โครงการสัมมนาสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558
-
วันที่เริ่มต้น 15/12/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/12/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไร่เชิญบำเพ็ญ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
เนื่องด้วยทางสภานักศึกษาแต่ละชุดมีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี เมื่อสภานักศึกษาชุดเดิมหมดวาระลง ก็จะต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา
ชุดใหม่ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสภานักศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการควบคุมดูแลกิจกรรมนักศึกษาขององค์กรนักศึกษาต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและความถูกต้อง ฉะนั้นในแต่ละปีจึงมีความจำเป็นต้องมีการจัดสัมมนาสมาชิกสภานักศึกษาขึ้น เพื่อให้สมาชิกสภานักศึกษาได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าทีของตนเอง ตลอดจนได้เสริมสร้างวิสัยทัศน์ให้กว้างไกล มีจิตสาธารณะ รู้จักเสียสละเพื่อสังคมและส่วนรวมอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการสร้างสรรค์กิจกรรมนักศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 22  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 165 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   123000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 119928.5 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล