รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามคำสำคัญ  : Conference
การจัดการองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา » การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (4th ICSTI-MJU) Hybrid conference (Online & Onsite)
การเข้าร่วมประชมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th International Conference on Science Technology & Innovation-Maejo University (4th ICSTI-MJU) Hybrid conference (Online & Onsite) ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ทางด้านวิชาการ ในหัวข้อที่สนใจ ได้แก่ คณิตศาสตร์ สถิติ คอมพิวเตอร์และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับใช้ในด้านการวิจัย การเรียนการสอน ในรายวิชาในหลักสูตรฯ ต่อไป
คำสำคัญ : Conference  Statistics  ประชุมวิชาการ  ระดับนานาชาติ  วิจัย  วิชาการ  วิทยาศาสตร์  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1429  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน ศิรศักดิ์ ศศิวรรณพงศ์  วันที่เขียน 1/4/2567 9:38:12  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 26/5/2567 9:12:37
เผยแพร่ผลงานวิจัย » เข้าร่วมประชุมวิชาการ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2023
ศึกษางานวิจัยจากการนำเสนอภาคบรรยายและโปสเตอร์ เช่น Catalytic hydrocracking of palm oil over highly efficient Fe-P/C and Mo-P/C catalysts for bio-jet fuel production และ The effective debranching type I pullulanase from Priestia koreensis HL12 as high potential biocatalysts for starch saccharification and modification
คำสำคัญ : ร่วมประชุมวิชาการ ASEAN Bioenergy and Bioeconomy Conference 2023  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 415  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 18/9/2566 12:07:29  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 25/5/2567 23:39:39
เผยแพร่ผลงานวิจัย » Food Innovation Asia Conference 2023 “The Future Food for Sustainability, Health and We-bong
นำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในหัวข้อ The Nutrition Value and Antioxidation Activity of Thai Chia Seed ทำให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับงานวิจัย เพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต นอกจากนี้ยังได้รับฟังการบรรยายจาก Prof. Paola Pittia จาก Faculty of Biosciences, University of Teramo, Italy , Prof. Ting-Jang Lu จาก Institute of Food Science and Technology, National Taiwan University และ Dr. Wonnop Visessaguan จาก BIOTEC Executive Director, NSTDA, Thailand ซึ่งเป็นเนื้อหาการบรรยายที่เริ่มตั้นตั้งแต่การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ไปจนถึงการผลิตในระดับอุตสาหกรรม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าและมูลค่าสูง
คำสำคัญ : Food Innovation Asia Conference 2023  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 373  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 18/9/2566 10:51:39  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/5/2567 12:36:05
Conference » รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) 2020
รายงานสรุปการเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 5th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) ระหว่างวันที่ 11 – 14 มีนาคม พ.ศ. 2563 (Online Presentation เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19) ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยวิธีการ Online Presentation ผ่านทางระบบ Webinar โดยได้นำเสนอผลงานวิจัยในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 16:30 น. ในหัวข้อวิจัยเรื่อง Sub-Events Tracking from Social Network based on the Relationships between Topics ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการนี้ ได้รับฟัง Keynote Speakers จำนวน 2 ท่าน
คำสำคัญ : ICDAMT2020  International Conference  
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 2432  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน สายัณห์ อุ่นนันกาศ  วันที่เขียน 18/3/2563 22:16:28  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 23/5/2567 8:40:31
เผยแพร่ผลงานประชุมวิชาการ PACCON2017 » Improvement of purity of policosanol extracted from beeswax
ข้าพเจ้า ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Pure and applied Chemistry International Conference 2017 (PACCON 2017) และได้นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ ในหัวข้อ Improvement of purity of policosanol extracted from beeswax ซึ่งเป็นงานวิจัยที่ศึกษาการนำไขผึ้งซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีมูลค่าต่ำและหาได้ง่ายในจังหวัดเชียงใหม่มาสกัดสารโพลิโคซานอล ซึ่งเป็นสารสกัดที่มีมูลค่า มีประโยชน์ต่อร่างกาย โดยได้มุ่งเน้นถึงกระบวนการในการทำให้โพลิโคซานอลมีความบริสุทธิ์มากขึ้น โดยพบว่า การเลือกใช้ชนิดของตัวทำลายอินทรีย์ในขั้นตอนการทำให้บริสุทธิ์มีผลต่อความบริสุทธิ์ของโพลิโคซานอลที่ได้ และยิ่งไปกว่านั้นเทคนิคการตกผลึกนับว่าเป็นเทคนิคพื้นฐานที่สำคัญซึงส่งผลต่อความบริสุทธิ์ของสาร นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานในหัวข้อต่างๆ
คำสำคัญ : Beeswax  International Conference  Policosanol  Purification  
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 3038  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน อนรรฆอร ศรีไสยเพชร  วันที่เขียน 16/2/2560 17:42:51  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 24/5/2567 12:36:40