โครงการเตรียมความพร้อมสภาอาสา ประจำปี 2559
-
วันที่เริ่มต้น 20/01/2559 เวลา 17:00 วันที่สิ้นสุด 05/02/2559 เวลา 21:30
สถานที่จัด ลานอนันต์ ปัญญาวีร์ อาคารอำนวย ยศสุข 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 30ชั่วโมง
5601101322   นางสาวดาราวรรณ   กิตติ : พืชไร่ 30ชั่วโมง
5604102315   นายธราพงษ์   ลุละวัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 30ชั่วโมง
5604107303   นายคชาพงศ์   อุตรพงศ์ : วัสดุศาสตร์ 30ชั่วโมง
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5615123405   นางสาวสลิลทิพย์   วงค์ตะวัน : พลังงานทดแทน 30ชั่วโมง
5701101308   นายเกรียงศักดิ์   เนินทอง : พืชไร่ 30ชั่วโมง
5703104326   นายสิทธิชัย   เตชะดิลก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 30ชั่วโมง
5705101403   นางสาวณัจฉรียา   การินทร์จินดา : รัฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5706102328   นางสาวจรัญญา   นางเมาะ : การตลาด 30ชั่วโมง
5712101302   นางสาวกานต์รวี   ก้อนนาค : เศรษฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5712101303   นางสาวกมลวรรณ   วราโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 30ชั่วโมง
5714101373   นางสาวรมิดา   ไชยคำวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
5714101411   นายอัครวัฒน์   ราตรีสวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 30ชั่วโมง
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 30ชั่วโมง
สภานักศึกษาเป็นองค์กรที่ทำกิจกรรมด้านการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการของนักศึกษา สืบเนื่องจากการจัดงานเปิดโลกกิจกรรมประจำปี 2558 ได้มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาที่มีความสนใจในด้านการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการเข้ามาเป็นสภาอาสา เพื่อร่วมทำงานและศึกษาการทำงานของสภานักศึกษาก่อนทำการลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาประจำปี 2559 ให้เป็นเครือข่ายของนักศึกษาใหม่เพิ่มเติมในการช่วยเป็นกระบอกเสียงในการร้องเรียน
การเตรียมความพร้อมสภาอาสาจะมีการเรียนรู้การทำงานด้านจิตอาสา รูปแบบการพิทักษ์สิทธิ สวัสดิการ 5 ด้านของนักศึกษา และแนวทางในการส่งต่อเรื่องร้องเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาของนักศึกษาต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 21  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 250 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล