โครงการสัมมนาสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2560

วันที่เริ่มต้น 10/03/2560 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 12/03/2560 เวลา 17:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
สภานักศึกษาเป็นองค์กรกลางของนักศึกษา เป็นองค์กรกลางซึ่งพิทักษ์สิทธิ์อันพึงได้รับของนักศึกษาไว้ซึ่งสิทธิ์ของการเป็นนักศึกษา ตลอดจนในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสถาบัน มหาวิทยาลัย ชุมชน และประเทศชาติ
สภานักศึกษาเป็นองค์กรซึ่งพิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา โดยผ่านการเลือกตั้งเป็นตัวแทนของแต่ละคณะเพื่อเป็นกระบอกเสียงให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ตลอดจนในการดำเนินการกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเนื่องด้วยสมาชิกทุกคนมาจากแต่ละคณะ/วิทยาลัย ยังไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงาน ภารกิจและหน้าที่ของสภานักศึกษา รวมกระทั่งถึงวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปี 2559 จะสิ้นสุดลงในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
สภานักศึกษาจึงได้จัดโครงการโครงการสัมมนาสมาชิกสภานักศึกษา เพื่อให้สภานักศึกษาชุดใหม่ได้เรียนรู้การสอนงานจากรุ่นพี่ ได้แนวคิด วิธีการ รวมถึงวิธีแก้ไขปัญหาในการทำงาน และการคัดเลือกประธานสภานักศึกษา รองประธาน ประธานฝ่ายทุกฝ่ายก่อนเริ่มต้นวาระของสภานักศึกษาชุดใหม่ ทั้งนี้ยังเป็นการสานสัมพันธ์มิตรภาพให้สมาชิกมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนำประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับในการถ่ายทอดองค์ความรู้ในครั้งนี้นั้น ไปปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรม เพื่อพิทักษ์สิทธิ์แก่เพื่อนนักศึกษาต่อไป และยังเป็นประโยชน์อันสูงสุดคือ จะสามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพออกรับใช้ ชุมชน สังคม และประเทศชาติได้อย่างมีคุณภาพในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 22  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 110 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล