โครงการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 "อินทนิลเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2557
-
วันที่เริ่มต้น 28/03/2558 เวลา 15:00 วันที่สิ้นสุด 03/04/2558 เวลา 22:00
สถานที่จัด สนามกีฬาอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5501101322   นายชาญศิลป์   คำปันศักดิ์ : พืชไร่ 30ชั่วโมง
5503103329   นายปราโมทย์   กิจนิยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60ชั่วโมง
5503103348   นายศราวุฒิ   วงพรมสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60ชั่วโมง
5503105334   นายศุภโรจน์   โรจนสุวรรณ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 60ชั่วโมง
5504104332   นางสาวเมธวี   พวงมาลี : สถิติ 60ชั่วโมง
5504104334   นางสาวณัฎฐาวรกาญ   แก้วอุดร : สถิติ 60ชั่วโมง
5504104336   นางสาวรัตน์พิศุทธิ์   อิกำเหนิด : สถิติ 60ชั่วโมง
5504104348   นางสาวสุภัทรชา   ศรีวิศาลศิลป์ : สถิติ 60ชั่วโมง
5504104358   นางสาวไอลดา   ปราสาทิกะพันธ์ : สถิติ 60ชั่วโมง
5505104318   นายจุลดิศ   พิมศรี : การปกครองท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5506101408   นายสุเชษฎฐ์   วิภาวีพลกุล : การจัดการ 60ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 60ชั่วโมง
5506102378   นายวัชรพงษ์   วรวงษ์ : การตลาด 60ชั่วโมง
5506102388   นายวีรภัทร   ทศทิศรังสรรค์ : การตลาด 60ชั่วโมง
5506104387   นางสาวศรุดา   กันสุวรรณ : การเงิน 30ชั่วโมง
5506104403   นางสาวสุวดี   ผองอ่อน : การเงิน 30ชั่วโมง
5506104406   นางสาวอรนี   กันแก้ว : การเงิน 30ชั่วโมง
5506105321   นางสาวโชติสรา   ภู่อาวรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 60ชั่วโมง
5509101486   นางสาวอรกช   นันทดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 60ชั่วโมง
5512106340   นายปฏิยุทธ   พุทธประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30ชั่วโมง
5512106345   นางสาวพรทิพย์   พันโสม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30ชั่วโมง
5512106347   นางสาวพรรณรักษ์   สีนวนจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 30ชั่วโมง
5514102330   นางสาวยวิษฐา   จูสวย : ภาษาอังกฤษ 60ชั่วโมง
5518102305   นางสาวคันธมาลี   อินทอง : การสื่อสารดิจิทัล 60ชั่วโมง
5518102307   นางสาวจิราพร   มูลใหม่ : การสื่อสารดิจิทัล 60ชั่วโมง
5518102315   นายธนากร   ลังกาพินธุ์ : การสื่อสารดิจิทัล 60ชั่วโมง
5519102521   นายวิชชานนท์   เกษตร : สถาปัตยกรรม 60ชั่วโมง
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 30ชั่วโมง
5601101307   นายคงเดช   อรรถสาร : พืชไร่ 30ชั่วโมง
5601101322   นางสาวดาราวรรณ   กิตติ : พืชไร่ 30ชั่วโมง
5601101356   นางสาวโยธกา   มีฤทธิ์ : พืชไร่ 30ชั่วโมง
5603103303   นางสาวจารุนันท์   แม่นปืน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60ชั่วโมง
5603103332   นายภูมิสิทธิ์   ม่วงประยูร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 60ชั่วโมง
5604102315   นายธราพงษ์   ลุละวัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 30ชั่วโมง
5604107303   นายคชาพงศ์   อุตรพงศ์ : วัสดุศาสตร์ 30ชั่วโมง
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5605104310   นางสาวจุฑารัตน์   แก้วหล้า : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5605104325   นายณัฐพล   เขียวดง : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5605104326   นายณัฐิกรณ์   สุภาพันธ์ : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5605104336   นางสาวธัญวรรณ   บุญเหลือ : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 60ชั่วโมง
5605104396   นายสุรเชษฐ์   เลี้ยงวงษ์ : การบริหารท้องถิ่น 30ชั่วโมง
5606101348   นายธนวัฒน์   กัณหะวัน : การจัดการ 60ชั่วโมง
5606101352   นายธีรโชติ   ถาวรวงศ์ : การจัดการ 60ชั่วโมง
5606105338   นางสาวธมลวรรณ   ยศโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 60ชั่วโมง
5612101403   นายอุทัยวุฒิ   พงษ์หล้า : เศรษฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5615123405   นางสาวสลิลทิพย์   วงค์ตะวัน : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
5618102330   นายวัฒนพงศ์   บุญวัฒนา : การสื่อสารดิจิทัล 60ชั่วโมง
5704104323   นางสาววรางคนา   มหาใจ : สถิติ 16ชั่วโมง
5704106334   นายวศิน   กลิ่นสุคนธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 60ชั่วโมง
5705101327   นายจิณณ์ณิชา   นิติธีร์วรากุล : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5705101336   นายธงชัย   สมอุทัย : รัฐศาสตร์ 16ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 60ชั่วโมง
5706103093   นายภูชิต   มิ่งขวัญ : บัญชี 60ชั่วโมง
5706103339   นายณภัทรดา   ช่างไม้ : บัญชี 16ชั่วโมง
5706103414   นายวรกฤษ   มาละดา : บัญชี 16ชั่วโมง
5714101358   นายพฤกษ   เครือหงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 60ชั่วโมง
5714101365   นายภูมิภัทร   ไคร้สร้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 8ชั่วโมง
5722101378   นางสาววสุนันท์   ไชยแก้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 60ชั่วโมง
5722101380   นางสาววิไลวรรณ   คำพฤกษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 60ชั่วโมง
5722103002   นายเฉลิมพล   ม่วงเย็น : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 60ชั่วโมง
5722103019   นายสมศักดิ์   ตาคำรุ้ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 60ชั่วโมง
การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชนไม่สนใจในการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา ส่งผลทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอ และหันไปพึ่งพาสิ่งเสพติด ทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้นในกลุ่มของเยาวชน
ด้วยเหตุนี้ ทางองค์การนักศึกษา ซึ่งถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการดำเนินงานในด้านกิจกรรมที่จะเป็นผู้นำในการจัดรูปแบบ หรือวิธีการที่จะทำให้สอดคล้องกับการส่งเสริมสุขภาพให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 41 ในลักษณะของงาน “Green Organic Ecology” อันเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี อีกทั้งกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งจะนำไปสู่การหลอมรวมความรักความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ให้เกิดขึ้นในหัวใจของนักศึกษา ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าใจและตระหนักของคำว่า “Green Organic Ecology”
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 5130 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล