โครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9
๋Junior spokesman # 9
วันที่เริ่มต้น 10/01/2559 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 14/01/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
ชื่อหน่วยงาน สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จัดโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 10 มกราคม – 14 มกราคม 2559 เพื่อเรียนรู้นโยบายและการบริหารงานของรัฐบาล โดยคัดเลือกเยาวชน จำนวน 100 คน จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 30  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   100 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล