ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 987
ชื่อสมาชิก : กฤตาณัฐ ศรีประภา
เพศ : หญิง
อีเมล์ : jiraporns@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 15/3/2555 16:01:55
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 15/3/2555 16:01:55


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ฝึกอบรม ผ่าน Zoom Cloud Meeting วันที่ 24 มกราคม 2567 โดยหลังการอบรม ได้ประชุมนักวิชาการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ เพื่อถอดความรู้ โดยเลือกถอดความรู้จากงานที่ปฏิบัติร่วมกันแล้วพบประเด็นปัญหา (painpoint) ทำการวิเคราะห์ปัญหา และกลั่นกรองปัญหา จัดกลุ่มปัญหา แบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ แก้ไขได้ทันที, แก้ไขไม่ได้, แก้ไขได้ โดยใช้เวลาการแก้ไขเล็กน้อย และใช้กระบวนการภายในคณะ, แก้ไข โดยใช้เวลาในการแก้ไข ซึ่งต้องใช้กระบวนการภายนอกคณะ (ส่วนกลางมหาวิทยาลัย) และสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาตามประเด็นข้อปัญหาที่พบแยกตามกลุ่ม
การเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากการเข้ารับการอบรมความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา AUN-QA : 11 criteria