ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
วันที่เขียน 1/10/2562 11:46:55     แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/6/2566 0:12:34
เปิดอ่าน: 1962 ครั้ง

กองวิเทศสัมพันธ์เป็นหน่วยงานในการประสานงานกับคณะและสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี 2 กรณี คือ 1. ติดต่อสมัครโดยตรงผ่านสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ 2. ติดต่อผ่านกองวิเทศสัมพันธ์ (ตามโครงการความร่วมมือ)

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการรับนักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

1. ติดต่อสมัครโดยตรงผ่านสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 

กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. ผู้สมัครติดต่อสอบถามและสมัครตามขั้นตอนการประกาศรับนักศึกษาของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

2. กองวิเทศสัมพันธ์ จัดทำหนังสือภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่า พร้อมแนบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งไปให้ผู้สมัคร

3. ผู้สมัคร เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้

4. คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติในการรายงานตัว

5. กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการ ดังนี้

    - จัดที่พักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย (กรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติตามโครงการความร่วมมือ)

    - แนะนำหอพักเอกชนที่เป็นเครือข่ายหอพักมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาต่างชาติเข้าพัก

    - ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติเรื่องการใช้ชีวิตขณะศึกษาอยู่ในประเทศไทยและแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

6. นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา

 

2. ติดต่อผ่านกองวิเทศสัมพันธ์ (ตามโครงการความร่วมมือ)

กระบวนการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้

1. ผู้สมัคร ติดต่อสอบถามมายังกองวิเทศสัมพันธ์

2. กองวิเทศสัมพันธ์ ประสานงานและแจ้งไปยัง คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรแล้วจัดส่งให้ผู้สมัคร

3. ผู้สมัคร ส่งเอกสารประกอบการสมัครมายังกองวิเทศสัมพันธ์

4. กองวิเทศสัมพันธ์ ทำบันทึกข้อความแจ้งรายละเอียดให้ คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต พิจารณาตอบรับ/ไม่ตอบรับ

5. คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต พิจารณาตอบรับ

6. กองวิเทศสัมพันธ์ ทำบันทึกข้อความแจ้งไปยังสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพื่อดำเนินการตามขั้นตอน

7. กองวิเทศสัมพันธ์ ทำหนังสือราชการภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่า พร้อมแนบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกส่งไปให้ผู้สมัคร

8. ผู้สมัคร เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้

9. คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาต่างชาติในการรายงานตัว

10. กองวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการ ดังนี้

      - จัดที่พักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัย (กรณีที่เป็นนักศึกษาต่างชาติตามโครงการความร่วมมือ)

      - แนะนำหอพักเอกชนที่เป็นเครือข่ายหอพักมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาต่างชาติเข้าพัก

      - ปฐมนิเทศนักศึกษาต่างชาติเรื่องการใช้ชีวิตขณะศึกษาอยู่ในประเทศไทยและแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

11. นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษา

หมายเหตุ กรณี คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต ปฏิเสธการรับเข้าศึกษา กองวิเทศสัมพันธ์จะออกหนังสือภาษาอังกฤษตอบปฏิเสธไปยังผู้สมัคร

คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ :
หมวดหมู่ :
แชร์ :
https://erp.mju.ac.th/acticleDetail.aspx?qid=1051
ความคิดเห็นทั้งหมด (0)
ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไขที่ท่านกำหนด
รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หมวดหมู่ : กลุ่มงานบริการการศึกษา