โครงการสิงห์ไพรเสวนา ครั้งที่ 2

วันที่เริ่มต้น 29/05/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 29/04/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
วิทยาลัยได้วางกลยุทธ์ในการพัฒนาการเรียนรู้โดยส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง จากผู้มีประสบการณ์ จากตัวอย่างหรือกรณีศึกษาและการศึกษาดูงาน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะเพิ่มขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการประกอบอาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษาได้
ประกอบกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทำให้การใช้ชีวิตของคนในสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยประกอบกับสถานการณ์การเมืองการปกครองที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ดังนั้นการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้วิธีการในการดำเนินชีวิตเพื่อรับมือกับสภาพสังคมที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคตจึงเป็นอย่างยิ่ง สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์จึงได้จัดโครงการสิงห์ไพรเสวนา ขึ้น ทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือน เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และติดตามสถานการณ์ทางการเมืองเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตามสภาพทางสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
(ห้วข้อการเสวนา เรื่อง เวทีวิเคราะห์ร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ 20)
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 0 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล