะทราบแล้วว่า 10 ทักษะที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง  
ต่อไปการออกแบบหลักสูตรก็คงต้องคิดวิธีการที่จะทำให้ผู้ที่ศึกษาได้รับผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านนี้ได้อย่างไร จากหลักสูตร

มองว่าเป็นความท้าทาย เพราะการเรียนรู้ไม่ใช่แค่ในห้องเรียนอีกต่อไป และไม่ใช่แค่ 2 ปี 4 ปี

แต่มันคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทุกที่ทุกเวลา 
แล้วเราจะออกแบบหลักสูตรให้ตอบสนองผู้เรียนและตลาดแรงงานได้อย่างไร?? 

ที่มา : ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง รายละเอียดผลลัพธืการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

      : มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ https://home.maefahluang.org/17672574/topskill2025

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1281
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
อบรม การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ » การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรมการให้บริการ
การปฏิบัติงานในยุคปัจจุบัน ผู้ปฏิบัติงาน นอกจากจะต้องมีความรู้ความสามารถในงานที่ทำแล้ว สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการพัฒนา ซึ่งการพัฒนาตนเองทำให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดทักษะใหม่ๆ ที่จะน...
การพัฒนา  งานประจำ  นวัตกรรม     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน กฤตาณัฐ ศรีประภา  วันที่เขียน 22/3/2567 8:02:36  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2567 14:36:29   เปิดอ่าน 59  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 2 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:41:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/4/2567 13:15:51   เปิดอ่าน 107  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา » กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในรายวิชา
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวน Program Learning Outcomes (PLOS) และสร้าง Course Learning Outcomes (CLOs) สู่การจัดทำ มคอ.3 เเละมคอ. 5 เพื่อขับเคลื่อน AUN QA Version 4.0 กิจกรรมที่ 1 การสร้างผลการเร...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พัฒนพงศ์ เทียนชัย  วันที่เขียน 10/12/2566 13:31:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 12/4/2567 20:42:41   เปิดอ่าน 110  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง