Blog : ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ
รหัสอ้างอิง : 211
ชื่อสมาชิก : มัลลิกา ราชกิจ
เพศ : หญิง
อีเมล์ : manlika@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน [สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 8/2/2554 17:01:38
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 8/2/2554 17:01:38

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » การนำเสนอผลงานแบบบรรยายใน The Seventh International Symposium on Intelligent Systems Technologies and Applications (ISTA’23)
การประชุมวิชาการ "The Seventh International Symposium on Intelligent Systems Technologies and Applications (ISTA’23)" จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2566 เป็นงานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติที่รวบรวมงานวิจัยจากนักวิจัยหลากหลายสาขา มีการแบ่งกลุ่มงานวิจัยออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ Intelligent Tools and Techniques, Applications using Intelligent Techniques, Intelligent Image Processing and Artificial Vision, Intelligent Techniques for Wireless Sensor Networks and IoT, Business Intelligence and Big Data Analytics และ Intelligent Distributed Computing โดยจากการที่เข้าร่วมงานประชุมฯ ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับฟังการนำเสนอผลงานและนำเสนองานวิจัยในหัวข้อ "Deep Learning Methods for Multivariate Stock Price Data using Differential Evolution Weight Optimization on the Linear Combination Technique" พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นจากนักวิจัย นักวิชาการ ที่เข้าร่วมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ยังนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดแนวทางการวิจัยในระดับนานาชาติ และได้เรียนรู้ถึงแนวทางการทำงานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 114  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน มัลลิกา ราชกิจ  วันที่เขียน 10/1/2567 12:43:14  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 11/4/2567 0:35:13
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » การนำเสนอผลงานวิชาการใน 1st International Conference of Technology (ITECH2017)
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กรุงเทพฯ โดยแบ่งกลุ่มงานวิจัยเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์และศึกษาศาสตร์ การบริหารธุรกิจและการจัดการ ผลงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการที่มาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยและเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในการนำเสนอผลงานทางวิชาการทั้งแบบโปสเตอร์และบรรยาย โดยจากการที่เข้าร่วมงานประชุมฯ ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับฟังการนำเสนอผลงาน พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นจากนักวิจัย นักวิชาการ ที่เข้าร่วมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ยังนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดแนวทางการวิจัยในระดับนานาชาติ และได้เรียนรู้ถึงแนวทางการทำงานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1289  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน มัลลิกา ราชกิจ  วันที่เขียน 24/8/2560 13:16:43  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/4/2567 7:34:21
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ครั้งที่ 3
การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ (Conference on Research and Creative Innovations: CRCI) การประชุมฯ เริ่มจัดเมื่่อปี พ.ศ.2557 ตามนโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาที่สนับสนุนให้นักวิจัยในสังกัดได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ยกระดับ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยใน และต่างประเทศ และเพื่อพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในระดับสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 จัดขึ้นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านวิจัยหลากหลายด้าน เช่น สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและสุขภาพ เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ และงานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคมและชุมชน
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1016  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน มัลลิกา ราชกิจ  วันที่เขียน 11/3/2560 14:24:41  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/4/2567 7:34:19
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » การนำเสนอผลงานใน Asian Conference on Engineering and Natural Science
การประชุมวิชาการ “Asian Conference on Engineering and Natural Sciences" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นงานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติที่รวบรวมงานวิจัยจากนักวิจัยหลากหลายสาขา เช่น วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ การศึกษา เป็นต้น โดยมีการนำเสนอผลงานทั้งรูปแบบบรรยายและโปสเตอร์ และได้รับความสนใจจากนักวิจัยจากสาขาที่เกี่ยวข้องอีกด้วย ประโยชน์จากการเข้าร่วมและนำเสนอผลงานในครั้งนี้คือ เพื่อเป็นแรงผลักดันในการทำงานวิจัย อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาผลงานวิจัยไปสู่ระดับนานาชาติ แลกเปลี่ยนความรู้และฝึกทักษะสมรรถนะหลักความสามารถในการทำงานวิจัยและใช้ภาษาต่างประเทศ
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1268  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน มัลลิกา ราชกิจ  วันที่เขียน 14/3/2559 12:09:42  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 14/4/2567 5:31:31
ความรู้จากการเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ » การเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 4th International Conference on Mathematical and Computational Sciences
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์การคำนวณในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 โดยเปิดรับงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ สถิติ วิทยาศาสตร์การคำนวณ อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิชาการจากหลากหลายประเทศ อาทิเช่น อิตาลี ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา ไนจีเรีย ออสเตรเลีย เป็นต้น โดยจากการที่เข้าร่วมงานประชุมฯ ในครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้รับฟังการนำเสนอผลงาน พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นจากนักวิจัย นักวิชาการ ที่เข้าร่วมและนำเสนอผลงานทางวิชาการ นอกจากนี้ยังนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดแนวทางการวิจัยในระดับนานาชาติ และได้เรียนรู้ถึงแนวทางการทำงานวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอีกด้วย
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : กลุ่มงานตามสมรรถนะบุคลากร
หมวดหมู่ : กลุ่มงานสายวิชาการ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน 1338  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน มัลลิกา ราชกิจ  วันที่เขียน 14/3/2559 11:27:05  แก้ไขล่าสุดเมื่อ 5/4/2567 18:44:26

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้