โครงการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 "อินทนิลเกมส์"
-
วันที่เริ่มต้น 28/12/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 11/02/2559 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5503103329   นายปราโมทย์   กิจนิยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 32ชั่วโมง
5503103348   นายศราวุฒิ   วงพรมสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 32ชั่วโมง
5503105334   นายศุภโรจน์   โรจนสุวรรณ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 32ชั่วโมง
5504104332   นางสาวเมธวี   พวงมาลี : สถิติ 32ชั่วโมง
5504104336   นางสาวรัตน์พิศุทธิ์   อิกำเหนิด : สถิติ 32ชั่วโมง
5504104348   นางสาวสุภัทรชา   ศรีวิศาลศิลป์ : สถิติ 32ชั่วโมง
5504104358   นางสาวไอลดา   ปราสาทิกะพันธ์ : สถิติ 32ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 32ชั่วโมง
5506102388   นายวีรภัทร   ทศทิศรังสรรค์ : การตลาด 32ชั่วโมง
5506105321   นางสาวโชติสรา   ภู่อาวรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 32ชั่วโมง
5509101486   นางสาวอรกช   นันทดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 32ชั่วโมง
5514102330   นางสาวยวิษฐา   จูสวย : ภาษาอังกฤษ 32ชั่วโมง
5518102307   นางสาวจิราพร   มูลใหม่ : การสื่อสารดิจิทัล 32ชั่วโมง
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 32ชั่วโมง
5601101322   นางสาวดาราวรรณ   กิตติ : พืชไร่ 32ชั่วโมง
5604102315   นายธราพงษ์   ลุละวัน : เทคโนโลยีชีวภาพ 32ชั่วโมง
5604107303   นายคชาพงศ์   อุตรพงศ์ : วัสดุศาสตร์ 32ชั่วโมง
5605101360   นายพงศธร   สุจิตธรรม : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5605104310   นางสาวจุฑารัตน์   แก้วหล้า : การบริหารท้องถิ่น 32ชั่วโมง
5605104325   นายณัฐพล   เขียวดง : การบริหารท้องถิ่น 32ชั่วโมง
5605104326   นายณัฐิกรณ์   สุภาพันธ์ : การบริหารท้องถิ่น 32ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 32ชั่วโมง
5606101352   นายธีรโชติ   ถาวรวงศ์ : การจัดการ 32ชั่วโมง
5606105338   นางสาวธมลวรรณ   ยศโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 32ชั่วโมง
5615123405   นางสาวสลิลทิพย์   วงค์ตะวัน : พลังงานทดแทน 32ชั่วโมง
5703104326   นายสิทธิชัย   เตชะดิลก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 32ชั่วโมง
5705101327   นายจิณณ์ณิชา   นิติธีร์วรากุล : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5705101336   นายธงชัย   สมอุทัย : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5705101392   นางสาวศิริพร   ช้อนทอง : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5705101403   นางสาวณัจฉรียา   การินทร์จินดา : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5705201336   นางสาวพรกนก   มะโนวงศ์ : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5706102328   นางสาวจรัญญา   นางเมาะ : การตลาด 32ชั่วโมง
5712101303   นางสาวกมลวรรณ   วราโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5712101373   นางสาววรัญญา   ยอนิมา : เศรษฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5714101373   นางสาวรมิดา   ไชยคำวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 32ชั่วโมง
5714101411   นายอัครวัฒน์   ราตรีสวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 32ชั่วโมง
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 32ชั่วโมง
5714102366   นางสาวอมรรัตน์   เบ็ญอาหลี : ภาษาอังกฤษ 32ชั่วโมง
5804102302   นางสาวกรกมล   ศรีประเสริฐ : เทคโนโลยีชีวภาพ 32ชั่วโมง
5804102303   นางสาวกัญญารัตน์   บุญเรือง : เทคโนโลยีชีวภาพ 32ชั่วโมง
5804102310   นางสาวชนนุช   อัคควรรณโณ : เทคโนโลยีชีวภาพ 32ชั่วโมง
5804102311   นายชาญณรงค์   แว่นทันใจ : เทคโนโลยีชีวภาพ 32ชั่วโมง
5804102312   นางสาวชุติมา   ปาวงศ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 32ชั่วโมง
5804102318   นางสาวณัฐพร   ปันทะยม : เทคโนโลยีชีวภาพ 32ชั่วโมง
5804102319   นางสาวณัฐสิมา   พึ่งพงษ์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 32ชั่วโมง
5804102322   นางสาวธัญญลักษณ์   โคกแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 32ชั่วโมง
5804102324   นายธันยบูรณ์   ศรีนวลอ้าย : เทคโนโลยีชีวภาพ 32ชั่วโมง
5804102326   นางสาวนิรชา   ขุนใจ : เทคโนโลยีชีวภาพ 32ชั่วโมง
5804102334   นางสาวปัญญาภา   อ้วนสะอาด : เทคโนโลยีชีวภาพ 32ชั่วโมง
5804102335   นางสาวปาณิสรา   จ๊ะสุนา : เทคโนโลยีชีวภาพ 32ชั่วโมง
5804102336   นายปิยะวัฒน์   เฉลิมรมย์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 32ชั่วโมง
5804102353   นางสาวสิริกานต์   กองแก้ว : เทคโนโลยีชีวภาพ 32ชั่วโมง
5804102362   นายอัครณันท์   บุญแต่ง : เทคโนโลยีชีวภาพ 32ชั่วโมง
5804102364   นางสาวไอรดา   ถิ่นศรี : เทคโนโลยีชีวภาพ 32ชั่วโมง
5804107305   นางสาวกาญจนา   อกตัน : วัสดุศาสตร์ 32ชั่วโมง
5804107334   นางสาวศิขริน   บุญตัน : วัสดุศาสตร์ 32ชั่วโมง
5804107337   นางสาวสุคนฑา   ละอองแก้ว : วัสดุศาสตร์ 32ชั่วโมง
5804107338   นางสาวสุทธิดา   ไชยยา : วัสดุศาสตร์ 32ชั่วโมง
5804107339   นางสาวสุภาวรรณ   ปัญญี : วัสดุศาสตร์ 32ชั่วโมง
5804109304   นางสาวสิรีธร   ยาวิราช : ฟิสิกส์ประยุกต์ 32ชั่วโมง
5805101361   นางสาวมณฑกานต์   กันทาพัน : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5805101365   นางสาวเยาวเรศ   สุพันธ์ : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5805101378   นางสาววิภาพร   โมลาดุก : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5805101390   นางสาวสิริพร   ศรีวิชัย : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5805101393   นางสาวสุดารัตน์   อะมูล : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5805101399   นางสาวเสาวลักษณ์   กันธิมาพงค์ : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5805101400   นางสาวแสงรวี   ศรีทน : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5805101401   นางสาวหัศญามณ   พิรุณ : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5805101402   นางสาวอทิตยา   จันดาบุตร : รัฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5805104325   นางสาวชลิตา   แก้วเป็ง : การบริหารท้องถิ่น 32ชั่วโมง
5806101317   นายเกียรติพงศ์   โสภีผ่อง : การจัดการ 32ชั่วโมง
5806101374   นางสาวธนัชชา   เอี่ยมเขียว : การจัดการ 32ชั่วโมง
5806101380   นางสาวธัญญาภรณ์   กันทวี : การจัดการ 32ชั่วโมง
5806101381   นางสาวธัญญาศิริ   แก้วคำมูล : การจัดการ 32ชั่วโมง
5806101384   นางสาวธิดาพร   คืนมาเมือง : การจัดการ 32ชั่วโมง
5806101389   นางสาวนัชชานุช   ธงหิมะ : การจัดการ 32ชั่วโมง
5806101413   นายพงศธร   หิรัญ : การจัดการ 32ชั่วโมง
5806101443   นายภานุพงศ์   ตาคม : การจัดการ 32ชั่วโมง
5806101529   นายจรัสเนตร   พุกสุข : การจัดการ 32ชั่วโมง
5806102342   นางสาวจุฬาลักษณ์   แก้วโห้ : การตลาด 32ชั่วโมง
5806102345   นายเจษฎา   ปาลาย : การตลาด 32ชั่วโมง
5806102387   นายทัศนะ   เต๋จ๊ะนัง : การตลาด 32ชั่วโมง
5806102393   นายธนภูมิ   ใจตุ้ย : การตลาด 32ชั่วโมง
5806102420   นางสาวเบญญาภา   อุปมา : การตลาด 32ชั่วโมง
5806102422   นางสาวปรัชวัลย์   เปลี่ยนสกุลศา : การตลาด 32ชั่วโมง
5806102423   นางสาวปริตา   ประพฤติ : การตลาด 32ชั่วโมง
5806102427   นางสาวปาลณิชา   ศิริเสาร์ : การตลาด 32ชั่วโมง
5806102428   นางสาวปิยมล   ธรรมกระโทก : การตลาด 32ชั่วโมง
5806102430   นายพนา   ถาวรนันท์ : การตลาด 32ชั่วโมง
5806102436   นางสาวลักษณ์นารา   ตันธนะ : การตลาด 32ชั่วโมง
5806102440   นายพัสกร   ว่องภาณุไพบูล : การตลาด 32ชั่วโมง
5806102442   นายพิชาภพ   ปัญโญ : การตลาด 32ชั่วโมง
5806102485   นายวิษณุ   มาสาซ้าย : การตลาด 32ชั่วโมง
5806102500   นายสรวิชญ์   รามศิลป์ : การตลาด 32ชั่วโมง
5806102528   นายอัฐวุฒิ   ใจวงค์ : การตลาด 32ชั่วโมง
5806104490   นางสาววิวรรณา   เหลืองเมฆา : การเงิน 32ชั่วโมง
5806104491   นางสาววิศรุตา   พลอยบุตร : การเงิน 32ชั่วโมง
5806104493   นางสาวศรวณีย์   ใจแก้ว : การเงิน 32ชั่วโมง
5806104497   นางสาวศศิธร   จันทร์อิน : การเงิน 32ชั่วโมง
5806104502   นางสาวศิรินภา   ต๊ะทา : การเงิน 32ชั่วโมง
5806104529   นางสาวหทัยภัทร   อินต๊ะ : การเงิน 32ชั่วโมง
5806104538   นางสาวอลดาร์   อุดอ้าย : การเงิน 32ชั่วโมง
5806105347   นางสาวนันทกา   ชำนาญกูล : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 32ชั่วโมง
5806105351   นางสาวเบญจรัตน์   อินนันชัย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 32ชั่วโมง
5806105354   นางสาวปณิธาน   วาวตะคุ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 32ชั่วโมง
5806105374   นางสาวรติมา   กุหลาบเเก้ว : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 32ชั่วโมง
5806105379   นางสาววรลักษณ์   คำสวน : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 32ชั่วโมง
5806105388   นางสาวศิริมนัส   เเซ่ตั้น : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 32ชั่วโมง
5812101325   นางสาวณัฎฐา   เทียมเมฆา : เศรษฐศาสตร์ 32ชั่วโมง
5814101311   นางสาวจิตราพร   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 32ชั่วโมง
5814101328   นางสาวทิพมน   สุขเกษม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 32ชั่วโมง
5814101350   นางสาวพิมพ์เพชร   ศรีอิ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 32ชั่วโมง
5822101308   นางสาวกาญจนา   เมืองสุวรรณ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 32ชั่วโมง
5822101373   นางสาวพัทธีรา   ยืนยง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 32ชั่วโมง
5822101375   นางสาวพิชญ์สินี   ไชยเชื้อ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 32ชั่วโมง
5822101384   นางสาวยศวดี   นวลละออง : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 32ชั่วโมง
การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื่องจากในปัจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจได้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เยาวชนไม่สนใจในการออกกำลังกายหรือการเล่นกีฬา ส่งผลทำให้สุขภาพร่างกายอ่อนแอ และหันไปพึ่งพาสิ่งเสพติดทำให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเพิ่มขึ้นในกลุ่มของเยาวชน
ทางองค์การนักศึกษา ซึ่งถือได้ว่ามีส่วนสำคัญในการดำเนินงานในด้านกิจกรรมที่จะเป็นผู้นำในการจัดรูปแบบ หรือวิธีการที่จะทำให้สอดคล้องกับการส่งเสริมสุขภาพให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัย จึงได้จัดการแข่งขันกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ในลักษณะของงาน “Unity in diversity” และเล็งเห็นรากฐานความสำคัญของมหาวิทยาลัย คือ ความเป็นเกษตร ซึ่งยังเป็นรากฐานของสังคมไทยอีกด้วย และทุกคณะทุกวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเป็นตัวของตัวเองของแต่ละคณะ เพื่อสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาทุกคณะทุกวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีเอกลักษณ์และจุดเด่นที่ที่แตกต่างกัน แต่ทุกคณะและทุกวิทยาลัยนั้นยังคงยืนอยู่บนรากฐานเดียวกัน คือความเป็นลูกเกษตร ซึ่งเปรียบได้กับคำที่ว่า “แตกต่างแต่ไม่แตกแยก”และเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทั้งด้านร่างกาย และด้านจิตใจ ซึ่งจะนำไปสู่การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ตลอดจนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ดี อีกทั้งกระบวนการการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการดำเนินงานในการจัดการแข่งขันกีฬา ซึ่งจะนำไปสู่การหลอมรวมความรักความสามัคคี การรู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย ให้เกิดขึ้นในหัวใจของนักศึกษา ดังนั้นองค์การนักศึกษาจึงได้จัดโครงการกีฬาแม่โจ้สัมพันธ์ ครั้งที่ 42 ขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางเอาไว้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 32  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 5130 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล