ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 2111
ชื่อสมาชิก : พอหทัย ตนะกุล
เพศ : หญิง
อีเมล์ : porhathai_tk@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 4/10/2559 9:48:11
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 4/10/2559 9:48:11


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
ในปัจจุบันการศึกษาในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับอุดมศึกษาต่างมุ่งเน้นความเป็นสากล และการสร้างบรรยากาศของความเป็นนานาชาติให้เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษา โดยการการจัดการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมนานาชาติก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่นอกจากจะเป็นการถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ ยังเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เข้าประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมจะได้มีการเจรจาหารือ และทำความร่วมมือในด้านต่าง ๆ โดยในการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม จะมีการจัดงานเลี้ยงรับรองซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการหารือกันในห้องประชุม เพราะผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองทุกคน จะได้อยู่ในบรรยากาศที่มีความสนุกสนานและเป็นกันเอง ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดีเพียงพอที่จะสามารถทำความร่วมมือ หรือยุติข้อขัดแย้งที่เคยมีมาได้
ประเทศจีน (ชื่ออย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐประชาชนจีน) เป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก อีกทั้งในปัจจุบันยังมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระดับทางการทูต การค้าเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการท่องเที่ยว จังหวัดเชียงใหม่ของเรานั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจีนมากกว่า 1 ล้านคนต่อปี สร้างทั้งงาน และรายได้ให้กับชาวเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในฐานะเจ้าบ้านที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมของชาวจีน เพื่อการต้อนรับ และการพัฒนาเชิงธุรกิจท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และสิ่งที่มีความสำคัญมากประการหนึ่งคือ ความเข้าใจในวัฒนธรรมการรับประทานอาหาร ซึ่งแต่ละชนชาติต่างมีวัฒธนธรรม และธรรมเนียมที่ถือปฎิบัติแตกต่างกันออกไป
ปัจจุบันการศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษาได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศมีประโยชน์หลายประการ อาทิเช่น - มีประสบการณ์ใหม่ๆจากหลากหลายวัฒนธรรม: การที่ได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ เป็นเรื่องที่ดีและเรายังสามารถเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมต่างๆได้อีกด้วย ไม่ใข่เพียงแค่วัฒธรรมในถิ่นที่อาศัยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการได้แลกเปลี่ยนความคิด และการเผยแพร่วัฒนธรรมของเราให้กับเพื่อนใหม่ได้รู้ - พบปะเพื่อนใหม่ จากทั่วมุมโลก: สถาบันแต่ละสถาบันไม่ได้มีเพียงแค่เด็กท้องถิ่นเท่านั้น แต่จะมีรวมไปถึงผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติจากทั่วทุกมุมโลก ถ้าคุณใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้คุณจะได้รับมิตรภาพและเครือข่ายต่างๆที่ดีในอนาคต - มีอิสระมากขึ้น: การเรียนต่อต่างประเทศทำให้เรามีอิสระมากขึ้น อิสระในที่นี่คือ การได้ดูแลตัวเอง มีการตัดสินใจด้วยตัวเองมากขึ้น เห็นได้ชัดว่าคุณจะต้องสามารถที่จะดูแลตัวเองและเรียงลำดับจากกิจการของคุณเอง - เปลี่ยนแนวคิดของตัวเอง: การศึกษาในต่างประเทศอาจจะเปลี่ยนแนวคิดของตัวเอง ไปในทางที่ดีขึ้น รวมไปถึง การเปลี่ยนแปลงในมุมมองต่างๆ รวมไปถึงมุมมองในการใช้ชีวิต - พร้อมสำหรับการทำงานในต่างประเทศ: การได้ไปเรียนต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะเพิ่มโอกาสในการทำงานที่ต่างประเทศหลังเรียนจบ เพราะแต่ละสถาบันจะมีศูนย์บริการ การแนะแนวหางานทำหลังเรียนจบ เพื่อช่วยให้นักเรียนต่างชาติหางานทำหลังจบการศึกษา - พัฒนาในด้านของภาษา: สำหรับนักเรียนต่างชาติจำนวนมากที่ได้ศึกษาในต่างประเทศเป็นโอกาสดีในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาทั้งผ่านการเรียนในห้องเรียน และ นอกห้องเรียน การฝึกพูดภาษาที่สองโดยการฝึกพูดภาษาท้องถิ่นโดยคนท้องถิ่น - ศึกษาในด้านเฉพาะในศูนย์กลางการศึกษาเฉพาะด้านของโลก: การศึกษาในต่างประเทศนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะใช้เวลาในสถานที่ซึ่งเป็นที่รู้จักเป็นศูนย์กลางชั้นนำระดับโลกในสาขาของคุณที่น่าสนใจ ซึ่งอาจหมายถึงคุณอาจจะมีโอกาสที่จะเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงและวิทยากรและบางทีอาจจะได้รับประสบการณ์ในการทำงานที่น่าประทับใจ - ท่องเที่ยวได้อย่างกว้างขวาง: การไปเรียนต่างประเทศเป็นโอกาสที่จะเดินทางไปได้อย่างกว้างขวางมากขึ้นได้ในทั่วภูมิภาค เห็นได้ชัดว่าคุณจะไม่เพียงแค่อยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยหรือเมืองที่คุณกำลังศึกษาอยู่นั้น นอกจากนี้คุณยังจะมีเวลาและโอกาสที่จะสามารถเดินทางภายในและทั่วประเทศ
- ยังไม่มีรายการคำถาม
การดำเนินงานด้านต่างประเทศของสถาบันของท่านส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น International study destination มีความก้าวหน้าเพียงใด อะไรคือตัวชี้วัดความสำเร็จและผลสัมฤทธิ์ในเชิงประจักษ์ อะไรคือจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อจำกัด ปัญหา และอุปสรรค
การเขียนหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการลงนามบันทึกความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) เป็นภาษาอังกฤษ ในการที่สถาบันการศึกษาจะมีความร่วมมือ หรือลงนามในบันทึกความร่วมมือได้นั้น การเขียนหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการลงนามบันทึกความร่วมมือ เป็นภาษาอังกฤษจะเป็นกุญแจหลักในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ที่นำมาซึ่งการลงนามความร่วมมือ และประโยชน์สูงสุดต่อนักศึกษา และองค์กร