โครงการสานฝันสู่การเป็นนักจัดงานมืออาชีพ "How to be Organizers Professional"

วันที่เริ่มต้น 26/05/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 26/05/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ณ ห้องประชุมนรสิงห์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก วิทยาลัยบริหารศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ตามที่ วิทยาลัยบริหารศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านพิธีกรรมหรือพิธีการต่างๆ ในสังคมไทยมีรูปแบบที่ยึดถือปฏิบัติกับสิ่งที่เชื่อมโยงทั้งในด้านธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ และความเชื่อ แต่สิ่งทั้งหลายที่นำมาสู่การปฏิบัติเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความเชื่อมโยงทางจิตใจ สังคม ประกอบกับมีการจัดโครงการอบรมการเป็น Organizer ได้มีกิจกรรมการบรรยายพิเศษจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 0 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล