รหัสนักศึกษา
ชื่อ
สถานะภาพ
คณะ
หลักสูตร
อ.ที่ปรึกษา
ประวัติด้านกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ประเภทกิจกรรม จำนวนกิจกรรม จำนวนชั่วโมง สถานะ
รหัสกิจกรรม ชื่อกิจกรรม
กิจกรรมบังคับของมหาวิทยาลัย 14 123 ผ่าน
56-00-11-127 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้เข้าร่วม 1 3
56-00-41-082 กิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2554-2555 (ครั้งที่ 36) ผู้เข้าร่วม 1 6
56-00-41-139 โครงการพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้เข้าร่วม 1 3
56-00-41-148 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 : ธรรมะ...วัคซีนป้องกันชีวิต ผู้เข้าร่วม 1 3
56-00-41-523 กิจกรรมเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้เข้าร่วม 1 3
56-00-61-133 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่และเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้เข้าร่วม 1 60
56-00-61-188 โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2557 ผู้เข้าร่วม 1 1
57-00-11-467 กิจกรรมเข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้เข้าร่วม 1 3
57-00-41-085 กิจกรรมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2555-2556 (ครั้งที่ 37) ผู้เข้าร่วม 1 12
57-00-61-389 โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558 ผู้เข้าร่วม 1 3
58-00-11-1203 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ผูกข้อต่อใจ สานสายใยลูกแม่โจ้ ผู้เข้าร่วม 1 3
58-00-61-669 โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2559 ผู้รับผิดชอบ 1 10
58-00-81-482 โครงการสหกิจศึกษาพบผู้ประกอบการและนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา ผู้เข้าร่วม 1 4
59-00-61-607 โครงการเลือกตั้งผู้นำองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2560 ผู้รับผิดชอบ 1 9
กิจกรรมบังคับของคณะ 9 47 ผ่าน
160512 โครงการสิงห์ไพรวิชาการ : ภาคอุดมศึกษา (ภาคเรียนที่ 2/2559) ผู้เข้าร่วม 1 12
57-05-21-1199 โครงการงานนิทรรศการปรัชญญาการเมืองและสังคม ครั้งที่ 6 ผู้เข้าร่วม 1 6
57-05-21-1226 โครงการสิงห์ไพรเสวนา ครั้งที่ 2 ผู้เข้าร่วม 1 6
57-05-24-1228 โครงการสิงห์ไพรเสวนา ครั้งที่ 3 ผู้เข้าร่วม 1 6
57-05-26-1229 โครงการสิงห์ไพรเสวนา ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วม 1 6
58-05-52-939 โครงการงานบุญสิงห์ไพร ประจำปี 2558 ผู้เข้าร่วม 1 3
59-05-12-064 โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้เข้าร่วม 1 2
59-05-12-491 โครงการสิงห์ไพรเสวนา ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าร่วม 1 3
59-05-25-1227 โครงการงานบุญสิงห์ไพร ประจำปี 2559 ผู้เข้าร่วม 1 3
กิจกรรมเลือกเสรี 141 1268 ผ่าน
โครงการศาสตร์และศิลป์การพูดในที่ชุมชน ผู้เข้าร่วม 1 18
โครงการเสวนา เรื่อง การแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างบูรณาการและยั่งยืน ผู้เข้าร่วม 1 6
โครงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้เข้าร่วม 1 6
โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ "การเตรียมความพร้อมชุมชนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้เข้าร่วม 1 3
โครงการสานฝันสู่การเป็นนักจัดงานมืออาชีพ "How to be Organizers Professional" ผู้เข้าร่วม 1 6
โครงการย่างก้าวตามรอยพ่อ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ผู้เข้าร่วม 1 6
โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารโครงการ/กิจกรรมนอกห้องเรียนสำหรับผู้นำนักศึกษา ผู้เข้าร่วม 1 6
โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์ ป.ป.ช.รุ่นที่ 9 ประจำปี 2558 ผู้รับผิดชอบ 1 8
กิจกรรมพอเพียงร่วมสมัย ประจำปี 2558 ผู้เข้าร่วม 1 8
โครงการการเรียนรู้เพื่อการมีชีวิตที่ดีงาม ประจำปี 2558 ผู้เข้าร่วม 1 6
พิธีรดน้ำดำหัวผู้อาวุฒิโสวิทยาลัยบริหารศาสตร์ ประจำปี 2558 ผู้เข้าร่วม 1 6
เข้ารับโอวาสและกำลังใจจากศาสตราจารย์ ระพี สาคริก และศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร ประจำปี 2558 ผู้เข้าร่วม 1 3
โครงการ Active Citizen ประจำปี 2558 ผู้เข้าร่วม 1 3
โครงการต่อต้านคอร์ปชั่น จุดเปลี่ยนประเทศ ประจำปี 2558 ผู้เข้าร่วม 1 3
กิจกรรมเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย "บัณฑิตไทยไม่โกง" ผู้นำนิสิตนักศึกษาของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2/2558 ผู้เข้าร่วม 1 6
โครงการทำบุญทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2558 ผู้รับผิดชอบ 1 6
โครงการค่ายจิตอาสาบริจาคสิ่งของเพื่อน้อง ณ โรงเรียนบ้านสบวาก ผู้รับผิดชอบ 1 18
โครงการค่าย "เยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน YOUTH 2020" ผู้เข้าร่วม 1 30
โครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9 ผู้เข้าร่วม 1 30
กิจกรรมสมัชชาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ผู้เข้าร่วม 1 6
โครงการประชุมเสวนาการพัฒนาแนวคิดทิศทางและข้อเสนอภาคเกษตรไทย วันที่ 5 มีนาคม 2559 (ช่วงเช้า) ผู้เข้าร่วม 1 3
โครงการประชุมเสวนาการพัฒนาแนวคิดทิศทางและข้อเสนอภาคเกษตรไทย วันที่ 4 มีนาคม 2559 (ช่วงบ่าย) ผู้เข้าร่วม 1 3
โครงการประชุมเสวนาการพัฒนาแนวคิดทิศทางและข้อเสนอภาคเกษตรไทย วันที่ 4 มีนาคม 2559 (ช่วงเช้า) ผู้เข้าร่วม 1 3
โครงการประชุมเสวนาการพัฒนาแนวคิดทิศทางและข้อเสนอภาคเกษตรไทย วันที่ 3 มีนาคม 2559 ผู้เข้าร่วม 1 3
โครงการประชุมเสวนาการพัฒนาแนวคิดทิศทางและข้อเสนอภาคเกษตรไทย วันที่ 5 มีนาคม 2559 (ช่วงบ่าย) ผู้เข้าร่วม 1 3
กยศ. รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558 (บริจาคโลหิต) ผู้เข้าร่วม 1 6
โครงการทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ประจำภาคเหนือ(แม่โจ้) ผู้รับผิดชอบ 1 3
โครงการ ปั่นกัน กั้นโกง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ผู้เข้าร่วม 1 3
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (กิจการพิเศษ) ผู้รับผิดชอบ 6 18
ชมรม MJU Anti Corruption (สมาชิก) ผู้รับผิดชอบ 1 3
ชมรมธนาคารวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (พัสดุ) ผู้รับผิดชอบ 6 18
สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (รองประธานสภานักศึกษา คนที่ 1) ผู้รับผิดชอบ 12 36
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (คณะกรรมการ) ผู้รับผิดชอบ 3 9
ชมรม MJU Anti Corruption (เลขานุการ) ผู้รับผิดชอบ 6 18
ชมรมพูดเปลี่ยนชีวิต มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (สมาชิก) ผู้รับผิดชอบ 1 3
1613 โครงการเติมเต็มทักษะชีวิต พิชิตสุข ผู้เข้าร่วม 1 3
55-3-00-4-020 กิจกรรมวางพานพุ่มสักการะพระเจ้ากาวิละ เนื่องในวันพระเจ้ากาวิละ ณ มณฑลทหารบกที่ 33 ผู้เข้าร่วม 1 3
56-00-13-226 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารงานสำหรับผู้นำองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2557 ผู้เข้าร่วม 1 12
56-00-13-230 โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอพัก ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้เข้าร่วม 1 8
56-00-23-186 โครงการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 40 "อินทนิลเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2556 ผู้เข้าร่วม 1 6
56-00-33-237 โครงการค่ายจิตอาสาบริจาคสิ่งของเพื่อน้อง ณ โรงเรียนรัปปาปอร์ต ผู้รับผิดชอบ 1 12
56-00-43-193 กิจกรรมวันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศึลธรรมโลก ครั้งที่ 8 ผู้เข้าร่วม 1 6
56-00-43-234 โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะ "มงคลชีวิต" ครั้งที่ 13 เพื่อน้อมถวายบูชาบูรพาจารย์ เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้เข้าร่วม 1 3
56-00-53-167 โครงการเข้าร่วมการประกวดกระทงใหญ่ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ผู้เข้าร่วม 1 6
56-00-73-302 โครงการ กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ (บริจาคโลหิต) ปีการศึกษา 2557 ผู้เข้าร่วม 1 6
56-05-53-165 โครงการพอเพียงร่วมสมัย ประจำปี 2556 ผู้เข้าร่วม 1 6
57-00-13-326 โครงการก้าวแรกแห่งบ้านหลังใหม่สู่อ้อมใจหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้เข้าร่วม 1 84
57-00-13-376 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้รับผิดชอบ 1 6
57-00-13-394 โครงการประกวดเรียงความหัวข้อ "ออมเพื่อสร้างไทย" เนื่องในวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2557 ผู้เข้าร่วม 1 3
57-00-13-412 กิจกรรมแนะแนวและให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาและทุนการศึกษาของรัฐบาลไต้หวัน ผู้เข้าร่วม 1 2
57-00-13-413 โครงการสานสัมพันธ์ชาวหอพัก ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้รับผิดชอบ 1 8
57-00-13-416 โครงการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับรางวัลช่ออินทนิล ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้เข้าร่วม 1 3
57-00-13-446 โครงการสัมมนาสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558 ผู้เข้าร่วม 1 22
57-00-13-543 โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาในการรับเรื่องร้องเรียน ผู้เข้าร่วม 1 6
57-00-13-565 โครงการเชียงใหม่สังคมแห่งภูมิปัญญา การเรียนรู้และความทันสมัย ตามโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2558 กิจกรรม อัจริยะคนพิการเชียงใหม่ ก้าวไกลสู่อาเซียน ผู้เข้าร่วม 1 3
57-00-23-564 โครงการงานเสวนาน้องพี่บัณฑิตสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558 ผู้เข้าร่วม 1 3
57-00-23-573 โครงการเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 4 คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 1 5
57-00-23-837 โครงการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "อินทนิลเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2557 ผู้รับผิดชอบ 1 30
57-00-31-1011 กิจกรรมพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุครบ ๕ รอบ ผู้เข้าร่วม 1 3
57-00-31-1014 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเข้าถึงสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัย ผู้เข้าร่วม 1 6
57-00-33-371 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม ระดับประเทศ ผู้เข้าร่วม 1 22
57-00-33-396 โครงการประกวด AEC 3R AMBASSADOR ปี 2014 โดย สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วม 1 22
57-00-34-1013 โครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ผู้เข้าร่วม 1 6
57-00-35-1016 โครงการสงกรานต์มหามงคลน้ำมนต์ทะเลหลวงสุโขทัย ผู้เข้าร่วม 1 3
57-00-43-409 โครงการ ONE DAY TRIP ของชมรมพุทธศาสตร์ภาคเหนือโซน 13 ผู้เข้าร่วม 1 6
57-00-43-447 โครงการวันรวมพลังเด็กดี V-Star ครั้งที่ 9 กิจกรรม V-Cheer ผู้นำกิจกรรมความดี ผู้เข้าร่วม 1 30
57-00-43-839 โครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 33 ผู้เข้าร่วม 1 6
57-00-53-579 กิจกรรมพิธีพระราชทานเพลิงศพ รองศาสตราจารย์อาคม กาญจนประโชติ ณ สุสานบ้านแม่โจ้ ผู้เข้าร่วม 1 3
57-00-63-370 โครงการปฏิรูปการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืน ทุจริตคิดโกงชาติ จะพินาศทั้งราษฎร์รัฐ ผู้เข้าร่วม 1 6
57-00-63-577 โครงการประชุมใหญ่องค์กรนักศึกษาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2558 (แถลงนโยบาย) ผู้รับผิดชอบ 1 12
57-00-63-836 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า ประจำปีงบประมาณ 2558 ผู้เข้าร่วม 1 7
57-00-73-942 โครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตายแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 3 ผู้เข้าร่วม 1 164
57-05-13-385 โครงการงานนิทรรศการปรัชญาการเมือง ประจำปี 2557 ผู้เข้าร่วม 1 6
57-05-13-571 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องชุมชนบริหาศาสตร์ ครั้งที่ 6 ผู้เข้าร่วม 1 6
57-05-13-581 โครงการทำอย่างไรให้ได้งาน SINGHA Biz Course ประจำปี 2558 ผู้เข้าร่วม 1 3
57-05-13-874 โครงการอบรมเชิงปฎิบัตการเรื่องพลเมืองที่พึงประสงค์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิไตย โดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วม 1 6
57-05-31-1015 โครงการจัดประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่องเชียงใหม่มหานคร:พลังพลเมืองจากชุมชนจัดการตนเองสู่รัฐธรรมนูญและการปฎิรูปประเทศไทย ผู้เข้าร่วม 1 3
57-05-53-462 โครงการจากก้อนดินสู่ก้อนบุญ ประจำปี 2557 ผู้เข้าร่วม 1 6
57-05-63-569 โครงการศึกษาดูงานทางด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ และร่วมลงนามความร่วมมือด้านกิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบัน ผู้เข้าร่วม 1 6
58-00-13-860 โครงการเปิดโลกกิจกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2558 ผู้รับผิดชอบ 1 6
58-00-13-891 โครงการเวทีสภาเพื่อชาวประชาแม่โจ้ ประจำปี 2559 ผู้รับผิดชอบ 1 18
58-00-23-259 โครงการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 "อินทนิลเกมส์" ผู้รับผิดชอบ 1 32
58-00-31-300 โครงการนิทรรศการแสดงผลงานและเวทีเสวนาแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง ปี2 ผู้เข้าร่วม 1 3
58-00-36-1234 โครงการประชุมสภานิสิตนักศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ผู้เข้าร่วม 1 18
58-00-43-911 โครงการเสวนาและนิทรรศการ “เสริมสร้างวินัย ต้านภัยการโกง” และ กิจกรรมการโต้วาทีภาคีต่อต้านการทุจริตในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ผู้รับผิดชอบ 1 3
58-00-63-074 โครงการค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน ครั้งที่ 3 ผู้เข้าร่วม 1 38
58-00-63-076 โครงการ Leadership Development Program #45 ผู้เข้าร่วม 1 22
58-00-63-260 โครงการเตรียมความพร้อมสภาอาสา ประจำปี 2559 ผู้รับผิดชอบ 1 30
58-00-63-656 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2559 ผู้เข้าร่วม 1 9
58-00-63-892 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านองค์กรนักศึกษา (สรุปครึ่งปีหลัง) ประจำปี 2559 ผู้เข้าร่วม 1 6
58-00-73-717 กิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ (18,24-25 สค.58) ผู้เข้าร่วม 1 6
58-04-13-290 โครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ รอบคัดเลือก ผู้เข้าร่วม 1 3
58-05-63-876 โครงการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
58-40-34-667 โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษาทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 (กิจกรรมศึกษาศูนย์ศึกษาอันเนืิ่องมาจากพระราชดำริห้วยฮ่องไคร้) ผู้เข้าร่วม 1 3
59-00-23-852 โครงการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 43 "อินทนิลเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้รับผิดชอบ 1 30
59-00-31-1207 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ MJU หัวข้อ "ประสิทธิภาพในการทำงานด้วยพลังงานของตนเอง" ผู้เข้าร่วม 1 3
59-00-53-043 โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ ประจำปี 2559 (IYF World Culture Camp) ผู้เข้าร่วม 1 6
59-00-53-477 โครงการจัดทำรถกระทงและขบวนเพื่อเข้าร่วมงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2559 ผู้เข้าร่วม 1 6
59-00-53-586 โครงการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น "วัฒนธรรม ดนตรี ประเพณี วิถีชีวิต ปี 59" ผู้เข้าร่วม 1 6
59-00-63-610 การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 ผู้เข้าร่วม 1 12
59-00-63-803 โครงการสัมมนาสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2560 ผู้รับผิดชอบ 1 30
59-00-73-239 กิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถถบพิตร ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้รับผิดชอบ 1 30
59-00-73-492 โครงการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 59 ผู้เข้าร่วม 1 1
59-00-73-609 กิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์(9,13 มค.60) ผู้เข้าร่วม 1 6
59-00-73-692 นักศึกษาอาสาบำเพ็ญประโยชน์ (ช่วยงานโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและตลาดนัดแรงงาน ปีการศึกษา 2559) ผู้เข้าร่วม 1 4
59-00-73-709 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (สำรวจลูกน้ำยุง) ผู้เข้าร่วม 1 6
59-00-73-710 กิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ (10 พค.59) ผู้เข้าร่วม 1 6
59-05-13-269 โครงการนิทรรศการ "Education Expo เปิดประตูสู่รั้วมหาวิทยาลัยก้าวไปในโลกอาชีพ ปี 60 ผู้รับผิดชอบ 1 8
59-05-13-589 โครงการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปี 2560 ผู้เข้าร่วม 1 3
59-05-43-701 โครงการ "ชีวิตงาม สังคมดี" ผู้เข้าร่วม 1 3
59-05-53-699 โครงการป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง : วิถีวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ผู้เข้าร่วม 1 3
59-05-73-270 โครงการสิงห์ไพรฮ๋วมใจ๋ต๋ามผางปะตี๊ด ต๋ามโกม บูชาพระเจ้า น้อมถวายพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ประจำปีการศึกษา 2559 ผู้เข้าร่วม 1 5
60-00-73-700 กิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์(18,19และ21 เม.ย.60) ผู้เข้าร่วม 1 6
รวมทั้งสิ้น 164 1,438 ผ่าน