ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
วันที่เขียน 1/10/2562 11:46:55     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 16:33:03
เปิดอ่าน: 485 ครั้ง

กองวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานในการประสานงานกับคณะและสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2 กรณี คือ 1. ติดต่อสมัครโดยตรงผ่านสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ 2. ติดต่อผ่านกองวิเทศสัมพันธ์ (ตามโครงการความร่วมมือ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

1. ติดต่อสมัครโดยตรงผ่านสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. ผู้สมัครติดต่อสอบถามและสมัครตามขั้นตอนการประกาศรับนักศึกษาของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

2. กองวิเทศสัมพันธ์ จัดทำหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่า พร้อมแนบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งไปให้ผู้สมัคร

3. ผู้สมัคร เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้

4. คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติในการรายงานตัว

5. กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการ ดังนี้

    - จัดที่พักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย (กรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติตามโครงการความร่วมมือ)

    - แนะนำหอพักเอกชนที่เป็นเครือข่ายหอพักมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาต่างชาติเข้าพัก

    - ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติเรื่องการใช้ชีวิตขณะศึกษาอยู่ในประเทศไทยและแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

6. นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา

 

2. ติดต่อผ่านกองวิเทศสัมพันธ์ (ตามโครงการความร่วมมือ)

กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. ผู้สมัคร ติดต่อสอบถามมายังกองวิเทศสัมพันธ์

2. กองวิเทศสัมพันธ์ ประสานงานและแจ้งไปยัง คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแล้วจัดส่งให้ผู้สมัคร

3. ผู้สมัคร ส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังกองวิเทศสัมพันธ์

4. กองวิเทศสัมพันธ์ ทำบันทึกข้อความแจ้งรายละเอียดให้ คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต พิจารณาตอบรับ/ไม่ตอบรับ

5. คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต พิจารณาตอบรับ

6. กองวิเทศสัมพันธ์ ทำบันทึกข้อความแจ้งไปยังสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน

7. กองวิเทศสัมพันธ์ ทำหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่า พร้อมแนบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งไปให้ผู้สมัคร

8. ผู้สมัคร เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้

9. คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติในการรายงานตัว

10. กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการ ดังนี้

      - จัดที่พักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย (กรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติตามโครงการความร่วมมือ)

      - แนะนำหอพักเอกชนที่เป็นเครือข่ายหอพักมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาต่างชาติเข้าพัก

      - ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติเรื่องการใช้ชีวิตขณะศึกษาอยู่ในประเทศไทยและแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

11. นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา

หมายเหตุ กรณี คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ปฏิเสธการรับเข้าศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์จะออกหนังสือภาษาอังกฤษตอบปฏิเสธไปยังผู้สมัคร

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1051
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา
ด้านความปลอดภัยและวิทยุสื่อสาร » คู่มือเครือข่ายสื่อสารองค์กรด้านการข่าวเพื่อการประสานงานและการประชาสัมพันธ์(วิทยุคมนาคม – วิทยุสื่อสาร ชุดที่1/62)
การจัดทำเอกสารคู่มือเครือข่ายสื่อสารองค์กรด้านการข่าวเพื่อการประสานงานและการประชาสัมพันธ์(วิทยุคมนาคม – วิทยุสื่อสาร ชุดที่1/62) สำหรับเป็นแหล่งข้อมูลและรวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ป...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน นพกิจ แผ่พร  วันที่เขียน 31/10/2562 16:36:24  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 11:53:14   เปิดอ่าน 493  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
การเตรียมการในการจัดงานเลี้ยงรับรองในการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรมนานาชาติ » ความสำคัญของการจัดงานเลี้ยงรับรองและประเภทของงานเลี้ยงรับรอง
การจัดงานเลี้ยงรับรองเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการหารือกันในห้องประชุม เพราะผู้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองทุกคน จะได้อยู่ในบรรยากาศที่มีความสนุกสนานและเป็นกันเอง ซึ่งจะสามารถนำไปสู่กา...
  กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน พอหทัย ตนะกุล  วันที่เขียน 9/10/2562 9:54:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 14:32:43   เปิดอ่าน 451  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน » ยศทหาร-ตำรวจไทย (ภาษาอังกฤษ)
การจำตำแหน่ง ยศต่างๆ ของทหารและตำรวจ อาจเป็นเรื่องง่ายสำหรับคนที่ทำงานหรืออยู่กับสายงานนี้ แต่สำหรับบุคคลทั่วไป อาจจะมีคำศัพท์หลายคำที่ย่อแล้วอาจสับสนเบาๆ นอกจากนั้น ยังมีในหมวดยศต่างๆ เป็นภาษาอังก...
Police Ranks  Royal Thai Air Force Ranks  Royal Thai Army Ranks  Royal Thai Navy Ranks  ยศตำรวจ  ยศทหารบก  ยศทหารเรือ  ยศทหารอากาศ     กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร   กลุ่มงานบริการการศึกษา
ผู้เขียน ธัฒฌา ธนัญชัย  วันที่เขียน 6/10/2562 17:13:11  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/7/2563 16:27:40   เปิดอ่าน 15171  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง