ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 987
ชื่อสมาชิก : กฤตาณัฐ ศรีประภา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : jiraporns@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/3/2555 16:01:55
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/3/2555 16:01:55


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการเข้ารับการอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA : 11 criteria