ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1420
ชื่อสมาชิก : เพชรลดา กันทาดี
เพศ : หญิง
อีเมล์ : phetlada@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 16/10/2556 18:17:11
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 16/10/2556 18:17:11


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ/อบรม/สัมมนา ระดับชาติหรือนานาชาติ
ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง Material Thermal Characterization : from Basic to Advance Application
ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค FT-NIR และ Applied Spectroscopy เพื่อตรวจสอบและควบคุมคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์อาหาร และผลิตภัณฑ์จากน้ำนม
ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2020
ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2561
ความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ PACCON 2019